Genesise 46:1-34

  • UJakobe nomndeni wakhe bathuthela eGibhithe (1-7)

  • Amagama alabo abathuthela eGibhithe (8-27)

  • UJosefa uhlangana noJakobe eGosheni (28-34)

46  Ngakho u-Israyeli wathatha konke ayenakho* wahamba. Lapho efika eBheri-sheba, + wanikela imihlatshelo kuNkulunkulu kayise u-Isaka. +  Ngemva kwalokho uNkulunkulu wakhuluma no-Israyeli embonweni ebusuku wathi: “Jakobe, Jakobe!” yena wathi: “Ngilapha!”  Wathi: “NginguNkulunkulu weqiniso, uNkulunkulu kayihlo. + Ungesabi ukwehlela eGibhithe, ngoba lapho ngizokwenza ube isizwe esikhulu. +  Mina ngokwami ngizokwehlela nawe eGibhithe ngiphinde ngikubuyise, + uJosefa uyokuvala amehlo lapho ufa.”* +  Ngemva kwalokho uJakobe wasuka eBheri-sheba, amadodana ka-Israyeli athutha uJakobe uyise nabantwana bawo nomkawo ngezinqola uFaro ayezithumele ukuba zimthuthe.  Bathatha imihlambi yabo nezimpahla zabo, ababekuqongelele ezweni laseKhanani. Bafika eGibhithe, uJakobe nayo yonke inzalo yakhe eyayikanye naye.  Waya eGibhithe namadodana akhe nabazukulu bakhe namadodakazi akhe—yonke inzalo yakhe.  Lawa amagama amadodana ka-Israyeli +—uJakobe namadodana akhe—aya eGibhithe: Izibulo likaJakobe kwakunguRubeni. +  Amadodana kaRubeni kwakunguHanoki, uPhalu, uHezironi noKarmi. + 10  Amadodana kaSimeyoni + kwakunguJemuweli, uJamini, u-Ohadi, uJakini, uZohari noShawule + indodana yowesifazane ongumKhanani. 11  Amadodana kaLevi + kwakunguGereshoni, uKohati noMerari. + 12  Amadodana kaJuda + kwakungu-Eri, u-Onani, uShela, + uPherezi + noZera. + Nokho, u-Eri no-Onani bafela ezweni laseKhanani. + Amadodana kaPherezi kwaba uHezironi noHamule. + 13  Amadodana ka-Isakare kwakunguThola, uPhuva, u-Iyobhi noShimroni. + 14  Amadodana kaZebhuloni + kwakunguSeredi, u-Eloni noJahaliyeli. + 15  Lawa amadodana kaLeya, awazalela uJakobe ePhadani-aramu, kanye nendodakazi yakhe uDina. + Esewonke amadodana namadodakazi kaJakobe ayengu-33. 16  Amadodana kaGadi + kwakunguZifiyoni, uHagi, uShuni, u-Eziboni, u-Erayi, u-Arodi no-Areli. + 17  Amadodana ka-Asheri + kwakungu-Imna, u-Ishiva, u-Ishivi, uBheriya, udadewabo kwakunguSera. Amadodana kaBheriya kwakunguHebhere noMalikhiyeli. + 18  Lawa amadodana kaZilipha, + lowo uLabani amnika indodakazi yakhe uLeya. Wamzalela laba uJakobe: Izingane ezingu-16* sezizonke. 19  Amadodana omkaJakobe uRaheli kwakunguJosefa + noBhenjamini. + 20  Ezweni laseGibhithe uJosefa wazalelwa uManase + no-Efrayimi, + ezalelwa u-Asenati + indodakazi kaPotifera umpristi wase-Oni.* 21  Amadodana kaBhenjamini + kwakunguBhela, uBhekeri, u-Ashibheli, uGera, + uNahamani, u-Ehi, uRoshe, uMuphimi, uHuphimi + no-Arida. + 22  Lawa amadodana kaRaheli awazalela uJakobe: Izingane ezingu-14* sezizonke. 23  Indodana* kaDani + kwakunguHushimi. + 24  Amadodana kaNafetali + kwakunguJahaziyeli, uGuni, uJezeri noShilemi. + 25  Lawa amadodana kaBhiliha, lowo uLabani amnika indodakazi yakhe uRaheli. Wamzalela laba uJakobe: Izingane* eziyisikhombisa sezizonke. 26  Bonke labo abayinzalo kaJakobe abaya naye eGibhithe, ngaphandle kwabafazi bamadodana akhe, babengu-66. + 27  Amadodana kaJosefa azalelwa wona eGibhithe ayemabili. Bonke abantu bendlu kaJakobe abaya eGibhithe babengu-70. + 28  UJakobe wathumela uJuda + ngaphambili ukuba ayotshela uJosefa ukuthi usendleleni eya eGosheni. Lapho befika ezweni laseGosheni, + 29  uJosefa wathumela ukuba kulungiswe inqola yakhe wayesekhuphuka eyohlangabeza u-Israyeli uyise eGosheni. Lapho efika kuye wamanga* ngaso leso sikhathi wakhala isikhathi esithile.* 30  U-Israyeli wathi kuJosefa: “Manje sengingafa; sengibubonile ubuso bakho, sengiyazi ukuthi uyaphila.” 31  UJosefa wabe esethi kubafowabo nakwabomndeni kayise: “Mangikhuphuke ngiyobika kuFaro + ngithi kuye, ‘Abafowethu nabantu bomndeni kababa ababesezweni laseKhanani sebefikile lapha kimi. + 32  La madoda angabelusi, + afuyile + futhi imihlambi yawo nakho konke anakho eze nako lapha.’ + 33  Lapho uFaro enibiza, enibuza ethi, ‘Uyini umsebenzi wenu?’ 34  nina kumelwe nithi, ‘Izinceku zakho bezilokhu zifuyile kusukela ebusheni bazo kuze kube manje, kokubili thina nokhokho bethu,’ + ukuze nihlale ezweni laseGosheni, + ngoba bonke abelusi bezimvu bayenyanyeka kumaGibhithe.” +

Imibhalo yaphansi

Noma, “bonke ababengabakhe.”
NgesiHebheru, “uyobeka isandla sakhe emehlweni akho.”
Noma, “Imiphefumulo engu-16.”
Okuwukuthi, waseHeliyopholisi.
Noma, “Imiphefumulo engu-14.”
NgesiHebheru, “Amadodana.”
Noma, “Imiphefumulo.”
NgesiHebheru, “wawela entanyeni yakhe.”
Noma, “wakhala izinyembezi entanyeni yakhe ngokuphindaphindiwe.”