Genesise 31:1-55

  • UJakobe uya eKhanani isinyelela (1-18)

  • ULabani ufica uJakobe (19-35)

  • Isivumelwano sikaJakobe noLabani (36-55)

31  Ngemva kwesikhathi uJakobe wezwa okwakushiwo amadodana kaLabani, ethi: “UJakobe uthathe konke obekungokukababa, uqongelele wonke umcebo wakhe kobekungokukababa.” +  Lapho uJakobe ebheka ubuso bukaLabani, wabona ukuthi indlela ambheka ngayo yayingasafani nasekuqaleni. +  Ekugcineni uJehova wathi kuJakobe: “Buyela ezweni loyihlo nasezihlotsheni zakho, + ngizoba nawe njalo.”  Ngemva kwalokho uJakobe wathumela umyalezo kuRaheli noLeya wokuba beze edlelweni lomhlambi wakhe,  wabe esethi kubo: “Ngibonile ukuthi indlela uyihlo angibheka ngayo isishintshile, + kodwa uNkulunkulu kababa ubelokhu enami. +  Nani ngokwenu nazi kahle ukuthi uyihlo ngimsebenzele ngawo wonke amandla ami. +  Uyihlo uye wazama ukungikhohlisa, washintsha nenkokhelo yami izikhathi eziyishumi; kodwa uNkulunkulu akamvumelanga ukuba angilimaze.  Bekuthi uma ethi, ‘Ezimagqabhagqabha zizoba inkokhelo yakho,’ bese wonke umhlambi uzala ezimagqabhagqabha; kodwa uma ethi, ‘Ezimthende zizoba inkokhelo yakho,’ wonke umhlambi uzale ezimthende. +  UNkulunkulu ubelokhu ethatha imfuyo kayihlo eyinika mina. 10  Kuthe lapho umhlambi uvukelwa ngaphakamisa amehlo ngabona ephusheni ukuthi izimpongo ebezikhwela umhlambi bezimthende, zimagqabhagqabha ezinye zinamabala. + 11  Ingelosi kaNkulunkulu weqiniso yabe isithi kimi ephusheni, ‘Jakobe!’ mina ngathi, ‘Ngilapha.’ 12  Yaqhubeka yathi, ‘Ngicela uphakamise amehlo akho, ubone ukuthi zonke izimpongo ezikhwela umhlambi zimthende, zimagqabhagqabha nokuthi zinamabala, ngoba ngikubonile konke uLabani akwenza kuwe. + 13  NginguNkulunkulu weqiniso waseBhethele, + lapho wagcoba khona insika nalapho wenza khona isifungo kimi. + Manje suka uphume kuleli zwe ubuyele ezweni owazalelwa kulo.’” + 14  URaheli noLeya bamphendula: “Ingabe ikhona ingxenye esisalele njengefa endlini kababa? 15  Akasibheki yini njengabantu besinye isizwe njengoba esithengisile, edla nemali ekhishelwe thina? + 16  Yonke ingcebo uNkulunkulu ayithathe kubaba ingeyethu nabantwana bethu. + Ngakho, yenza konke uNkulunkulu athe kwenze.” + 17  Ngemva kwalokho uJakobe wasukuma wagibelisa abantwana bakhe namakhosikazi akhe emakamelini, + 18  wayesewuqhuba wonke umhlambi wakhe nayo yonke impahla ayeyiqongelele, + imfuyo yakhe ayeyithole ePhadani-aramu, waya ku-Isaka uyise ezweni laseKhanani. + 19  ULabani wayehambile eyogunda izimvu zakhe, uRaheli weba amatherafi + kayise.* + 20  Ngaphezu kwalokho, uJakobe wamhlakaniphela uLabani umAramu, ngoba wayengamtshelanga ukuthi uyabaleka. 21  Wabaleka wawela uMfula,* + yena nakho konke ayenakho. Ngemva kwalokho wabhekisa amabombo esifundeni esinezintaba saseGileyadi. + 22  Ngosuku lwesithathu, uLabani watshelwa ukuthi uJakobe ubalekile. 23  Ngakho wathatha abafowabo* wamjaha ibanga elilingana nohambo lwezinsuku eziyisikhombisa wamfica esifundeni esinezintaba saseGileyadi. 24  UNkulunkulu wafika kuLabani umAramu + ephusheni ebusuku + wathi kuye: “Qaphela izinto ozisho kuJakobe, ezinhle noma ezimbi.”* + 25  Ngakho uLabani waya kuJakobe, njengoba uJakobe ayegxumeke itende lakhe entabeni, noLabani egxumeke itende nabafowabo esifundeni esinezintaba saseGileyadi. 26  ULabani wathi kuJakobe: “Yini le oyenzile? Kungani ungenzele ubuqili, wathatha amadodakazi ami wahamba nawo njengezithunjwa ezithathwe ngenkemba? 27  Kungani ungenzele ubuqili, wabaleka ngasese, wangangitshela? Ukube ubungitshelile, bengizokuvalelisa ngenjabulo nangezingoma, nangethamborini nangehabhu. 28  Awunginikanga nethuba lokuqabula abazukulu bami* namadodakazi ami. Wenze ngobuwula. 29  Nginawo amandla okunilimaza, kodwa uNkulunkulu kayihlo ukhulume nami izolo ebusuku, ethi, ‘Qaphela izinto ozisho kuJakobe, ezinhle noma ezimbi.’ + 30  Manje uhambile ngoba ubulokhu ulangazelela ukubuyela endlini kayihlo, kodwa kungani webe onkulunkulu bami?” + 31  UJakobe waphendula uLabani wathi: “Yingoba bengesaba ngizitshela ukuthi, ‘Ungase ungiphuce amadodakazi akho.’ 32  Noma ubani othola kuye onkulunkulu bakho, ngeke aphile. Phambi kwabafowethu, hlola izinto zami, uthathe okungokwakho.” Kodwa uJakobe wayengazi ukuthi uRaheli wayebebile. 