Genesise 6:1-22

  • Amadodana kaNkulunkulu azithathela abafazi emhlabeni (1-3)

  • Kuzalwa amaNefili (4)

  • UJehova uyadabuka ngobubi babantu (5-8)

  • UNowa uthunywa ukuba akhe umkhumbi (9-16)

  • UNkulunkulu umemezela ukuza kukaZamcolo (17-22)

6  Manje lapho abantu beqala ukwanda emhlabeni futhi bezala amadodakazi,  amadodana kaNkulunkulu weqiniso* + aqaphela ukuthi amadodakazi abantu ayemahle. Ngakho azithathela wona aba abafazi bawo, wonke lawo ayewakhetha.  Ngemva kwalokho uJehova wathi: “Umoya wami ngeke umbekezelele kuze kube phakade umuntu, + ngoba umane nje uyinyama.* Ngakho izinsuku zakhe zizoba iminyaka engu-120.” +  Kwakukhona amaNefili* emhlabeni ngalezo zinsuku nakamuva. Phakathi naleso sikhathi amadodana kaNkulunkulu weqiniso aqhubeka elala namadodakazi abantu futhi ewazalela amadodana. Ayengabantu abanamandla bakudala, amadoda odumo.  Ngenxa yalokho, uJehova wabona ukuthi ububi bomuntu babubukhulu emhlabeni nokuthi imicabango nezifiso zenhliziyo yakhe kwakukubi ngaso sonke isikhathi. +  UJehova wadabuka* ngokuthi wayenze abantu emhlabeni futhi wezwa ubuhlungu enhliziyweni yakhe. +  Ngakho uJehova wathi: “Ngizobaqeda nya emhlabeni abantu engibadalile, umuntu nezilwane ezifuywayo, izilwane ezihuquzelayo nezilwane ezindizayo zamazulu, ngoba ngiyadabuka ngokuthi ngikwenzile.”  Kodwa uNowa wathola umusa kuJehova.  Lona umlando kaNowa. UNowa wayeyindoda elungile. + Akabanga naphutha* phakathi kwabantu besikhathi sakhe.* UNowa wahamba noNkulunkulu weqiniso. + 10  Ngemva kwesikhathi, uNowa wazala amadodana amathathu, uShemi, uHamu noJafete. + 11  Kodwa umhlaba wawusuwonakele emehlweni kaNkulunkulu weqiniso futhi wawusugcwele ubudlova. 12  UNkulunkulu wabuka umhlaba futhi wawonakalisiwe; + bonke abantu babenza izinto ezimbi kakhulu emhlabeni. + 13  Ngemva kwalokho uNkulunkulu wathi kuNowa: “Senginqume ukuqeda yonke inyama, ngoba umhlaba ugcwele ubudlova ngenxa yayo, ngakho ngiyayiqothula kanye nomhlaba. + 14  Zenzele umkhumbi* ngezingodo zesihlahla esikhipha inomfi. + Uzokwenza amakamelo emkhunjini uwuhuqe ngetiyela* + ngaphakathi nangaphandle. 15  Nansi indlela ozowenza ngayo: Umkhumbi kufanele ube amamitha angu-134 ubude, angu-22 ububanzi, nangu-13 ukuphakama. 16  Uzokwenza ifasitela* lomkhumbi ukuze kukhanye, cishe uhhafu wemitha uma usuka phezulu. Umnyango womkhumbi kufanele uwubeke ohlangothini lwawo, + umkhumbi uwenze ube nesitezi sokuqala, isitezi sesibili nesitezi sesithathu. 17  “Mina ngizoletha uzamcolo* + emhlabeni ukuze ngiqothule phansi kwamazulu yonke inyama okukhona kuyo umoya wokuphila. Konke okusemhlabeni kuzoshabalala. + 18  Ngenza nesivumelwano sami nawe, kumelwe ungene emkhunjini, wena namadodana akho, umkakho nabafazi bamadodana akho. + 19  Kufanele ungenise emkhunjini izilwane eziphilayo + ngazimbili zazo zonke izinhlobo ukuze uzigcine ziphila kanye nawe, esensikazi neseduna; + 20  ezilwaneni ezindizayo ngezinhlobo zazo, ezilwaneni ezifuywayo ngezinhlobo zazo, nakuzo zonke izilwane ezihuquzelayo zomhlaba ngezinhlobo zazo, kuyongena lapho kuwe ezimbili ohlotsheni ngalunye ukuze uzigcine ziphila. + 21  Wena-ke kumelwe uqoqe futhi uzithathele zonke izinhlobo zokudla ozokudla, + kube ukudla kwakho nokwezilwane.” 22  UNowa wenza konke uNkulunkulu ayemyale ngakho. Wenza kanjalo nje. +

Imibhalo yaphansi

Lesi yisisho sesiHebheru esibhekisela emadodaneni kaNkulunkulu ayizingelosi.
Noma, “ngoba wenza ngokuvumelana nenyama.”
Kungenzeka lisho “abaWisi,” okusho ukuthi, labo abawisa abanye. Bheka uHlu Lwezincazelo Zamagama.
Noma, “waba lusizi.”
Noma, “Wayengasoleki.”
NgesiHebheru, “kwezizukulwane zakhe.”
NgesiHebheru, “ibhokisi”; umkhumbi omkhulu.
Noma, “ngekolitayi.”
Noma, “uphahla.”
Noma, “imvula enkulu.”