Genesise 35:1-29

  • UJakobe ulahla onkulunkulu bezizwe (1-4)

  • UJakobe ubuyela eBhethele (5-15)

  • Ukuzalwa kukaBhenjamini; ukufa kukaRaheli (16-20)

  • Amadodana ka-Israyeli angu-12 (21-26)

  • Ukufa kuka-Isaka (27-29)

35  Ngemva kwalokho uNkulunkulu wathi kuJakobe: “Sukuma ukhuphukele eBhethele + uhlale khona, umakhele lapho i-altare uNkulunkulu weqiniso, owabonakala kuwe ngesikhathi ubalekela u-Esawu umfowenu.” +  UJakobe wabe esethi kwabomndeni wakhe nakubo bonke ababenaye: “Lahlani onkulunkulu bezizwe abaphakathi kwenu + nizihlanze nishintshe izingubo zenu,  futhi masisuke sikhuphukele eBhethele. Ngizomakhela lapho i-altare uNkulunkulu weqiniso, owangiphendula ngosuku lokucindezeleka kwami nobelokhu enami nomaphi lapho bengiya khona.”* +  Ngakho banika uJakobe bonke onkulunkulu bezizwe ababenabo namacici ayesezindlebeni zabo, uJakobe wabagqiba* ngaphansi kwesihlahla esikhulu esasiseduze kwaseShekemi.  Lapho sebesendleleni, uNkulunkulu wabangela ukwesaba okukhulu emadolobheni ayebazungezile, ngakho abazange bawajahe amadodana kaJakobe.  Ekugcineni uJakobe wafika eLuze, + okungukuthi iBhethele, ezweni laseKhanani, yena nabo bonke abantu ababenaye.  Walakha lapho i-altare wabiza leyo ndawo ngokuthi i-Eli-bhethele,* ngoba yilapho uNkulunkulu weqiniso ayezibonakalise khona kuye ngesikhathi ebalekela umfowabo. +  Kamuva uDebora + umzanyana* kaRebheka wafa, wangcwatshwa eduze kweBhethele ngaphansi kwesihlahla esikhulu.* Ngakho wasiqamba ngokuthi i-Aloni-bakhuti.*  UNkulunkulu waphinda wabonakala kuJakobe ngesikhathi ebuya ePhadani-aramu, wambusisa. 10  UNkulunkulu wathi kuye: “Igama lakho unguJakobe. + Igama lakho ngeke kusaba uJakobe, kodwa uzoba u-Israyeli.” Wayeseqala ukumbiza ngokuthi u-Israyeli. + 11  UNkulunkulu waqhubeka wathi kuye: “NginguNkulunkulu uMninimandla Onke. + Zala wande. Kuyophuma kuwe izizwe namaqembu ezizwe, + kuphume namakhosi kuwe.* + 12  Ngokuqondene nezwe engilinike u-Abrahama no-Isaka, ngizolinika wena, ngiyolinika nenzalo* yakho.” + 13  Ngemva kwalokho uNkulunkulu wasuka kuye endaweni ayekhulume naye kuyo. 14  Ngakho uJakobe wamisa insika endaweni ayekhulume naye kuyo, insika yetshe, wathela kuyo umnikelo ophuzwayo, wathela namafutha kuyo. + 15  UJakobe wabiza indawo uNkulunkulu ayekhulume naye kuyo ngokuthi iBhethele. + 16  Babe sebesuka eBhethele. Ngesikhathi kusasele ibanga elithile ngaphambi kokuba bafike e-Efrathi, uRaheli waqala ukubeletha, kwakunzima kakhulu kuye ukubeletha. 17  Kodwa ngesikhathi eshikashikeka ukuze abelethe umntwana, umbelethisi wathi kuye: “Ungesabi, ngoba uzoba nayo nale ndodana.” + 18  Ngemizuzu yokugcina yokuphila kwakhe—ngoba wayesefa—wayiqamba ngokuthi uBheni-oni,* kodwa uyise wayiqamba ngokuthi uBhenjamini.* + 19  Ngakho uRaheli wafa wangcwatshwa endleleni eya e-Efrathi, okungukuthi, eBhetlehema. + 20  UJakobe wamisa insika phezu kwethuna lakhe; iyinsika yethuna likaRaheli kuze kube namuhla. 21  Ngemva kwalokho u-Israyeli wasuka lapho wagxumeka itende lakhe ngale kombhoshongo wase-Edere. 22  Kwathi ngesinye isikhathi u-Israyeli ehlala kulelo zwe, uRubeni wahamba walala noBhiliha isancinza sikayise, u-Israyeli wezwa ngakho. + Amadodana kaJakobe ayengu-12. 23  Amadodana azalwa uLeya kwakuyizibulo likaJakobe uRubeni, + bese kuba uSimeyoni, uLevi, uJuda, u-Isakare noZebhuloni. 24  Amadodana azalwa uRaheli kwakunguJosefa noBhenjamini. 25  Amadodana azalwa uBhiliha, incekukazi kaRaheli, kwakunguDani noNafetali. 26  Amadodana azalwa uZilipha, incekukazi kaLeya, kwakunguGadi no-Asheri. Lawa amadodana kaJakobe, azalelwa wona ePhadani-aramu. 27  Ekugcineni uJakobe wafika lapho kwakukhona khona uyise u-Isaka eMamre, + eKiriyati-ariba, okungukuthi, eHebroni, lapho u-Abrahama no-Isaka babehlala khona njengezifiki. + 28  U-Isaka waphila waze waba neminyaka engu-180 ubudala. + 29  Ngemva kwalokho u-Isaka waphefumula okokugcina wafa, ngemva kokuphila isikhathi eside ukuphila okwanelisayo,* bamngcwaba njengoba bangcwaba abantu bakubo;* amadodana akhe u-Esawu noJakobe amngcwaba. +

Imibhalo yaphansi

Noma, “endleleni engiyihambile.”
Noma, “wabangcwaba.”
Incazelo: “UNkulunkulu WaseBhethele.”
Intombazane egada umntwana.
Noma, “kwe-oki.”
Incazelo: “I-oki Yokulila.”
NgesiHebheru, “ezinkalweni zakho.”
NgesiHebheru, “nembewu.”
Incazelo: “Indodana Yesandla Sokudla.”
Incazelo: “Indodana Yosizi Lwami.”
NgesiHebheru, “esemdala futhi anelisiwe izinsuku.”
Lena inkulumo esankondlo emayelana nokufa.