33  Ngakho uLabani wangena etendeni likaJakobe nasetendeni likaLeya nasetendeni lezigqilakazi ezimbili, + kodwa akabatholanga. Wabe esephuma etendeni likaLeya wangena etendeni likaRaheli. 34  URaheli wayewathathile amatherafi, wawafaka kubhasikidi wekamela oyisihlalo sabesifazane, wahlala phezu kwawo. Ngakho uLabani wacinga kulo lonke itende, kodwa akawatholanga. 35  URaheli wabe esethi kuyise: “Ungathukutheli, nkosi yami, ngoba angikwazi ukusukuma phambi kwakho, ngoba ngisesikhathini.” + Ngakho wacinga ngokucophelela kodwa akawatholanga amatherafi. + 36  UJakobe wathukuthela waqala ukugxeka uLabani. UJakobe wayesethi kuLabani: “Liyini icala lami, ngikone ngani nje uze ungijahe kangaka? 37  Manje njengoba usucinge ezimpahleni zami zonke, yini oyitholile engeyendlu yakho? Yibeke lapha phambi kwabafowethu nabafowenu, mabahlulele phakathi kwethu sobabili. 38  Kule minyaka engu-20 nginawe, izimvu zakho nezimbuzi zakho azizange ziphunze, + angizange ngizidle nezinqama zomhlambi wakho. 39  Angizange ngilethe kuwe noma isiphi isilwane esidwengulwe izilwane zasendle. + Yimi engangilahlekelwa ngenxa yaso. Kungakhathaliseki ukuthi sasebiwe emini noma sasebiwe ebusuku, wawusifuna kimi isinxephezelo. 40  Emini ngangibulawa ukushisa, ebusuku ngibulawe amakhaza, ngiphelelwe nawubuthongo. + 41  Sekuyiminyaka engu-20 ngisendlini yakho. Sengikusebenzele iminyaka engu-14 ngenxa yamadodakazi akho amabili, neyisithupha ngenxa yomhlambi wakho, futhi ubulokhu ushintsha inkokhelo yami izikhathi eziyishumi. + 42  Ukube uNkulunkulu kababa, + uNkulunkulu ka-Abrahama naLowo u-Isaka amesabayo, + ubengekho ngakimi, ngabe manje ungihambise ngingenalutho. UNkulunkulu ulubonile usizi lwami nokusebenza kwami kanzima, yingakho ekuxwayisile izolo ebusuku.” + 43  ULabani waphendula uJakobe wathi: “Amadodakazi angamadodakazi ami nabantwana bangabantwana bami nomhlambi ungumhlambi wami, nayo yonke into oyibhekile ingeyami namadodakazi ami. Yini engingayenza kuwo namuhla noma kubantwana bawo abazele? 44  Manje woza senze isivumelwano, mina nawe, siyoba ubufakazi phakathi kwethu.” 45  Ngakho uJakobe wathatha itshe walimisa njengensika. + 46  UJakobe wathi kubafowabo: “Coshani amatshe!” Bawathatha amatshe benza indunduma. Ngemva kwalokho badlela lapho phezu kwendunduma yamatshe. 47  ULabani wayiqamba ngokuthi iJegari-sahadutha,* kodwa uJakobe wayiqamba ngokuthi iGaleyedi.* 48  ULabani wabe esethi: “Le ndunduma yamatshe iwubufakazi phakathi kwami nawe namuhla.” Yingakho ayiqamba ngokuthi iGaleyedi, + 49  nangokuthi iNqaba Yokuqapha, ngoba wathi: “UJehova makaqaphe* phakathi kwami nawe lapho singasabonani. 50  Uma uhlupha amadodakazi ami, uthatha nabanye abafazi ngaphezu kwamadodakazi ami, nakuba kungekho muntu onathi, khumbula ukuthi uNkulunkulu uyoba ufakazi phakathi kwami nawe.” 51  ULabani waqhubeka wathi kuJakobe: “Nansi le ndunduma yamatshe kanye nensika engiyimise phakathi kwami nawe. 52  Le ndunduma yamatshe ingufakazi, + nensika iyafakaza ukuthi ngeke ngiyidlule le ndunduma yamatshe ukuze ngikulimaze nokuthi nawe ngeke uyidlule le ndunduma yamatshe nale nsika ukuze ungilimaze. 53  UNkulunkulu ka-Abrahama + noNkulunkulu kaNahori, uNkulunkulu kayise wabo, makahlulele phakathi kwethu.” Kodwa uJakobe wafunga Lowo uyise u-Isaka amesabayo. + 54  Ngemva kwalokho uJakobe wenza umhlatshelo entabeni, wamema nabafowabo ukuba bazodla isinkwa. Ngakho badla bachitha lobo busuku entabeni. 55  Nokho, uLabani wavuka ekuseni kakhulu waqabula abazukulu bakhe* + namadodakazi akhe wababusisa. + ULabani wabe esehamba ebuyela ekhaya. +

Imibhalo yaphansi

Noma, “onkulunkulu bomndeni; izithixo zikayise.”
Okuwukuthi, i-Ewufrathe.
Noma, “izihlobo zakhe.”
NgesiHebheru, “Uziqaphele ungakhulumi okuhle noma okubi kuJakobe.”
NgesiHebheru, “amadodana ami.”
Inkulumo yesi-Aramu esho “Inqwaba Yobufakazi.”
Inkulumo yesiHebheru esho “Inqwaba Yobufakazi.”
Noma, “makalinde.”
NgesiHebheru, “amadodana akhe.”