KumaHebheru 12:1-29

  • UJesu, uMphelelisi wokholo lwethu (1-3)

    • Ifu elikhulu lofakazi (1)

  • Ungasilulazi isiyalo esivela kuJehova (4-11)

  • Hambani endleleni eqondile (12-17)

  • Ukusondela eJerusalema lasezulwini (18-29)

12  Ngakho-ke, ngenxa yokuthi sinefu elikhulu kangaka lofakazi elisizungezile, nathi masilahle konke okusindayo nesono esisithandela kalula, + futhi masiwugijime ngokukhuthazela lo mncintiswano obekwe phambi kwethu, +  njengoba sigxilise amehlo ethu kuMmeli Oyinhloko noMphelelisi wokholo lwethu, uJesu. + Ngenxa yenjabulo eyayibekwe phambi kwakhe wakhuthazelela isigxobo sokuhlushwa,* engenandaba nehlazo, futhi useye wahlala phansi ngakwesokudla sesihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu. +  Ngempela, cabangisisani ngalowo okhuthazelele inkulumo enjalo yezoni ephikisayo emelene nezinzuzo zazo siqu, + ukuze ningakhathali niphele amandla. +  Ekulweni kwenu naleso sono, anikazabalazi kuze kube seqophelweni lokuchitheka kwegazi lenu.  Nisikhohlwe ngokuphelele isikhuthazo esinibiza ngokuthi ningamadodana, esithi: “Ndodana yami, ungasilulazi isiyalo esivela kuJehova,* futhi ungapheli amandla lapho uqondiswa nguye;  ngoba uJehova* uyabayala labo abathandayo, eqinisweni, ujezisa wonke umuntu amamukela njengendodana.” +  Kudingeka nikhuthazele lapho niyalwa.* UNkulunkulu uniphatha njengamadodana akhe. + Ngoba iyiphi indodana engayalwa uyise? +  Kodwa uma nonke ningakaze nisithole isiyalo, ngempela ningamavezandlebe, aniwona amadodana.  Ngaphezu kwalokho, obaba bethu benyama* babesiyala futhi sasibahlonipha. Akufanele yini sizithobe nakakhulu kuBaba wokuphila kwethu okungokomoya futhi siphile? + 10  Ngoba bona basiyala isikhashana ngokwalokho okwakubonakala kukuhle kubo, kodwa yena usiyala ukuze kuzuze thina, ukuze sihlanganyele ebungcweleni bakhe. + 11  Yiqiniso, asijabuli lapho sithola isiyalo kodwa sizwa ubuhlungu;* nokho kamuva isiyalo sibathelela isithelo sokuthula esiwukulunga labo abaqeqeshwe yiso. 12  Ngakho-ke, qinisani izandla eziyethile namadolo axegayo, + 13  futhi qhubekani nihamba endleleni eqondile, + ukuze lowo oxhugayo* angabhinyiki, kodwa kunalokho elapheke. 14  Lwelani ukuba nokuthula nabantu bonke, + nokungcweliswa *+ okungekho muntu oyobona iNkosi ngaphandle kwako. 15  Qaphelisisani ukuba kungabikho muntu ongawutholi umusa omkhulu kaNkulunkulu, ukuze kungabikho mpande enobuthi evelayo, ibange izinkinga futhi abaningi bangcoliswe yiyo; + 16  qaphelani nokuba phakathi kwenu kungabi namuntu oziphatha kabi ngokocansi* nanoma ubani ongazazisi izinto ezingcwele, njengo-Esawu, owadela amalungelo akhe njengezibulo ukuze athole isidlo esisodwa. + 17  Ngoba niyazi ukuthi kamuva lapho efuna ukuzuza isibusiso njengefa waliwa; ngoba nakuba azama ngobuqotho ukushintsha umqondo* ngezinyembezi, + akusizanga.* 18  Ngoba anisondelanga entweni engase ithintwe + futhi eyokhelwe ngomlilo, + nasefwini elimnyama nasebumnyameni obukhulu nasesiphephweni, + 19  nasekukhaleni kwecilongo + nasezwini elikhuluma amazwi, + okwathi lapho abantu belizwa bancenga ukuba kungabe kusashiwo lutho olunye kubo. + 20  Ngoba wawunzima kubo lo myalo othi: “Uma ngisho nesilwane sithinta intaba, kumelwe sishaywe ngamatshe.” + 21  Ngaphezu kwalokho, okwakubonakala kwakwesabisa kakhulu, uMose waze wathi: “Ngiyesaba futhi ngiyathuthumela.” + 22  Kodwa nisondele eNtabeni iZiyoni + nasedolobheni likaNkulunkulu ophilayo, iJerusalema lasezulwini, + nasemashumini ezinkulungwane ezingelosi 23  emhlanganweni wazo zonke, + nasebandleni lamazibulo abhaliswe emazulwini, nakuNkulunkulu uMahluleli wabo bonke, + nasekuphileni okungokomoya + kwabalungile abenziwe baphelela, + 24  nakuJesu umlamuleli + wesivumelwano esisha, + nasegazini elifafaziwe, elikhuluma ngendlela engcono kunegazi lika-Abela. + 25  Qaphelani ukuba ningenqabi ukulalela* lowo okhulumayo. Ngoba uma labo abenqaba ukulalela lowo owayenikeza isixwayiso saphezulu esemhlabeni bengaphunyukanga, thina ngeke siphunyuke nakakhulu uma sifulathela lowo okhuluma esemazulwini. + 26  Ngaleso sikhathi izwi lakhe lazamazamisa umhlaba, + kodwa manje uthembisile, wathi: “Ngizophinde ngizamazamise hhayi umhlaba kuphela kodwa futhi nezulu.” + 27  Manje inkulumo ethi “ngizophinde” ibonisa ukususwa kwezinto ezizanyazanyiswayo, izinto ezenziwe, ukuze izinto ezingazanyazanyiswanga zihlale. 28  Ngakho-ke, njengoba sizokwamukela uMbuso ongenakunyakaziswa, masiqhubeke sithola umusa omkhulu, esinganikela ngawo inkonzo engcwele ngendlela eyamukelekayo kuNkulunkulu ngokwesaba nangokuthuthumela. 29  Ngoba uNkulunkulu wethu ungumlilo oqothulayo. +

Imibhalo yaphansi

Noma, “niqeqeshwa.”
Noma, “abangabantu.”
Noma, “siba nosizi.”
Noma, “olunyonga.”
Noma, “nokuba ngcwele.”
Bheka uHlu Lwezincazelo Zamagama, “Ukuziphatha kabi ngokocansi.”
Okuwukuthi, umqondo kayise.
NgesiGreki, “akayitholanga indawo yako.”
Noma, “ningezi izaba; ningamshayi indiva.”