Genesise 4:1-26

  • UKhayini no-Abela (1-16)

  • Inzalo kaKhayini (17-24)

  • USeti nendodana yakhe u-Enoshe (25, 26)

4  U-Adamu walala nomkakhe u-Eva, wakhulelwa. + Lapho u-Eva ezala uKhayini, + wathi: “Ngithole* ingane yomfana ngosizo lukaJehova.”  Kamuva waphinde wazala u-Abela + umfowabo kaKhayini. U-Abela waba umalusi womhlambi, kodwa uKhayini waba umlimi womhlabathi.  Ngemva kwesikhathi esithile, uKhayini waletha ezinye zezithelo zomhlaba njengomnikelo kuJehova.  Kodwa u-Abela waletha amazibulo athile omhlambi wakhe, + kanye namanoni awo. Nakuba uJehova amamukela u-Abela nomnikelo wakhe, +  akazange neze amamukele uKhayini nomnikelo wakhe. Ngakho uKhayini wathukuthela kakhulu futhi wadangala.*  UJehova wabe esethi kuKhayini: “Kungani uthukuthele kangaka futhi udangele?  Uma ushintsha wenze okuhle, ngeke yini uphinde uboniswe umusa?* Kodwa uma ungashintsheli ekwenzeni okuhle, isono sicuthe emnyango, sifuna ukukubusa; ingabe uzosihlula?”  Ngemva kwalokho uKhayini wathi kumfowabo u-Abela: “Masiye endle.” Kwathi lapho besendle uKhayini wahlasela umfowabo u-Abela, wambulala. +  Kamuva uJehova wathi kuKhayini: “Uphi umfowenu u-Abela?” yena wathi: “Angazi. Yimina yini okufanele agade umfowethu?” 10  UNkulunkulu wathi: “Wenzeni? Lalela! Igazi lomfowenu liyakhala kimi lisemhlabathini. + 11  Manje uqalekisiwe futhi uyadingiswa kulo mhlabathi ovule umlomo wawo ukuba wamukele igazi lomfowenu esandleni sakho. + 12  Lapho ulima umhlabathi, ngeke ukubuyisele umkhiqizo.* Uyoba umhambuma nombaleki emhlabeni.” 13  UKhayini wathi kuJehova: “Isijeziso sesiphambeko sami sikhulu kakhulu ukuba ngingasithwala. 14  Namuhla uyangixosha emhlabeni,* ngizositheka ebusweni bakho; ngizoba umhambuma nombaleki emhlabeni futhi noma ubani ongitholayo uzongibulala nakanjani.” 15  UJehova wathi kuye: “Ngenxa yaleso sizathu, noma ubani obulala uKhayini uyojeziswa kasikhombisa.” Ngakho uJehova wabeka uphawu* kuKhayini ukuze kungabi bikho muntu omtholayo oyomshaya ambulale. 16  Ngemva kwalokho uKhayini wasuka phambi kukaJehova wayohlala ezweni lasekuDingisweni,* empumalanga ye-Edene. + 17  Kamuva uKhayini walala nomkakhe, + wakhulelwa wazala u-Enoke. Ngemva kwalokho uKhayini wakha idolobha waliqamba ngegama lendodana yakhe u-Enoke. 18  Kamuva u-Enoke wazala u-Irade. U-Irade wazala uMehujayeli, uMehujayeli wazala uMethushayeli, uMethushayeli wazala uLameka. 19  ULameka wazithathela abafazi ababili. Igama lowokuqala kwakungu-Ada, igama lowesibili kunguZila. 20  U-Ada wazala uJabale. Waba nguyise walabo abahlala ematendeni nabanemfuyo. 21  Igama lomfowabo kwakunguJubali. Yena waba uyise wabo bonke abadlala ihabhu negemfe.* 22  UZila naye wazala uThubali-khayini, umkhandi wazo zonke izinhlobo zamathuluzi ethusi nawensimbi. Udadewabo kaThubali-khayini kwakunguNahama. 23  Ngemva kwalokho uLameka wathi emakhosikazini akhe u-Ada noZila: “Yizwani izwi lami, nina bafazi bakaLameka;Bekani indlebe emazwini ami: Ngibulele umuntu ngoba engilimazile,Yebo, insizwa ngoba ingishayile. 24  Uma uKhayini kumelwe aphindiselelwe kasikhombisa, +Khona-ke uLameka kumelwe aphindiselelwe izikhathi ezingu-77.” 25  U-Adamu waphinde walala nomkakhe, wazala indodana. Wayiqamba ngokuthi uSeti* + ngoba, njengoba umkakhe asho, “UNkulunkulu unginike* enye inzalo* esikhundleni sika-Abela, ngoba uKhayini umbulele.” + 26  USeti wazala indodana, wayiqamba ngokuthi u-Enoshe. + Ngaleso sikhathi abantu baqala ukubiza igama likaJehova.

Imibhalo yaphansi

Noma, “Ngizale.”
NgesiHebheru, “ubuso bakhe banyukubala.”
Noma, “ngeke yini kube khona ukuphakanyiswa?”
NgesiHebheru, “amandla awo.”
NgesiHebheru, “ebusweni bomhlaba.”
Lungase lubhekisele emyalweni owawuxwayisa abanye.
Noma, “laseNodi.”
Noma, “nomtshingo.”
Incazelo: “Omisiwe; Obekiwe.”
Noma, “ungimisele.”
NgesiHebheru, “imbewu.”