UHagayi 2:1-23

 • Ithempeli lesibili lizogcwala inkazimulo (1-9)

  • Zonke izizwe zizozanyazanyiswa (7)

  • Izinto eziyigugu zezizwe zizongena (7)

 • Ukwakha kabusha ithempeli kuletha izibusiso (10-19)

  • Ubungcwele abunakudluliseka (10-14)

 • Umyalezo oya kuZerubhabhele (20-23)

  • “Ngiyokwenza ube njengendandatho ewuphawu” (23)

2  Ngenyanga yesikhombisa, ngosuku luka-21 lwenyanga, izwi likaJehova lafika ngoHagayi + umprofethi, lithi,  “Ngicela ubuze uZerubhabhele + indodana kaSheyalitiyeli, umbusi wakwaJuda, + noJoshuwa + indodana kaJehozadaki + umpristi ophakeme, nabo bonke abanye abantu, uthi:  ‘Ubani osele phakathi kwenu owabona le ndlu* enkazimulweni yayo yakudala? + Ibukeka kanjani manje? Ayilona yini ubala uma iqhathaniswa nayo?’ +  “ ‘Kodwa manje yiba nesibindi, Zerubhabhele,’ kusho uJehova, ‘yiba nesibindi, Joshuwa ndodana kaJehozadaki, mpristi ophakeme.’ “ ‘Yibani nesibindi, nonke nina bantu bezwe,’ + kusho uJehova, ‘nisebenze.’ “ ‘Ngoba nginani,’ + kusho uJehova wamabutho.  ‘Khumbulani lokho enganithembisa kona lapho niphuma eGibhithe, + umoya wami unani. *+ Ningesabi.’ ” +  “Ngoba yilokhu uJehova wamabutho akushoyo, ‘Maduzane ngizophinde ngizamazamise amazulu nomhlaba nolwandle nezwe elomile.’ +  “ ‘Ngizozamazamisa zonke izizwe, izinto eziyigugu* zazo zonke izizwe zizongena kule ndlu; + ngizoyigcwalisa ngenkazimulo,’ + kusho uJehova wamabutho.  “ ‘Isiliva ngelami, negolide ngelami,’ kusho uJehova wamabutho.  “ ‘Izoba nkulu inkazimulo yale ndlu yakamuva kunaleyo yangaphambili,’ + kusho uJehova wamabutho. “ ‘Ngizoletha ukuthula kule ndawo,’ + kusho uJehova wamabutho.” 10  Ngosuku luka-24 lwenyanga ka-9, ngonyaka wesibili kaDariyu, izwi likaJehova lafika kuHagayi + umprofethi, lathi: 11  “Yilokhu uJehova wamabutho akushoyo, ‘Ngicela ubuze abapristi ngokuqondene nomthetho, + uthi: 12  “Uma umuntu ephethe inyama engcwele ngomphetho wengubo yakhe, bese ingubo yakhe ithinta isinkwa noma isitshulu noma iwayini noma amafutha nanoma iluphi uhlobo lokudla, ingabe kuyoba ngcwele?” ’ ” Abapristi baphendula bathi: “Cha!” 13  UHagayi wabe esethi: “Uma umuntu ongcolile ngenxa yokuthinta isidumbu* ethinta noma yini kulezi zinto, ingabe iyoba engcolile?” + Abapristi baphendula bathi: “Iyoba engcolile.” 14  Ngakho uHagayi wathi: “ ‘Banjalo-ke laba bantu, sinjalo lesi sizwe phambi kwami,’ kusho uJehova, ‘unjalo wonke umsebenzi wezandla zaso; noma yini esiyiletha lapho ingcolile.’ 15  “ ‘Kodwa manje, ngiyanicela, cabangisisani ngalokhu* kusukela kulolu suku kuqhubeke: Ngaphambi kokuba kubekwe itshe phezu kwetshe ethempelini likaJehova, + 16  kwakunjani? Lapho umuntu efika enqwabeni yokudla okusanhlamvu elindele ukuthola amasaka angu-20, kwakunayishumi kuphela; lapho umuntu efika emgodini wesikhamo ezokha izimbiza ezingu-50 emkhombeni wewayini, kwakukhona ezingu-20 kuphela; + 17  nganishaya—wonke umsebenzi wezandla zenu—ngokuhangulwa ukushisa nangesikhunta + nangesichotho, kodwa akukho noyedwa kini owaphendukela kimi,’ kusho uJehova. 18  “ ‘Ngiyanicela, cabangisisani ngalokhu* kusukela kulolu suku kuqhubeke, kusukela ngosuku luka-24 lwenyanga ka-9, kusukela ngosuku esabekwa ngalo isisekelo sethempeli likaJehova; + cabangisisani ngalokhu: 19  Isikhona yini imbewu enqolobaneni? *+ Isihlahla samagilebhisi, esomkhiwane, esamahalananda* nesomnqumo—azikatheli zithelo, angithi? Kusukela kulolu suku ngizoletha isibusiso.’ ” + 20  Izwi likaJehova lafika okwesibili kuHagayi ngosuku luka-24 lwenyanga, + lathi: 21  “Yithi kuZerubhabhele umbusi wakwaJuda, ‘Ngizozamazamisa amazulu nomhlaba. + 22  Ngizogumbuqela isihlalo sobukhosi semibuso ngiqede amandla emibuso yezizwe; + ngizogumbuqela inqola nabagibeli bayo, amahhashi azofa nabagibeli bawo bazobulalana ngenkemba.’ ” + 23  “ ‘Ngalolo suku,’ kusho uJehova wamabutho, ‘ngiyokuthatha nceku yami, Zerubhabhele + ndodana kaSheyalitiyeli,’ + kusho uJehova, ‘ngiyokwenza ube njengendandatho ewuphawu, ngoba nguwe engikukhethile,’ kusho uJehova wamabutho.”

Imibhalo yaphansi

Noma, “leli thempeli.”
Noma kungaba, “umoya wami umi phakathi kwenu.”
Noma, “ezifiselekayo.”
Noma, “ngenxa yomphefumulo.” Bheka uHlu Lwezincazelo Zamagama.
Noma, “bekani inhliziyo yenu kulokhu.”
Noma, “bekani inhliziyo yenu kulokhu.”
Noma, “emgodini wokusanhlamvu.”
Noma, “esamahananadi.”