Genesise 38:1-30

  • UJuda noThamari (1-30)

38  Phakathi naleso sikhathi uJuda wabashiya abafowabo wagxumeka itende lakhe eduze komuntu wase-Adulamu, ogama lakhe linguHira.  UJuda wayibona lapho indodakazi yomKhanani + othile, ogama lakhe kwakunguShuwa. Ngakho wayithatha walala nayo,  yakhulelwa. Kamuva yazala indodana, wayiqamba ngokuthi u-Eri. +  Yaphinda futhi yakhulelwa yazala indodana, wayiqamba ngokuthi u-Onani.  Yaphinda futhi yazala indodana wayiqamba ngokuthi uShela. Wayese-Akizibi* + ngesikhathi iyizala.  Ngemva kwesikhathi uJuda wamthathela umfazi u-Eri izibulo lakhe, igama lakhe kwakunguThamari. +  Kodwa u-Eri, izibulo likaJuda, wayenza okubi emehlweni kaJehova; ngakho uJehova wambulala.  Ngenxa yalokho uJuda wathi ku-Onani: “Lala nomkamfowenu umngene uvusele umfowenu inzalo.” +  Kodwa u-Onani wayazi ukuthi leyo nzalo yayingeke ibhekwe njengeyakhe. + Ngakho lapho elala nomkamfowabo, wasichithela phansi isidoda sakhe ukuze angamniki umfowabo inzalo. + 10  Lokhu akwenza kwakukubi emehlweni kaJehova, ngakho naye wambulala. + 11  UJuda wathi kuThamari umalokazana wakhe: “Hlala njengomfelokazi emzini kayihlo ize ikhule indodana yami uShela,” ngoba wayezitshela ukuthi: ‘Naye angase afe njengabafowabo.’ + Ngakho uThamari wahamba wayohlala emzini kayise. 12  Ngemva kwesikhathi esithile umkaJuda, indodakazi kaShuwa, + wafa. Lapho uJuda eqeda inkathi yokulila, wahamba waya kubagundi bezimvu zakhe eThimna, + yena noHira umngane wakhe wase-Adulamu. + 13  Kwathiwa kuThamari: “Lalela, uyihlozala ukhuphukela eThimna uyogunda izimvu zakhe.” 14  Ngakho wakhumula inzilo wazimboza ubuso wembatha itshali wahlala phansi esangweni lase-Enayimi, elisendleleni eya eThimna, ngoba wayebona ukuthi uShela wayesekhulile kodwa enganikwanga yena ukuba abe umkakhe. + 15  Lapho uJuda embona, ngokushesha wacabanga ukuthi uyisifebe, ngoba wayemboze ubuso. 16  Ngakho waphambukela kuye ngasendleleni wathi: “Ngicela ungivumele ngilale nawe,” ngoba wayengazi ukuthi kwakungumalokazana wakhe. + Nokho, wathi: “Uzonginikani ukuze ulale nami?” 17  UJuda wathi: “Ngizothumela izinyane lembuzi elivela emhlanjini wami.” Kodwa uThamari wathi: “Uzonginika yini isibambiso kuze kube yilapho ulithumela?” 18  Wathi: “Ngikunike sibambiso sini?” yena wathi: “Indandatho eyisigxivizo + nentambo yakho nenduku oyiphethe.” Wabe esemnika kona walala naye, wakhulelwa. 19  Ngemva kwalokho wasukuma wahamba wasusa itshali wagqoka inzilo yakhe. 20  UJuda wathumela umngane wakhe wase-Adulamu + ukuba ahambise izinyane lembuzi ukuze kubuye isibambiso esasikowesifazane, kodwa akamtholanga. 21  Wabuza kubantu bendawo yakubo, wathi: “Siphi lesiya sifebe sasethempelini e-Enayimi eduze kwendlela?” Kodwa bathi: “Akukaze kube khona sifebe sasethempelini kule ndawo.” 22  Ekugcineni wabuyela kuJuda wathi: “Angizange ngisithole, nabantu bendawo bathe, ‘Akukaze kube khona sifebe sasethempelini kule ndawo.’” 23  Ngakho uJuda wathi: “Masizithathele kona, ngaphandle kwalokho sizozilethela ihlazo uma silokhu sisifuna. Mina ngilithumelile izinyane lembuzi, kodwa awuzange usithole.” 24  Nokho, kwathi ezinyangeni ezingaba ntathu kamuva, kwathiwa kuJuda: “UThamari umalokazana wakho uziphathise okwesifebe futhi ukhulelwe ngenxa yobufebe bakhe.” Kulokho uJuda wathi: “Mkhipheleni ngaphandle ashiswe.” + 25  Njengoba ayekhishwa wathumela lo myalezo kuyisezala: “Ngikhuleliswe indoda engumnikazi walezi zinto.” Wanezela: “Ngicela uzihlole ukuthi zingezikabani, indandatho eyisigxivizo nentambo nenduku.” + 26  UJuda wazihlola wayesethi: “Ulunge ngaphezu kwami, ngoba angimnikanga uShela indodana yami.” + Akaphindanga walala naye ngemva kwalokho. 27  Lapho kufika isikhathi sokuba abelethe, kwakukhona amawele esibelethweni sakhe. 28  Njengoba ayebeletha, elinye lakhipha isandla salo, ngokushesha umbelethisi wathatha intambo ebomvu wayibopha esandleni salo, wathi: “Lona uphume kuqala.” 29  Kodwa lapho lisibuyisela emuva isandla, umfowabo waphuma, umbelethisi wababaza: “Yile ndlela ofohla ngayo ukuze uphume!” Ngakho waqanjwa ngokuthi uPherezi.* + 30  Ngemva kwalokho kwaphuma umfowabo, okwakuboshelwe kuye intambo ebomvu esandleni, waqanjwa ngokuthi uZera. +

Imibhalo yaphansi

Okuwukuthi, uJuda wayese-Akizibi.
Incazelo: “Ukudabuka,” kungenzeka lisho ukudabuka kwesizalo.