Genesise 7:1-24

  • Bangena emkhunjini (1-10)

  • UZamcolo womhlaba wonke (11-24)

7  Ngemva kwalokho uJehova wathi kuNowa: “Ngena emkhunjini, wena nawo wonke umndeni wakho, ngoba uwena engikuthole ulungile phambi kwami phakathi kwalesi sizukulwane. +  Kumelwe uthathe zonke izinhlobo zezilwane ezihlanzekile ngasikhombisa,* + iduna nensikazi; futhi kuzo zonke izilwane ezingahlanzekile uthathe ngazimbili kuphela, iduna nensikazi;  nasezilwaneni ezindizayo zamazulu uthathe ngasikhombisa,* iduna nensikazi, ukuze ugcine inzalo yazo iphila kuwo wonke umhlaba. +  Ngoba ezinsukwini eziyisikhombisa nje kuphela ngizonisa imvula + emhlabeni izinsuku ezingu-40 nobusuku obungu-40, + futhi ngizoyiqeda nya yonke into ephilayo engiyenzile emhlabeni.” +  UNowa wabe esenza konke uJehova ayemyale ngakho.  UNowa wayeneminyaka engu-600 ubudala lapho kufika uzamcolo phezu komhlaba. +  UNowa kanye namadodana akhe, umkakhe nabafazi bamadodana akhe bangena emkhunjini ungakani uzamcolo. +  Kuzo zonke izilwane ezihlanzekile nakuzo zonke izilwane ezingahlanzekile nakuzo zonke izilwane ezindizayo nayo yonke into ehamba emhlabeni, +  kwangena ngakubili kuNowa ngaphakathi emkhunjini, iduna nensikazi, njengoba nje uNkulunkulu ayemyalile uNowa. 10  Kwathi ezinsukwini eziyisikhombisa kamuva, kwana uzamcolo phezu komhlaba. 11  Ngonyaka ka-600 wokuphila kukaNowa, ngenyanga yesibili, ngosuku luka-17 lwenyanga, ngalolo suku zonke iziphethu zamanzi ezijulile zaqhuma namasango amanzi emazulwini avuleka. + 12  Imvula yana emhlabeni izinsuku ezingu-40 nobusuku obungu-40. 13  Ngalo kanye lolo suku, uNowa wangena emkhunjini kanye namadodana akhe, uShemi, uHamu noJafete, + nomkakhe nabafazi abathathu bamadodana akhe. + 14  Bangena nazo zonke izilwane zasendle ngezinhlobo zazo, nazo zonke izilwane ezifuywayo ngezinhlobo zazo, nazo zonke izilwane ezihuquzelayo emhlabeni ngezinhlobo zazo, nazo zonke izilwane ezindizayo ngezinhlobo zazo, zonke izinyoni, nazo zonke izilwane ezinamaphiko. 15  Zazilokhu ziya kuNowa ngaphakathi emkhunjini, ngazimbili, zonke izinhlobo zenyama okwakukhona kuzo umoya wokuphila. 16  Zangena, iduna nensikazi kwazo zonke izinhlobo zenyama, njengoba nje uNkulunkulu ayemyalile uNowa. Ngemva kwalokho uJehova wavala umnyango ngemva kwakhe. 17  Uzamcolo wawulokhu una izinsuku ezingu-40 emhlabeni, amanzi ayelokhu anda futhi aqala ukuphakamisa umkhumbi, wantanta phezulu ngaphezu komhlaba. 18  Amanzi aba maningi kakhulu futhi ayelokhu anda kakhulu emhlabeni, kodwa umkhumbi waqhubeka untanta phezu kwamanzi. 19  Amanzi aba maningi kakhulu emhlabeni kangangokuthi zonke izintaba ezinde ezazingaphansi kwawo wonke amazulu zambozeka. + 20  Amanzi akhuphuka aze adlula izintaba ngamamitha angu-6,5. 21  Ngakho zonke izilwane eziphilayo ezazihamba emhlabeni zashabalala +—izilwane ezindizayo, izilwane ezifuywayo, izilwane zasendle, nazo zonke izilwane ezincane ezibhuzayo, naso sonke isintu. + 22  Yonke into eyayisemhlabathini owomile okwakukhona emakhaleni ayo umoya wokuphila yafa. + 23  UNkulunkulu waqeda yonke into ephilayo emhlabeni, ehlanganisa umuntu, izilwane, izilwane ezihuquzelayo nezilwane ezindizayo zamazulu. Kwaqedwa konke emhlabeni; + nguNowa nalabo ababenaye emkhunjini kuphela abasinda. + 24  Amanzi aqhubeka emaningi emhlabeni izinsuku ezingu-150. +

Imibhalo yaphansi

Noma kungaba, “amapheya ayisikhombisa azo zonke izilwane ezihlanzekile.”
Noma kungaba, “amapheya ayisikhombisa azo zonke izilwane ezindizayo zamazulu.”