Genesise 41:1-57

  • UJosefa uchaza amaphupho kaFaro (1-36)

  • UJosefa uphakanyiswa uFaro (37-46a)

  • UJosefa wengamela ukudla (46b-57)

41  Ekupheleni kweminyaka emibili egcwele, uFaro waphupha + emi ngaseMfuleni iNayile.  Emfuleni kwakukhuphuka izinkomo eziyisikhombisa ezinhle, ezikhuluphele, zidla utshani beNayile. +  Kwakunezinye izinkomo eziyisikhombisa ezazibukeka zizimbi zizacile zikhuphuka ngemva kwazo ziphuma emfuleni iNayile, zama eceleni kwezinkomo ezikhuluphele ezazisosebeni lweNayile.  Izinkomo ezimbi, ezizacile zaqala ukudla izinkomo ezinhle eziyisikhombisa ezikhuluphele. UFaro waphaphama.  Wabuye walala, waphinde waphupha okwesibili. Kwakukhona izixha zokudla okusanhlamvu eziyisikhombisa zihluma ohlangeni olulodwa, zigcwele futhi zizinhle. +  Ngemva kwazo kwakukhula izixha zokudla okusanhlamvu eziyisikhombisa, zizacile zihangulwe umoya wasempumalanga.  Izixha ezizacile zokudla okusanhlamvu zaqala ukugwinya izixha zokudla okusanhlamvu eziyisikhombisa ezazigcwele futhi zizinhle. UFaro wabe esephaphama, wabona ukuthi kwakuyiphupho.  Kodwa ekuseni umoya wakhe waqala ukukhathazeka. Ngakho wathumela wabiza bonke abapristi baseGibhithe abenza imilingo nawo wonke amadoda akhona ahlakaniphile. UFaro wabaxoxela amaphupho akhe, kodwa akekho kubo owayengamchazela wona.  Induna yabaphathindebe yakhuluma noFaro, yathi: “Namhlanje ngiyazivuma izono zami. 10  UFaro wayezithukuthelele izinceku zakhe. Ngakho wangivalela ejele lendlu yenduna yonogada, sobabili mina nenduna yababhaki. + 11  Ngemva kwalokho ngamunye wethu waphupha iphupho ngobusuku obufanayo. Mina nayo saphupha, iphupho ngalinye lalinencazelo ehlukile. + 12  Kwakukhona insizwa ethile engumHebheru kanye nathi lapho, inceku yenduna yonogada. + Lapho siyixoxela wona, + yasichazela ukuthi iphupho ngalinye lisho ukuthini. 13  Kwenzeka njengoba nje yayisichazele. Mina ngabuyiselwa esikhundleni sami, kodwa lona omunye walengiswa.” + 14  Ngakho uFaro wabe esethumela ukuba kubizwe uJosefa, + bamletha ngokushesha evela ejele.* + Waphuca, washintsha izingubo zakhe wayeseya kuFaro. 15  UFaro wathi kuJosefa: “Ngiphuphe iphupho, kodwa akekho ongalichaza. Manje ngizwile ngawe kuthiwa uyakwazi ukuzwa iphupho ulichaze.” + 16  UJosefa waphendula uFaro, wathi: “Angilutho mina! UNkulunkulu uzokhuluma ngenhlalakahle kaFaro.” + 17  UFaro waqhubeka wathi kuJosefa: “Ephusheni lami bengimi osebeni loMfula iNayile. 18  Kwakhuphuka eNayile izinkomo eziyisikhombisa zikhuluphele, zizinhle, zaqala ukudla otshanini beNayile. + 19  Kukhuphuke nezinye izinkomo eziyisikhombisa ngemva kwazo, zizacile, zizimbi kakhulu futhi zondile. Angikaze ngizibone izinkomo ezimbi njengazo kulo lonke izwe laseGibhithe. 20  Izinkomo ezimbi ezizacile ziqale ukudla izinkomo zokuqala eziyisikhombisa ezikhuluphele. 21  Kodwa lapho sezizidlile, ubungeke usho ukuthi zizidlile ngoba bezilokhu zizimbi njengasekuqaleni. Ngase ngiphaphama. 