Genesise 36:1-43

  • Inzalo ka-Esawu (1-30)

  • Amakhosi nabaholi bakwa-Edomi (31-43)

36  Lona umlando ka-Esawu, okungukuthi, u-Edomi. +  U-Esawu wathatha abafazi bakhe emadodakazini aseKhanani: U-Ada + indodakazi ka-Eloni umHeti; + u-Oholibhama + indodakazi ka-Ana, umzukulu kaZibheyoni umHivi;  noBhasemati, + indodakazi ka-Ishmayeli, udadewabo kaNebhayoti. +  U-Ada wazalela u-Esawu u-Elifazi, uBhasemati wazala uRehuweli,  u-Oholibhama wazala uJewushi, uJalamu noKhora. + Lawa amadodana ka-Esawu, azalelwa wona ezweni laseKhanani.  Ngemva kwalokho u-Esawu wathatha abafazi bakhe, amadodana akhe, amadodakazi akhe, wonke amalungu omndeni wakhe, umhlambi wakhe nazo zonke ezinye izilwane zakhe, nawo wonke umcebo ayewuqongelele + ezweni laseKhanani, waya kwelinye izwe kude noJakobe umfowabo. +  Ngoba impahla yabo yase iningi kakhulu ukuba bangahlala ndawonye, nezwe ababehlala kulo* lalingakwazi ukubasekela ngenxa yemihlambi yabo.  Ngakho u-Esawu wahlala esifundeni esinezintaba saseSeyiri. + U-Esawu ngu-Edomi. +  Lona umlando ka-Esawu uyise wabakwa-Edomi esifundeni esinezintaba saseSeyiri. + 10  Yilawa amagama amadodana ka-Esawu: U-Elifazi indodana ka-Ada, umka-Esawu; uRehuweli indodana kaBhasemati, umka-Esawu. + 11  Amadodana ka-Elifazi kwakunguThemani, + u-Omari, uZefo, uGathamu noKhenazi. + 12  UThimna waba isancinza sika-Elifazi, indodana ka-Esawu. Ngemva kwesikhathi wazalela u-Elifazi u-Amaleki. + Lawa amadodana ka-Ada, umka-Esawu. 13  Yilawa amadodana kaRehuweli: UNahati, uZera, uShamumaha noMiza. Lawa kwakungamadodana kaBhasemati, + umka-Esawu. 14  Lawa kwakungamadodana ka-Oholibhama indodakazi ka-Ana, umzukulu kaZibheyoni, umka-Esawu, awazalela u-Esawu: uJewushi, uJalamu noKhora. 15  Laba abaholi besizwe abavela enzalweni ka-Esawu: + Amadodana ka-Elifazi, izibulo lika-Esawu: UMholi uThemani, uMholi u-Omari, uMholi uZefo, uMholi uKhenazi, + 16  uMholi uKhora, uMholi uGathamu, noMholi u-Amaleki. Laba abaholi baka-Elifazi + ezweni lakwa-Edomi. Lawa amadodana azalwa ngu-Ada. 17  Yilawa amadodana kaRehuweli, indodana ka-Esawu: UMholi uNahati, uMholi uZera, uMholi uShamumaha noMholi uMiza. Laba abaholi bakaRehuweli ezweni lakwa-Edomi. + Lawa amadodana azalwa uBhasemati, umka-Esawu. 18  Ekugcineni yilawa amadodana ka-Oholibhama, umka-Esawu: UMholi uJewushi, uMholi uJalamu noMholi uKhora. Laba abaholi baka-Oholibhama indodakazi ka-Ana, umka-Esawu. 19  Lawa amadodana ka-Esawu, laba abaholi bawo. Ungu-Edomi. + 20  Yilawa amadodana kaSeyiri umHori, ayakhe ezweni: + ULothani, uShobali, uZibheyoni, u-Ana, + 21  uDishoni, u-Ezeri noDishani. + Laba abaholi bamaHori, amadodana kaSeyiri, ezweni lakwa-Edomi. 22  Amadodana kaLothani kwakunguHori noHemamu, udadewabo kaLothani kwakunguThimna. + 23  Yilawa amadodana kaShobali: U-Alivani, uManahati, u-Ebhali, uShefo no-Onamu. 24  Yilawa amadodana kaZibheyoni: + U-Aya no-Ana. Yilo Ana owathola iziphethu ezishisayo ehlane lapho eluse izimbongolo zikaZibheyoni uyise. 25  Yilaba abantwana baka-Ana: UDishoni no-Oholibhama indodakazi ka-Ana. 26  Yilawa amadodana kaDishoni: UHemidani, u-Eshibani, u-Ithirani noKerani. + 27  Yilawa amadodana ka-Ezeri: UBhilihani, uZavani no-Akani. 28  Yilawa amadodana kaDishani: U-Uze no-Arana. + 29  Yilaba abaholi bamaHori: UMholi uLothani, uMholi uShobali, uMholi uZibheyoni, uMholi u-Ana, 30  uMholi uDishoni, uMholi u-Ezeri noMholi uDishani. + Laba abaholi bamaHori ngokwehlukahluka kwabo ezweni laseSeyiri. 31  Manje yilawa amakhosi ayebusa ezweni lakwa-Edomi + ngaphambi kokuba kubuse noma iyiphi inkosi phezu kwama-Israyeli.* + 32  UBhela indodana kaBheyori wabusa kwa-Edomi, igama ledolobha lakhe kwakuyiDinihaba. 33  Lapho uBhela efa, uJobabi indodana kaZera waseBhozira wabusa esikhundleni sakhe. 34  Lapho uJobabi efa, uHushamu wasezweni lamaThemani wabusa esikhundleni sakhe. 35  Lapho uHushamu efa, uHadadi indodana kaBhedadi, owanqoba abakwaMidiyani + endaweni* yakwaMowabi, wabusa esikhundleni sakhe, igama ledolobha lakhe kwakuyi-Aviti. 36  Lapho uHadadi efa, uSamla waseMasireka wabusa esikhundleni sakhe. 37  Lapho uSamla efa, uShawule waseRehobhoti ngaseMfuleni wabusa esikhundleni sakhe. 38  Lapho uShawule efa, uBhali-hanani indodana ka-Akhibori wabusa esikhundleni sakhe. 39  Lapho uBhali-hanani indodana ka-Akhibori efa, uHadari wabusa esikhundleni sakhe. Igama ledolobha lakhe kwakuyiPhawu, igama lomkakhe kunguMehetabeli indodakazi kaMatiredi indodakazi kaMezahabi. 40  Ngakho lawa amagama abaholi baka-Esawu ngokwemindeni yabo, ngokwezindawo zabo, ngamagama abo: UMholi uThimna, uMholi u-Aliva, uMholi uJetheti, + 41  uMholi u-Oholibhama, uMholi u-Elahi, uMholi uPhinoni, 42  uMholi uKhenazi, uMholi uThemani, uMholi uMibizari, 43  uMholi uMagidiyeli noMholi u-Iramu. Laba abaholi bakwa-Edomi ngokwezindawo zabo zokuhlala ezweni eliyifa labo. + Lona u-Esawu uyise wabakwa-Edomi. +

Imibhalo yaphansi

Noma, “ababehlala kulo njengezifiki.”
NgesiHebheru, “kwabantwana bakwa-Israyeli.”
NgesiHebheru, “okhalweni.”