Genesise 34:1-31

  • UDina uyadlwengulwa (1-12)

  • Amadodana kaJakobe enza ubuqili (13-31)

34  Manje uDina indodakazi kaJakobe ayeyizalelwe uLeya + wayevame ukuphuma ayovakashela* izintombi zakulelo zwe. +  Lapho uShekemi indodana kaHamori umHivi, + isikhulu sezwe, embona, wamthatha wamdlwengula.  Wakhangwa kakhulu uDina, indodakazi kaJakobe, wayithanda le ntombi, wayitshela ukuthi uyayithanda.*  Ekugcineni uShekemi wathi kuHamori + uyise, “Ngithathele le ntombi ibe umkami.”  Ngesikhathi uJakobe ezwa ukuthi wayengcolise indodakazi yakhe uDina, amadodana akhe ayenomhlambi wakhe emadlelweni. Ngakho uJakobe wathula aze abuya.  Ngemva kwalokho uHamori, uyise kaShekemi, waphuma wayokhuluma noJakobe.  Amadodana kaJakobe ezwa ngalokhu, abuya ngokushesha evela emadlelweni. Ezwa ubuhlungu, athukuthela kakhulu ngoba uShekemi wayehlaze u-Israyeli ngokulala nendodakazi kaJakobe, + into okungafanele yenziwe. +  UHamori wathi: “Indodana yami uShekemi ifuna indodakazi yakho. Ngicela umnikeze yona ibe umkayo,  niganiselane nathi. Sinikeni amadodakazi enu, nina nizithathele amadodakazi ethu. + 10  Ningahlala nathi, izwe ningalisebenzisela noma iyiphi injongo. Hlalani, nihwebe kulo, nizinze kulo.” 11  UShekemi wayesethi kuyise kaDina nakubafowabo: “Ngicela nibe nomusa kimi, ngizoninika noma yini eniyibiza kimi. 12  Ningabiza ilobolo elikhulu kakhulu kanye nesipho. + Ngizimisele ukukhipha noma yini eningase nithi angiyikhiphe. Nina nje ngiganiseleni le ntombi.” 13  Amadodana kaJakobe abaphendula ngenkohliso uShekemi noHamori uyise, ngoba wayengcolise uDina udadewabo. 14  Athi kubo: “Ngeke neze sikwazi ukwenza into enjalo, udadewethu simnike indoda engasokile* + ngoba lokho kuyihlazo kithi. 15  Singavuma kuphela ngalo mbandela: ukuba nibe njengathi, nisoke bonke abesilisa benu. + 16  Khona-ke sizoninika amadodakazi ethu, nathi sizithathele amadodakazi enu, sizohlala nani sibe isizwe esisodwa. 17  Kodwa uma ningasilaleli bese ningasokwa, sizoyithatha indodakazi yethu sihambe.” 18  Amazwi abo amjabulisa uHamori + noShekemi, indodana yakhe. + 19  Le nsizwa ayilibalanga ukwenza ababekushilo, + ngoba yayijabula ngendodakazi kaJakobe futhi yayihlonishwa kakhulu kunabo bonke endlini kayise. 20  Ngakho uHamori nendodana yakhe uShekemi baya esangweni ledolobha bafike bakhuluma namadoda edolobha lakubo, + bathi: 21  “Laba bantu bafisa ukuba nokuthula nathi. Masibavumele bahlale ezweni bahwebe kulo, ngoba izwe likhulu ngokwanele ukuba bahlale kulo. Singathatha amadodakazi abo abe abafazi bethu, nathi singabanika amadodakazi ethu. + 22  Yilo mbandela owodwa kuphela la madoda azovuma ngawo ukuhlala nathi ukuze sibe isizwe esisodwa: ukuba bonke abesilisa kithi basokwe njengoba nje nabo besokiwe. + 23  Ngemva kwalokho ngeke yini impahla yabo, umcebo wabo, nayo yonke imfuyo yabo kube okwethu? Ngakho masivume ukuba bahlale nathi.” 24  Bonke ababephuma ngesango ledolobha lakubo bamlalela uHamori nendodana yakhe uShekemi, bonke abesilisa basokwa, bonke ababephuma ngesango ledolobha. 25  Nokho, ngosuku lwesithathu, lapho besesezinhlungwini, amadodana amabili kaJakobe, uSimeyoni noLevi, abafowabo bakaDina, + ngayinye yathatha inkemba, aya edolobheni ngokungasolisi, afike abulala bonke abesilisa. + 26  Abulala uHamori nendodana yakhe uShekemi ngenkemba ayesethatha uDina endlini kaShekemi ahamba. 27  Amanye amadodana kaJakobe aya edolobheni athola amadoda ayebulewe, aphanga idolobha ngoba babengcolise udadewabo. + 28  Athatha imihlambi yabo, izimbongolo zabo nanoma yini eyayisedolobheni nasemasimini. 29  Athatha nakho konke okwakungokwabo, athatha nabo bonke abantwana babo nabafazi babo, aphanga nakho konke okwakusezindlini. 30  UJakobe wathi kuSimeyoni noLevi: + “Ningilethele inkathazo enkulu* ngokungenza ngibe iphunga elibi kubantu bakuleli zwe, kumaKhanani namaPherizi. Thina simbalwa, nakanjani bazobuthana ndawonye bangihlasele bangiqothule, mina nendlu yami.” 31  Bona bathi: “Ingabe udadewethu kufanele aphathwe njengesifebe?”

Imibhalo yaphansi

Noma, “ayobona.”
NgesiHebheru, “wakhuluma nenhliziyo yentombi.”
NgesiHebheru, “enejwabu.”
Noma, “isigcwagcwa.”