22  “Ngemva kwalokho ephusheni lami ngibone izixha zokudla okusanhlamvu eziyisikhombisa zihluma ohlangeni olulodwa, zigcwele futhi zizinhle. + 23  Ngemva kwazo bekukhula izixha zokudla okusanhlamvu eziyisikhombisa ezishwabene, zizincane, zihangulwe umoya wasempumalanga. 24  Izixha zokudla okusanhlamvu ezincane zibe seziqala ukugwinya izixha zokudla okusanhlamvu ezinhle eziyisikhombisa. Ngibaxoxele leli phupho abapristi abenza imilingo, + kodwa akekho okwazile ukungichazela.” + 25  UJosefa wabe esethi kuFaro: “Amaphupho kaFaro anencazelo eyodwa. UNkulunkulu weqiniso umtshelile uFaro lokho azokwenza. + 26  Izinkomo eziyisikhombisa ezinhle ziyiminyaka eyisikhombisa. Ngokufanayo nezixha zokudla okusanhlamvu eziyisikhombisa ezinhle ziyiminyaka eyisikhombisa. La maphupho anencazelo eyodwa. 27  Izinkomo eziyisikhombisa ezizacile, ezimbi ezikhuphuke ngemva kwazo ziyiminyaka eyisikhombisa, nezixha zokudla okusanhlamvu eziyisikhombisa ezingenalutho, ezihangulwe umoya wasempumalanga, ziyoba iminyaka eyisikhombisa yendlala. 28  Kunjengoba nje ngimtshelile uFaro: UNkulunkulu weqiniso umbonisile uFaro lokho azokwenza. 29  “Kuzoba neminyaka eyisikhombisa yenala enkulu kulo lonke izwe laseGibhithe. 30  Kodwa ngemva kwayo nakanjani kuyoba khona iminyaka eyisikhombisa yendlala, yonke inala yasezweni laseGibhithe iyolitshalwa nakanjani, indlala iyoliqothula izwe. + 31  Inala eyayike yaba khona ezweni ngeke isakhunjulwa ngenxa yendlala eyoba khona kamuva, ngoba iyoba nkulu kakhulu. 32  UFaro waliphupha kabili leli phupho ngoba le nto imi iqinile kuNkulunkulu weqiniso futhi uNkulunkulu weqiniso uzoyenza maduze. 33  “Manje uFaro makafune indoda eqondayo ehlakaniphile ayibeke phezu kwezwe laseGibhithe. 34  UFaro makathathe isinyathelo amise abaphathi ezweni, futhi kufanele aqoqe ingxenye yesihlanu yomkhiqizo waseGibhithe phakathi neminyaka eyisikhombisa yenala. + 35  Mabaqoqe konke ukudla phakathi nale minyaka emihle ezayo, banqwabelanise ukudla okusanhlamvu ngaphansi kwegunya likaFaro kube ukudla okuzogcinwa emadolobheni, kulondolozwe khona. + 36  Lokhu kudla kufanele kube ukudla kwezwe ngale minyaka eyisikhombisa yendlala ezoba khona ezweni laseGibhithe, ukuze izwe lingabulawa indlala.” + 37  Leli su labonakala lilihle kuFaro nakuzo zonke izinceku zakhe. 38  Ngakho uFaro wathi ezincekwini zakhe: “Angatholakala yini omunye umuntu onjengalona, onomoya kaNkulunkulu?” 39  UFaro wabe esethi kuJosefa: “Njengoba uNkulunkulu ekubangele ukuba wazi konke lokhu, akekho umuntu onokuqonda nohlakaniphe njengawe. 40  Wena ngokwakho uzophatha indlu yami, bonke abantu bami bazokulalela ngokuphelele. + Ngizoba mkhulu kunawe kuphela ngokuqondene nendima yami yokuba inkosi.”* 41  UFaro waqhubeka wathi kuJosefa: “Bheka, ngikubeka phezu kwalo lonke izwe laseGibhithe.” + 42  UFaro wabe esekhipha indandatho yakhe yophawu esandleni sakhe wayifaka esandleni sikaJosefa, wamgqokisa izingubo zelineni elisezingeni eliphezulu wagaxa umgexo wegolide entanyeni yakhe. 