KumaHebheru 4:1-16

  • Ingozi yokungangeni ekuphumuleni kukaNkulunkulu (1-10)

  • Isikhuthazo sokungena ekuphumuleni kukaNkulunkulu (11-13)

    • Izwi likaNkulunkulu liyaphila (12)

  • UJesu, umpristi ophakeme omkhulu (14-16)

4  Ngakho-ke, njengoba sisekhona isithembiso sokungena ekuphumuleni kwakhe, masiqaphele* ukuba phakathi kwethu, kungabi namuntu ongase abonakale engasifanelekele. +  Ngoba izindaba ezinhle zimenyezelwe nakithi, + njengoba nje zamenyezelwa nakubo; kodwa izwi abalizwa alibasizanga, ngoba bona babengenalo ukholo olufana nolwalabo abalalela.  Ngoba thina esibonise ukholo siyangena kulokho kuphumula, njengoba nje eshilo: “Ngakho ngafunga ngithukuthele ngathi, ‘Ngeke bangene ekuphumuleni kwami,’ ” + nakuba imisebenzi yakhe yaqedwa kusukela ekusungulweni kwezwe. +  Ngoba kwenye indawo washo kanje ngokuqondene nosuku lwesikhombisa: “Futhi uNkulunkulu waphumula ngosuku lwesikhombisa kuyo yonke imisebenzi yakhe,” +  uyaphinda futhi lapha uthi: “Ngeke bangene ekuphumuleni kwami.” +  Ngakho-ke, njengoba kubasalele abanye ukungena kukho, futhi labo izindaba ezinhle ezamenyezelwa kubo kuqala bengazange bangene ngenxa yokungalaleli, +  uphinde aphawule usuku oluthile ngokusho ngemva kwesikhathi eside ehutsheni likaDavide ukuthi, “Namuhla”; njengoba nje kushiwo ngenhla ukuthi, “Uma nje ningalalela izwi lakhe namuhla, ningazenzi lukhuni izinhliziyo zenu.” +  Ngoba uma uJoshuwa + ayebaholele endaweni yokuphumula, ngabe uNkulunkulu akakhulumanga ngokuqondene nolunye usuku kamuva.  Ngakho, abantu bakaNkulunkulu basalelwe ukuphumula kwesabatha. + 10  Umuntu ongene ekuphumuleni kukaNkulunkulu naye uye waphumula emisebenzini yakhe, njengoba nje noNkulunkulu eye waphumula kweyakhe. + 11  Ngakho-ke, masenze konke okusemandleni ethu ukuze singene kulokho kuphumula, ukuze kungabi namuntu owela endleleni efanayo yokungalaleli. + 12  Ngoba izwi likaNkulunkulu liyaphila, linamandla + futhi libukhali kunanoma iyiphi inkemba + esika nhlangothi zombili, lihlaba kuze kuhlukane umphefumulo* nomoya,* amalunga nomnkantsha, futhi liyakwazi ukuqonda imicabango nezinhloso zenhliziyo. 13  Akukho ndalo esithekile emehlweni akhe, + kodwa zonke izinto azifihlekile futhi zisobala emehlweni alowo okumelwe siziphendulele kuye. + 14  Ngakho-ke, njengoba sinompristi ophakeme omkhulu odabule amazulu, uJesu iNdodana kaNkulunkulu, + masibambelele ekumvumeni kwethu obala. + 15  Ngoba umpristi wethu ophakeme akayena ongenakuzwelana nobuthakathaka bethu, + kodwa ungovivinyiwe ezicini zonke njengathi, kodwa ongenasono. + 16  Ngakho-ke, masisondele esihlalweni sobukhosi somusa omkhulu ngenkululeko yokukhuluma, + ukuze sithole isihe nomusa omkhulu wokusisiza ngesikhathi esifanele.

Imibhalo yaphansi

NgesiGreki, “masesabe.”