Genesise 45:1-28

  • UJosefa uzazisa kubafowabo (1-15)

  • Abafowabo bakaJosefa bayolanda uJakobe (16-28)

45  UJosefa wayengasakwazi ukuzibamba phambi kwazo zonke izinceku zakhe. + Ngakho wamemeza: “Wonke umuntu makaphume!” Akekho owasala naye lapho uJosefa ezazisa kubafowabo. +  Wabe esekhala kakhulu kangangokuthi amaGibhithe ezwa, nendlu kaFaro yezwa.  Ekugcineni uJosefa wathi kubafowabo: “NginguJosefa. Ingabe ubaba usaphila?” Kodwa abafowabo babengakwazi nhlobo ukumphendula ngoba babemangele kakhulu ngenxa yakhe.  Ngakho uJosefa wathi kubafowabo: “Ngicela nisondele kimi.” Base besondela. Wabe esethi: “NginguJosefa umfowenu enamthengisa eGibhithe. +  Kodwa manje ningaphatheki kabi, ningasolani ngokuthi nangithengisa lapha; ngoba uNkulunkulu ungithume ngaphambi kwenu ukuze asigcine siphila. +  Lona unyaka wesibili wendlala ezweni, + kusasele iminyaka emihlanu okungeke kulinywe noma kuvunwe ngayo.  Kodwa uNkulunkulu wangithumela ngaphambi kwenu ukuze alondoloze uhlu lozalo + lomndeni wenu emhlabeni* nokuba anigcine niphila ngokukhululwa okukhulu.  Ngakho-ke akunina enangithumela lapha, kodwa uNkulunkulu weqiniso, ukuze angimise njengomeluleki kaFaro* nomphathi wayo yonke indlu yakhe nombusi walo lonke izwe laseGibhithe. +  “Buyelani masinyane kubaba, nithi kuye, ‘Nakhu indodana yakho uJosefa ekushilo: “UNkulunkulu ungimise ukuba ngibe umbusi kulo lonke elaseGibhithe. + Yehlela kimi. Ungalibali. + 10  Kumelwe uhlale ezweni laseGosheni, + lapho uzoba seduze kwami khona—wena, amadodana akho, abazukulu bakho, imihlambi yakho nakho konke onakho. 11  Ngizokunika ukudla lapho ngoba kusasele iminyaka emihlanu yendlala. + Uma kungenjalo, wena nendlu yakho nakho konke onakho nizohlupheka.”’ 12  Nina nomfowethu uBhenjamini niyazibonela ukuthi yimina ngempela okhuluma nani. + 13  Ngakho kumelwe nitshele ubaba ngayo yonke inkazimulo yami eGibhithe nangakho konke enikubonile. Manje sheshani nehlisele ubaba lapha.” 14  Khona-ke wanga umfowabo* uBhenjamini wakhala, noBhenjamini wakhala emgaxe entanyeni. + 15  Wabe esebaqabula bonke abafowabo wakhala ngesikhathi ebanga, ngemva kwalokho abafowabo bakhuluma naye. 16  Lezi zindaba zafika endlini kaFaro, kuthiwa: “Kufike abafowabo bakaJosefa!” Kwaba kuhle kuFaro nasezincekwini zakhe. 17  Ngakho uFaro wathi kuJosefa: “Wothi kubafowenu, ‘Yenzani lokhu: Thwesani izilwane zenu niye ezweni laseKhanani, 18  nithathe uyihlo namalungu emindeni yenu nize lapha kimi. Ngizoninika izinto ezinhle zezwe laseGibhithe, nizodla okuvela* engxenyeni enothile* yezwe.’ + 19  Wena uyalwa ukuba ubatshele lokhu: + ‘Yenzani lokhu: Thathani izinqola + ezweni laseGibhithe nithathele abantwana benu nomkenu, nigibelise uyihlo kwenye yazo nize lapha. + 20  Ningakhathazeki ngempahla yenu, + ngoba okuhle kakhulu kwalo lonke izwe laseGibhithe kungokwenu.’” 21  Amadodana ka-Israyeli enza kanjalo, uJosefa wawanika izinqola ngokwemiyalo kaFaro, wawanika nemiphako yendlela. 22  Wanika ngayinye ingubo yokushintsha, kodwa uBhenjamini wamnika izinhlamvu zesiliva ezingu-300 nezingubo zokushintsha ezinhlanu. + 23  Uyise wamthumelela lokhu okulandelayo: izimbongolo eziyishumi ezithwele izinto ezinhle zaseGibhithe nezimbongolo zensikazi eziyishumi ezithwele ukudla okusanhlamvu nesinkwa nokokusekela uyise endleleni. 24  Wabahambisa abafowabo, njengoba besuka, wathi kubo: “Ningathukuthelelani endleleni.” + 25  Bakhuphuka besuka eGibhithe bafika ezweni laseKhanani kuyise uJakobe. 26  Bambikela, bathi: “UJosefa usaphila, ungumbusi walo lonke izwe laseGibhithe!” + Kodwa inhliziyo yakhe yaba ndikindiki ngoba wayengabakholwa. + 27  Lapho beqhubeka bemtshela wonke amazwi uJosefa ayewakhulume kubo, ebona nezinqola uJosefa ayezithumele ukuba zimthwale, umoya kayise uJakobe waqala ukuvuseleleka. 28  U-Israyeli wababaza: “Kwanele! Indodana yami uJosefa isaphila! Kumelwe ngihambe ngiyombona ngaphambi kokuba ngife!” +

Imibhalo yaphansi

Noma, “ezweni.”
NgesiHebheru, “njengobaba kuFaro.”
NgesiHebheru, “wawela entanyeni yomfowabo.”
Noma, “nizophila ngokuvela.”
Noma, “enonile.”