43  Ngaphezu kwalokho, wamgibelisa enqoleni yesibili yodumo ayenayo, babememeza ngaphambi kwakhe bethi, “Avurekhi!”* Kanjalo wambeka phezu kwalo lonke izwe laseGibhithe. 44  UFaro waqhubeka wathi kuJosefa: “Yimi uFaro, kodwa akukho muntu ongenza noma yini* kulo lonke izwe laseGibhithe engagunyazwanga nguwe.” + 45  Ngemva kwalokho uFaro waqamba uJosefa ngokuthi uZafenati-phaneya wayesemganisela u-Asenati + indodakazi kaPotifera umpristi wase-Oni.* UJosefa waqala ukuphatha* izwe laseGibhithe. + 46  UJosefa wayeneminyaka engu-30 + ubudala lapho ema phambi kukaFaro* inkosi yaseGibhithe. UJosefa wabe esephuma phambi kukaFaro walihamba lonke izwe laseGibhithe elihlola. 47  Phakathi neminyaka eyisikhombisa yenala, izwe laqhubeka likhiqiza kakhulu.* 48  Wayelokhu eqoqa konke ukudla kweminyaka eyisikhombisa ezweni laseGibhithe, futhi wayenqwabelanisa lokho kudla emadolobheni. Edolobheni ngalinye wayegcina ukudla okuvela emasimini alizungezile. 49  UJosefa waqhubeka enqwabelanisa ukudla okusanhlamvu kwaba kuningi kakhulu njengesihlabathi solwandle, ekugcineni bayeka ukukukala ngoba kwakungasakaleki. 50  Ngaphambi kokufika konyaka wendlala, uJosefa wazala amadodana amabili, + u-Asenati indodakazi kaPotifera umpristi wase-Oni* amzalela wona. 51  UJosefa waqamba izibulo ngokuthi uManase,* + ngoba wathi, “UNkulunkulu ungenze ngazikhohlwa zonke izinkathazo zami nayo yonke indlu kababa.” 52  Eyesibili wayiqamba ngokuthi u-Efrayimi,* + ngoba wathi, “UNkulunkulu ungenze nganda ezweni losizi lwami.” + 53  Ngemva kwalokho yaphela iminyaka eyisikhombisa yenala ezweni laseGibhithe, + 54  kwaqala iminyaka eyisikhombisa yendlala, njengoba nje uJosefa ayeshilo. + Le ndlala yaba khona kuwo wonke amazwe, kodwa kulo lonke izwe laseGibhithe sasikhona isinkwa.* + 55  Ekugcineni lonke izwe laseGibhithe labulawa indlala, abantu baqala ukukhala kuFaro becela isinkwa. + UFaro wathi kuwo wonke amaGibhithe: “Yanini kuJosefa, nenze noma yini anitshela yona.” + 56  Indlala yaqhubeka kuwo wonke umhlaba. + UJosefa wabe eseqala ukuvula zonke izinqolobane zokudla okusanhlamvu ezaziphakathi kwabo wathengisela amaGibhithe, + ngoba indlala yayinkulu kakhulu ezweni laseGibhithe. 57  Ngaphezu kwalokho, abantu bawo wonke umhlaba beza eGibhithe bezothenga kuJosefa, ngoba indlala yayinkulu kakhulu kuwo wonke umhlaba. +

Imibhalo yaphansi

NgesiHebheru, “emgodini.”
Noma, “nesihlalo sobukhosi.”
Ngokusobala yigama lokubonisa udumo nenhlonipho.
NgesiHebheru, “ongaphakamisa isandla sakhe noma unyawo lwakhe.”
Okuwukuthi, waseHeliyopholisi.
Noma, “ukuhamba.”
Noma, “lapho eqala inkonzo yakhe kuFaro.”
NgesiHebheru, “insada.”
Okuwukuthi, waseHeliyopholisi.
Incazelo: “Owenza Ukhohlwe.”
Incazelo: “Ukwanda Ngokuphindiwe.”
Noma, “ukudla.”