KumaHebheru 11:1-40

  • Incazelo yokholo (1, 2)

  • Izibonelo zokholo (3-40)

    • Akwenzeki ukujabulisa uNkulunkulu ngaphandle kokholo (6)

11  Ukholo luwukuqiniseka ngokugcwele ukuthi lokho okuthenjwayo + kuyokwenzeka, ubufakazi obucacile* bokuthi lokho ongakuboni empeleni kukhona.  Ngoba amadoda asendulo* afakazelwa ngalo.  Ngokholo siyaqonda ukuthi izimiso zezinto* zahlelwa ngezwi likaNkulunkulu, kangangokuthi lokho okubonwayo kuvele ezintweni ezingabonakali.  Ngokholo u-Abela wanikela kuNkulunkulu umhlatshelo ongcono kunokaKhayini, + futhi ngalolo kholo wafakazelwa ukuthi wayelungile, ngoba uNkulunkulu wazamukela* izipho zakhe + futhi ngokholo lwakhe, usakhuluma nakuba afa. +  Ngokholo u-Enoke + wadluliswa ukuze angakuboni ukufa, futhi akatholakalanga ndawo ngoba uNkulunkulu wayemdlulisile; + ngoba ngaphambi kokuba adluliswe wafakazelwa ukuthi wayemjabulisile uNkulunkulu.  Ngaphezu kwalokho, ngaphandle kokholo akwenzeki ukumjabulisa uNkulunkulu, ngoba lowo oza kuNkulunkulu kumelwe akholelwe ukuthi ukhona* nokuthi uyabavuza labo abamfuna ngobuqotho. +  Ngokholo uNowa, + ngemva kokuthola isixwayiso esivela ezulwini sezinto ezingakabonwa, + wabonisa ukwesaba uNkulunkulu wakha umkhumbi + wokusindisa indlu yakhe; futhi ngalolu kholo walahla izwe, + waba yindlalifa yokulunga okuwumphumela wokholo.  Ngokholo u-Abrahama, + lapho ebizwa, walalela ngokuphuma aye endaweni ayezoyamukela njengefa; waphuma, nakuba ayengazi ukuthi uyaphi. +  Ngokholo waphila njengesifiki ezweni lesithembiso njengokungathi kusezweni lesinye isizwe, + wahlala ematendeni + no-Isaka noJakobe, izindlalifa kanye naye zesithembiso esifanayo. + 10  Ngoba wayelindele idolobha elinezisekelo zangempela, umklami nomakhi walo okunguNkulunkulu. + 11  Ngokholo uSara wakhulelwa* nakuba ayesemdala, *+ ngenxa yokuthi wayenokholo lokuthi uthembekile Lowo owayethembisile. 12  Ngenxa yalesi sizathu, kumuntu oyedwa owayesefana nosefile, + kwazalwa abantwana, + abaningi ngangezinkanyezi zezulu nabangenakubalwa njengezihlabathi ezisogwini lolwandle. + 13  Bonke laba bafa benokholo, nakuba bengakutholanga ukugcwaliseka kwezithembiso; + kodwa bazibona zikude, + bazamukela futhi bavuma obala ukuthi bayizihambi nezakhamuzi zesikhashana ezweni. 14  Ngoba labo abakhuluma ngaleyo ndlela benza kube sobala ukuthi bafuna ngobuqotho indawo ezoba ngeyabo. 15  Nokho, ukube baqhubeka bekhumbula indawo ababephume kuyo, + babeyoba nalo ithuba lokubuyela. 16  Kodwa manje bazama ukufinyelela indawo engcono, okungukuthi, eyasezulwini. Ngakho uNkulunkulu akanamahloni ngabo, ukubizwa ngokuthi unguNkulunkulu wabo, + ngoba ubalungiselele idolobha. + 17  Ngokholo u-Abrahama, lapho evivinywa, + kwafana nokuthi usenikele ngo-Isaka—lo muntu owayamukele izithembiso ngentokozo wazama ukunikela ngendodana yakhe okuwukuphela kwayo + 18  nakuba kwakuthiwe kuye: “Lokho okuyobizwa ngokuthi inzalo* yakho kuyoba khona ngo-Isaka.” + 19  Kodwa waphetha ngokuthi uNkulunkulu uyakwazi ukumvusa ngisho nakwabafile, futhi ngempela wamthola evela khona ngendlela engokomfanekiso. + 20  Ngokholo no-Isaka wabusisa uJakobe + no-Esawu + ngokuphathelene nezinto ezizayo. 