Genesise 32:1-32

  • Izingelosi zihlangabeza uJakobe (1, 2)

  • UJakobe wenza amalungiselelo okuhlangana no-Esawu (3-23)

  • UJakobe ubambana nengelosi (24-32)

    • UJakobe usebizwa ngo-Israyeli (28)

32  UJakobe yena wabe eseqhubeka nendlela yakhe, izingelosi zikaNkulunkulu zamhlangabeza.  Ngokushesha lapho uJakobe ezibona wathi: “Leli yikamu likaNkulunkulu!” Ngakho waqamba leyo ndawo ngokuthi iMahanayimi.*  Ngemva kwalokho uJakobe wathumela izithunywa ngaphambi kwakhe kumfowabo u-Esawu ezweni laseSeyiri, + indawo* yakwa-Edomi, +  waziyala, wathi: “Yilokhu enizokusho enkosini yami, ku-Esawu, ‘Yilokhu inceku yakho uJakobe ekushoyo: “Ngihlale* noLabani isikhathi eside kuze kube manje. +  Ngithole izinkomo, izimbongolo, izimvu, izinceku nezincekukazi, + futhi ngokuthumela lo myalezo ngazisa inkosi yami, ukuze ngithole umusa kuyo.”’”  Ngemva kwesikhathi izithunywa zabuyela kuJakobe, zathi: “Sibonene nomfowenu u-Esawu, kumanje nje usendleleni uzokuhlangabeza, uhamba namadoda angu-400.” +  UJakobe wesaba kakhulu, wakhathazeka. + Ngakho wahlukanisa abantu ababenaye, kanye nemihlambi, izinkomo namakamela kwaba amakamu amabili.  Wathi: “Uma u-Esawu ehlasela ikamu elilodwa, elinye ikamu lizophunyuka.”  Ngemva kwalokho uJakobe wathi: “O Nkulunkulu kababa u-Abrahama noNkulunkulu kababa u-Isaka, Jehova, wena othi kimi, ‘Buyela ezweni lakini nasezihlotsheni zakho, ngizokuphatha kahle,’ + 10  alungifanele lonke lolu thando oluqotho nakho konke ukwethembeka okubonise inceku yakho, + ngoba ngawela leli Jordani ngiphethe induku kuphela kodwa manje sengibe amakamu amabili. + 11  Ngiyakuncenga, + ngisindise esandleni somfowethu u-Esawu, ngoba ngesaba ukuthi angase afike ahlasele mina, + omama kanye nabantwana. 12  Wena uthe: ‘Nakanjani ngizokuphatha kahle futhi ngiyokwenza inzalo* yakho ibe ngangesihlabathi solwandle, esingenakubalwa ngenxa yobuningi.’” + 13  Wachitha ubusuku lapho. Wayesethatha ezinye zezinto anazo zaba isipho sika-Esawu umfowabo: + 14  izimbuzi zensikazi ezingu-200, izimpongo ezingu-20, izimvu zensikazi ezingu-200, izinqama ezingu-20, 15  amakamela ancelisayo angu-30, izinkomazi ezingu-40, izinkunzi eziyishumi, izimbongolo zensikazi ezingu-20 nezimbongolo zeduna eziyishumi. + 16  Wazinika izinceku zakhe, imihlambi ilandelana, wathi ezincekwini zakhe: “Welani ngaphambi kwami, nishiye ibanga phakathi komhlambi nomhlambi.” 17  Wabe eseyala eyokuqala, wathi: “Uma kwenzeka u-Esawu umfowethu ehlangana nawe akubuze, athi, ‘Ungokabani, uyaphi, okabani lo mhlambi owuqhubayo?’ 18  kufanele uthi, ‘Ngingowenceku yakho uJakobe. Lokhu kuyisipho esithunyelwe enkosini yami, ku-Esawu, + yena usemva kwethu.’” 19  Wayala neyesibili, neyesithathu, nazo zonke ezaziqhuba imihlambi, ethi: “Nizosho lokhu ku-Esawu lapho nihlangana naye. 20  Kufanele futhi nithi, ‘Nansi inceku yakho uJakobe emva kwethu.’” Ngoba yena wayezitshela ukuthi: ‘Uma ngimthoba ngokuthumela isipho esingandulelayo, + kuzothi lapho ngimbona angamukele ngomusa.’ 21  Ngakho isipho sawelela ngaphesheya ngaphambi kwakhe, kodwa yena wachitha ubusuku ekamu. 22  Kamuva ngalobo busuku, wavuka wathatha abafazi bakhe ababili + nezincekukazi zakhe ezimbili + namadodana akhe asemancane angu-11 wawela endaweni engashoni emfuleni* iJabhoki. + 23  Wabathatha wabaweza emfuleni,* waweza nakho konke ayenakho. 24  Ekugcineni uJakobe wasala yedwa. Ngemva kwalokho indoda ethile yaqala ukubambana naye kwaze kwasa. + 25  Lapho ibona ukuthi ayimnqobanga, yathinta ithambo lenqulu yakhe; ithambo lenqulu kaJakobe lagudluka kulokho kubambana kwakhe nayo. + 26  Ngemva kwalokho yathi: “Ngidedele ngihambe ngoba sekuyasa.” Wathi: “Ngeke ngikudedele ungakangibusisi.” + 27  Ngakho yathi kuye: “Ungubani igama lakho?” yena wathi: “NginguJakobe.” 28  Yayisithi: “Igama lakho ngeke kusaba uJakobe kodwa kuzoba u-Israyeli,* + ngoba ulwe noNkulunkulu + nabantu waze wanqoba ekugcineni.” 29  UJakobe naye wathi: “Ngicela ungitshele igama lakho.” Yona yathi: “Kungani ubuza igama lami?” + Yabe isimbusisa lapho. 30  Ngakho uJakobe waqamba leyo ndawo ngokuthi iPheniyeli,* + ngoba wathi, “Ngibone uNkulunkulu ubuso nobuso nokho ukuphila* kwami kwalondolozwa.” + 31  Ilanga laphakama phezu kwakhe lapho nje edlula ePhenuweli,* kodwa wayexhuga ngenxa yenqulu yakhe. + 32  Yingakho kuze kube namuhla abantwana bakwa-Israyeli bengajwayele ukudla umsipha wethanga,* osejoyintini lenqulu, ngoba yathinta ijoyinti lenqulu kaJakobe emsipheni wethanga.

Imibhalo yaphansi

Incazelo: “Amakamu Amabili.”
NgesiHebheru, “insimu.”
Noma, “Ngihlale njengesifiki.”
NgesiHebheru, “imbewu.”
Noma, “ezibukweni lomfula.”
Noma, “esigodini sesifufula; emhosheni.”
Incazelo: “Olwa (Ophikelelayo) NoNkulunkulu” noma “UNkulunkulu Uyalwa.”
Incazelo: “Ubuso BukaNkulunkulu.”
Noma, “umphefumulo.”
Noma, “ePheniyeli.”
NgesiHebheru, “umsipha wenzwa yethanga.”