UHezekeli 1:1-28

 • UHezekeli ubona imibono kaNkulunkulu eBhabhiloni (1-3)

 • Umbono wenqola kaJehova yasezulwini (4-28)

  • Isiphepho, ifu nomlilo (4)

  • Izidalwa ezine eziphilayo (5-14)

  • Amasondo amane (15-21)

  • Umkhathi ocwebezela njengeqhwa (22-24)

  • Isihlalo sobukhosi sikaJehova (25-28)

1  Ngonyaka ka-30, ngosuku lwesihlanu enyangeni yesine, ngesikhathi ngiphakathi kwabantu abadingisiwe + ngasemfuleni iKhebari, + amazulu avuleka, ngaqala ukubona imibono kaNkulunkulu.  Ngosuku lwesihlanu lwenyanga—okungukuthi, ngonyaka wesihlanu wokudingiswa kweNkosi uJehoyakini +  izwi likaJehova lafika kuHezekeli* indodana kaBuzi umpristi ngasemfuleni iKhebari ezweni lamaKhaledi. + Isandla sikaJehova saba phezu kwakhe kuleyo ndawo. +  Njengoba ngangibona umbono, ngabona isiphepho + sivela enyakatho, kwakukhona nefu elikhulu nomlilo ogqamukayo *+ uzungezwe ukukhanya okukhulu, phakathi komlilo kukhona okuthile okunjengegolide elixutshwe nesiliva. +  Phakathi kwawo kwakukhona okwakufana nezidalwa ezine eziphilayo, + isidalwa ngasinye sasibukeka njengomuntu.  Ngasinye sasinobuso obune namaphiko amane. +  Izinyawo zazo zaziqondile, ngaphansi izinyawo zazo zazifana nezethole, zazicwebezela njengokubenyezela kwethusi elipholishiwe. +  Zazinezandla zomuntu ngaphansi kwamaphiko azo kuzo zonke izinhlangothi zazo ezine, zozine zazinobuso namaphiko.  Amaphiko azo ayethintana. Zazingaphenduki lapho zihamba; Ngasinye sasihamba siqonde ngqo phambili. + 10  Ubuso bazo babubukeka kanje: Isidalwa ngasinye sasinobuso bomuntu nobuso bebhubesi + ngakwesokudla, ubuso benkunzi + ngakwesobunxele futhi isidalwa ngasinye sasinobuso + bokhozi. + 11  Babunjalo ubuso bazo. Amaphiko azo ayelulekele phezulu. Ngasinye sasinamaphiko amabili athintanayo namaphiko amabili amboze imizimba yazo. + 12  Ngasinye sasihamba siqonde ngqo phambili, siye nomaphi lapho umoya usiholela khona. + Zazingaphenduki lapho zihamba. 13  Izidalwa eziphilayo zazibukeka njengamalahle avuthayo, okuthile okwakubukeka njengezibani zomlilo kwakuya emuva naphambili phakathi kwezidalwa eziphilayo, futhi kwakubanika umbani emlilweni. + 14  Lapho izidalwa eziphilayo ziya phambili ziphinde zibuye, ukuhamba kwazo kwakunjengokubanika kombani. 15  Njengoba ngangibuka lezi zidalwa eziphilayo, ngabona isondo elilodwa emhlabeni eceleni kwesidalwa esiphilayo ngasinye esinobuso obune. + 16  Amasondo nokwakheka kwawo kwakubonakala kucwebezela njengekhrisolithe, womane ayefana. Ukubukeka nokwakheka kwawo kwakubonakala sengathi isondo liphakathi kwelinye isondo. 17  Lapho ehamba, ayekwazi ukuya nomaphi ezinhlangothini ezine kodwa angaphenduki. 18  Izinsimbi zawo zaziphakeme kakhulu ngendlela emangalisayo futhi izinsimbi zawo womane zazigcwele amehlo yonke indawo. + 19  Noma nini lapho izidalwa eziphilayo zihamba, amasondo ayehamba kanye nazo, futhi lapho izidalwa eziphilayo ziphakanyiswa emhlabeni, amasondo nawo ayephakama. + 20  Zaziya nomaphi lapho umoya uziholela khona, nomaphi lapho umoya wawuya khona. Amasondo ayephakanyiswa kanye nazo, ngoba umoya osebenza ezidalweni eziphilayo* wawusebenza nasemasondweni. 21  Lapho zihamba, nawo ayehamba; lapho zima, nawo ayema; lapho ziphakanyiswa emhlabeni, namasondo ayephakanyiswa kanye nazo, ngoba umoya osebenza ezidalweni eziphilayo wawusebenza nasemasondweni. 22  Phezu kwamakhanda ezidalwa eziphilayo kwakukhona okufana nomkhathi okwakucwebezela njengeqhwa elimangalisayo, kwendlaleke phezu kwamakhanda azo. + 23  Ngaphansi komkhathi amaphiko azo ayeqondile,* elinye lelulekele kwelinye. Ngasinye sasinamaphiko amabili amboze uhlangothi olulodwa lwemizimba yazo namanye amabili amboze olunye uhlangothi. 24  Lapho ngizwa umsindo wamaphiko azo, wawuzwakala njengomsindo wamanzi ahazayo, njengomsindo woMninimandla Onke. + Lapho zihamba, umsindo wazo wawunjengomsindo webutho. Lapho zima, zaziwehlisa amaphiko azo. 25  Kwakukhona izwi ngaphezu komkhathi, phezu kwamakhanda azo. (Lapho zima, zaziwehlisa amaphiko azo.) 26  Ngaphezu komkhathi owawuphezu kwamakhanda azo kwakukhona okuthile okwakubukeka njengetshe lesafire, + kufana nesihlalo sobukhosi. + Owayehlezi esihlalweni sobukhosi esingaphezulu kwakungothile owayebukeka njengomuntu. + 27  Ngabona okuthile okwakucwebezela njengegolide elixutshwe nesiliva + kunjengomlilo ophuma kokwakubonakala kuwukhalo lwakhe kuya phezulu; kusukela okhalweni lwakhe kwehle, ngabona okuthile okunjengomlilo. + Wayezungezwe ukukhanya okukhulu 28  okunjengokothingo + olusefwini ngosuku lwemvula. Kwakubonakala kanjalo ukukhanya okukhulu okwakunxazonke. Kwakufana nenkazimulo kaJehova. + Lapho ngikubona, ngaguqa ngakhothama, ngezwa izwi lomuntu okhulumayo.

Imibhalo yaphansi

Incazelo: “UNkulunkulu Uyaqinisa.”
Noma, “nombani.”
NgesiHebheru, “umoya wesidalwa esiphilayo.”
Noma kungaba, “ayelulekele ngaphandle eqondile.”