21  Ngokholo uJakobe, lapho esezofa, + wabusisa ngayinye yamadodana kaJosefa + futhi wakhothama* kuNkulunkulu encike odondolweni lwakhe. + 22  Ngokholo uJosefa, lapho esezofa, wakhuluma ngokufuduka kwabantwana bakwa-Israyeli, wanikeza neziqondiso* ngokuphathelene namathambo akhe. *+ 23  Ngokholo abazali bakaMose bamfihla izinyanga ezintathu ngemva kokuzalwa kwakhe, + ngoba babona ukuthi lo mntwana wayemuhle + futhi abawesabanga umyalo wenkosi. + 24  Ngokholo uMose, lapho esekhulile, + wenqaba ukubizwa ngokuthi uyindodana yendodakazi kaFaro, + 25  ekhetha ukuphathwa kabi nabantu bakaNkulunkulu kunokujabula isikhashana esonweni, 26  ngoba wabheka isihlamba sikaKristu njengengcebo enkulu kunemicebo yaseGibhithe, ngoba wagxilisa amehlo ekukhokhweni komvuzo. 27  Ngokholo washiya iGibhithe, + kodwa engayesabi intukuthelo yenkosi, + ngoba waqhubeka egxilile sengathi uyambona Lowo ongabonakali. + 28  Ngokholo wagubha iPhasika wachela negazi, ukuze umbhubhisi angawalimazi* amazibulo abo. + 29  Ngokholo badabula uLwandle Olubomvu njengokungathi kusezweni elomile, + kodwa lapho abaseGibhithe bezama ukuwela, bagwinywa. + 30  Ngokholo isizwe sazungeza izindonga zaseJeriko izinsuku eziyisikhombisa, ngemva kwalokho zawa. + 31  Ngokholo uRahabi isifebe akazange ashabalale kanye nalabo abangalalelanga, ngoba wamukela izinhloli ngendlela enokuthula. + 32  Yikuphi okunye engingakusho? Ngoba isikhathi sizongishiya uma ngiqhubeka ngilandisa ngoGideyoni, + uBharaki, + uSamsoni, + uJefta, + uDavide + kanye noSamuweli + nabanye abaprofethi. 33  Ngokholo banqoba imibuso, + baletha ukulunga, bathola izithembiso, + bavala imilomo yamabhubesi, + 34  bacisha amandla omlilo, + baphunyuka enkembeni, + besesimweni esibuthakathaka benziwa baba namandla, + baba ngamaqhawe empini, + baxosha amabutho ayehlasela. + 35  Abesifazane bamukela abafile babo ngovuko, + kodwa abanye abantu bahlukunyezwa ngoba abafunanga ukwamukela ukukhululwa,* ukuze bazuze uvuko olungcono. 36  Yebo, abanye bavivinywa ngokuhlekwa usulu nangokubhaxabulwa, impela, bavivinywa ngokungaphezu kwalokho, ngamaketanga + nangokuboshwa emajele. + 37  Bashaywa ngamatshe, + baquliswa amacala, banqanyulwa kabili ngesaha,* babulawa ngenkemba, + bazulazula bembethe izikhumba zezimvu, izikhumba zezimbuzi, + beswele, besosizini, + bephethwe kabi; + 38  futhi izwe lalingabafanele. Bazulazula ezingwadule nasezintabeni nasemihumeni + nasemiphandwini yomhlaba. 39  Nokho bonke laba, nakuba bafakazelwa kahle ngenxa yokholo lwabo, abakutholanga ukugcwaliseka kwesithembiso, 40  ngoba uNkulunkulu wayesibonele okuthile okungcono, + ukuze bona bangenziwa baphelele ngaphandle kwethu.

Imibhalo yaphansi

Noma, “obukholisayo.”
Noma, “okhokho bethu.”
Noma, “izinkathi.” Bheka uHlu Lwezincazelo Zamagama.
Noma, “wafakaza ngokwamukela.”
Noma, “uyaphila.”
Noma, “wathola amandla okukhulelwa inzalo.”
Okuwukuthi, engasakwazi ukuthola abantwana.
NgesiGreki, “imbewu.”
Noma, “wakhulekela.”
Noma, “wayala.”
Noma, “nomngcwabo wakhe.”
NgesiGreki, “angawathinti.”
Noma, “ukukhululwa ngesihlengo esithile.”
Noma, “banqunywa ngokusahwa.”