Genesise 33:1-20

  • UJakobe uhlangana no-Esawu (1-16)

  • UJakobe uya eShekemi (17-20)

33  UJakobe waphakamisa amehlo wabona u-Esawu eza, ekanye namadoda angu-400. + Ngakho wahlukanisa abantwana wabanika uLeya, uRaheli nezincekukazi ezimbili. +  Wabeka izincekukazi nabantwana bazo phambili, + uLeya nabantwana bakhe ngemva kwazo, + kwathi uRaheli + noJosefa wababeka emva kwabo.  Yena wabe esedlulela ngaphambi kwabo wayesekhothama kasikhombisa emhlabathini njengoba ayesondela kumfowabo.  Kodwa u-Esawu wagijima wamhlangabeza, wamanga, wamqabula, base bekhala kakhulu.  Lapho u-Esawu ephakamisa amehlo ebona abesifazane nabantwana, wathi: “Obani laba abakanye nawe?” yena wathi: “Ngabantwana uNkulunkulu ayibonise ngabo umusa inceku yakho.” +  Kwabe sekusondela izincekukazi kanye nabantwana bazo, bakhothama,  noLeya naye wasondela kanye nabantwana bakhe, bakhothama. Ngemva kwalokho noJosefa wasondela kanye noRaheli, bakhothama. +  U-Esawu wathi: “Kungani uthumele laba bantu nemihlambi engihlangane nayo?” + Waphendula: “Ukuze ngithole umusa enkosini yami.” +  U-Esawu wayesethi: “Nginempahla eningi kakhulu, mfowethu. + Ungayigcina impahla yakho.” 10  Nokho, uJakobe wathi: “Ngicela kungabi kanjalo. Uma ngithole umusa kuwe, kumelwe usithathe isipho sami esandleni sami, ngoba ngisilethe ngenjongo yokubona ubuso bakho. Sengibubonile ubuso bakho njengokungathi ngibona ubuso bukaNkulunkulu ngokuthi ungamukele ngenjabulo. + 11  Ngiyacela, sithathe isipho esilethwe kuwe esidlulisela isibusiso sami, + ngoba uNkulunkulu ube nomusa kimi futhi nginakho konke engikudingayo.” + Waqhubeka emncenga, waze wasithatha. 12  Kamuva u-Esawu wathi: “Masisuke sihambe, mina ngihambe phambi kwakho.” 13  Kodwa uJakobe wathi kuye: “Inkosi yami iyaqaphela ukuthi abantwana bantekenteke + nokuthi ngihamba nezimvu nezinkomo ezincelisayo. Uma ziqhutshwa ngokushesha kakhulu usuku olulodwa, wonke umhlambi uzofa. 14  Ngiyacela, inkosi yami mayihambe kuqala kunenceku yayo, kodwa mina ngizoqhubeka nohambo ngingasheshi, ngihambe ngejubane lemfuyo yami nelabantwana ngize ngifike enkosini yami eSeyiri.” + 15  U-Esawu wayesethi: “Ngicela ungivumele ngishiye kuwe abanye babantu abanami.” Wathi: “Kungani wenza kanje? Ngicela inkosi yami ingibonise umusa.” 16  Ngakho ngalolo suku u-Esawu wabuyela eSeyiri. 17  UJakobe waya eSukoti, + wazakhela indlu wenzela nomhlambi wakhe imipheme. Yingakho aqamba leyo ndawo ngokuthi iSukoti.* 18  Ngemva kokusuka ePhadani-aramu, + uJakobe wafika ephephile edolobheni laseShekemi, + ezweni laseKhanani, + wagxumeka itende lakhe eduze kwalelo dolobha. 19  Wabe esezitholela isiqephu sendawo ayegxumeke kuyo itende emadodaneni kaHamori, uyise kaShekemi, ngezinhlamvu zemali ezingu-100. + 20  Walimisa lapho i-altare walibiza ngokuthi uNkulunkulu, uNkulunkulu Ka-Israyeli. +

Imibhalo yaphansi

Incazelo: “Amadokodo; Imipheme.”