KumaHebheru 7:1-28

  • UMelkhizedeki, inkosi nompristi ohlukile (1-10)

  • Ukuphakama kobupristi bukaKristu (11-28)

    • UKristu ukwazi ukusindisa ngokuphelele (25)

7  Ngoba lo Melkhizedeki, inkosi yaseSalema, umpristi kaNkulunkulu oPhezukonke, wahlangabeza u-Abrahama lapho ebuya ekubulaleni amakhosi wayesembusisa, +  futhi u-Abrahama wamnika* okweshumi kwayo yonke into. Okokuqala, igama lakhe lihunyushwa ngokuthi, ‘iNkosi Yokulunga,’ bese futhi eba yinkosi yaseSalema, okungukuthi, “iNkosi Yokuthula.”  Njengoba engenayise, engenanina, engenalo uhlu lozalo, engenaso isiqalo sezinsuku noma ukuphela kokuphila, kodwa enziwe waba njengeNdodana kaNkulunkulu, uhlala engumpristi phakade. *+  Bhekani ukuthi wayemkhulu kangakanani lo muntu u-Abrahama, inhloko yomndeni,* amnika okweshumi empangweni engcono kakhulu. +  Yiqiniso, ngokoMthetho, labo abavela emadodaneni kaLevi + abamukela isikhundla sabo sobupristi kufanele baqoqe okweshumi kubantu, + okungukuthi, kubafowabo, ngisho noma nabo beyinzalo* ka-Abrahama.  Kodwa lo muntu ongekho ohlwini lozalo lwabo wathatha okweshumi ku-Abrahama futhi wabusisa lowo okwakwenziwe izithembiso kuye. +  Manje akunakuphikwa ukuthi omncane ubusiswa ngomkhulu.  Kulesi esinye isimo, ngabantu abafayo abamukela okweshumi, kodwa kulesi esinye, ngothile okufakazwa ngaye ukuthi uyaphila. +  Futhi kungashiwo ukuthi ngisho noLevi, owamukela okweshumi, uye wakhokha okweshumi ngo-Abrahama, 10  ngoba ukhokho wakhe wayengakamzali* lapho uMelkhizedeki emhlangabeza. + 11  Uma-ke, ukuphelela kwakutholakala ngobupristi bobuLevi + (ngoba babuyingxenye yoMthetho owanikwa isizwe), sasiyoba khona yini isidingo sokuba kuvele omunye umpristi okuthiwa ungokwendlela kaMelkhizedeki + hhayi ngokwendlela ka-Aroni? 12  Ngoba njengoba ubupristi bushintshwa, kuba khona isidingo sokushintsha noMthetho. + 13  Ngoba umuntu ezishiwo ngokuqondene naye lezi zinto wavela kwesinye isizwe, okungekho muntu kuso oke wakhonza e-altare. + 14  Ngoba kusobala ukuthi iNkosi yethu yavela kwaJuda, + nokho uMose akashongo lutho ngokuvela kwabapristi kuleso sizwe. 15  Lokhu kucaca nakakhulu lapho kuvela omunye umpristi + ofana noMelkhizedeki, + 16  ongabanga umpristi ngokomthetho womyalo oxhomeke enzalweni yenyama, kodwa emandleni okuphila okungenakubhubhiseka. + 17  Ngoba komunye umbhalo kuthiwa ngaye: “Wena ungumpristi kuze kube phakade ngokwendlela kaMelkhizedeki.” + 18  Ngakho-ke, umyalo omdala ushaywa indiva ngenxa yokuthi awunamandla nokuthi awuphumeleli. + 19  Ngoba uMthetho awuphelelisanga lutho, + kodwa ukulethwa kwethemba elingcono, + esisondela ngalo kuNkulunkulu, yikho okwaphelelisa. + 20  Futhi, njengoba nje lokhu kungenziwanga ngaphandle kokufunga isifungo, 21  (ngoba ngempela kukhona abantu ababe abapristi ngaphandle kwesifungo esifungiwe, kodwa lona ube ngumpristi ngesifungo esafungwa yiLowo owathi ngokuphathelene naye: “UJehova* ufungile futhi ngeke awushintshe umqondo,* ‘Wena ungumpristi kuze kube phakade’ ”), + 22  kanjalo uJesu ube yisiqinisekiso* sesivumelwano esingcono. + 23  Ngaphezu kwalokho, baningi okwadingeka babe abapristi ngokulandelana + ngenxa yokuthi ukufa kwabavimba ukuba baqhubeke beyibo, 24  kodwa ngenxa yokuthi yena uqhubeka ephila kuze kube phakade, + akekho olandela esikhundleni sakhe sobupristi. 25  Ngakho uyakwazi nokusindisa ngokuphelele labo abasondela kuNkulunkulu ngaye, ngoba uyaphila ngaso sonke isikhathi ukuze abancengele. + 26  Kuyafaneleka ukuba sibe nompristi ophakeme njengalona, othembekile, omsulwa, ongangcolile, + ohlukanisiwe nezoni, futhi ophakanyiswe ngaphezu kwamazulu. + 27  Ngokungafani nalabo bapristi abaphakeme, akudingeki ukuba anikele imihlatshelo nsuku zonke, + ngenxa yezono zakhe nangenxa yezabantu, + ngoba lokhu wakwenza kwaba kanye kuphela lapho ezinikela. + 28  Ngoba uMthetho umisa abantu abanesono ukuba babe abapristi abaphakeme, + kodwa isifungo + esafungwa ngemva koMthetho simisa iNdodana, eyenziwe yaphelela + kuze kube phakade.

Imibhalo yaphansi

NgesiGreki, “wamabela.”
Noma, “ngokuqhubekayo.”
Noma, “inzalamizi.”
NgesiGreki, “bephume okhalweni.”
NgesiGreki, “wayesesokhalweni lukakhokho wakhe.”
Noma, “ngeke azisole.”
Noma, “yisibambiso.”