Genesise 3:1-24

  • Isiqalo sesono somuntu (1-13)

    • Amanga okuqala (4, 5)

  • Ukwahlulela kukaJehova izihlubuki (14-24)

    • Kubikezelwa inzalo yowesifazane (15)

    • Bayaxoshwa e-Edene (23, 24)

3  Inyoka + yayiqaphe* kunazo zonke izilwane zasendle uJehova uNkulunkulu ayezenzile. Ngakho yathi kowesifazane: “Ingabe uNkulunkulu ushilo ngempela ukuthi akumelwe nidle kuzo zonke izihlahla ezisensimini?” +  Owesifazane wathi enyokeni: “Singazidla izithelo zezihlahla ezisensimini. +  Kodwa mayelana nezithelo zesihlahla esiphakathi kwensimu, + uNkulunkulu uthe: ‘Ningadli kuso, cha, ningasithinti; ukuze ningafi.’”  Inyoka yathi kowesifazane: “Ngokuqinisekile ngeke nife. +  Yingoba uNkulunkulu uyazi ukuthi ngalo kanye usuku enidla ngalo kuso, amehlo enu ayovuleka futhi niyoba njengoNkulunkulu, nazi okuhle nokubi.” +  Ngenxa yalokho, owesifazane wabona ukuthi isihlahla sasikufanelekela ukudliwa; sasihaleleka ngempela futhi sisihle.* Ngakho wathatha isithelo saso wasidla. + Kamuva wanika nomyeni wakhe lapho sebendawonye, naye wadla. +  Ngemva kwalokho amehlo abo bobabili avuleka, babona ukuthi bahamba-ze. Ngakho bathunga amacembe omkhiwane bazenzela izinto zokubhinca. +  Kamuva bezwa izwi likaJehova uNkulunkulu njengoba ayehamba ensimini ngesikhathi sokuvunguza komoya,* indoda nomkayo bamcashela uJehova uNkulunkulu phakathi kwezihlahla zensimu.  UJehova uNkulunkulu wayelokhu embiza umuntu ethi kuye: “Ukuphi?” 10  Ekugcineni wathi: “Ngizwe izwi lakho ensimini, kodwa bengesaba ngoba bengihamba-ze ngase ngiyacasha.” 11  Kulokho wathi: “Ubani okutshele ukuthi ubuhamba-ze? + Ingabe udlile esihlahleni engakuyala ukuba ungadli kuso?” + 12  Umuntu wathi: “Owesifazane onginike yena ukuba abe nami, unginike isithelo sesihlahla, ngadla.” 13  UJehova uNkulunkulu wabe esethi kowesifazane: “Yini le oyenzile?” Owesifazane waphendula: “Inyoka ingikhohlisile, ngadla.” + 14  Ngemva kwalokho uJehova uNkulunkulu wathi enyokeni: + “Ngenxa yokuthi wenze le nto, uqalekisiwe kuzo zonke izilwane ezifuywayo nakuzo zonke izilwane zasendle. Uyohamba ngesisu, udle uthuli zonke izinsuku zokuphila kwakho. 15  Ngizobeka ubutha* + phakathi kwakho + nowesifazane + naphakathi kwenzalo* yakho + nenzalo* yakhe. + Yona iyochoboza* ikhanda lakho, + wena uyoyilimaza* esithendeni.” + 16  Kowesifazane wathi: “Ngizobandisa kakhulu ubuhlungu bokukhulelwa kwakho; uyozala abantwana kabuhlungu, uyoba nesifiso esijulile sokuba nomyeni wakho, futhi yena uyokubusa.” 17  Ku-Adamu* wathi: “Ngenxa yokuthi ulalele izwi lomkakho wadla esihlahleni engakuyala ngaso ngathi, + ‘Ungadli kuso,’ uqalekisiwe umhlabathi ngenxa yakho. + Uzodla umkhiqizo wawo ngobuhlungu zonke izinsuku zokuphila kwakho. + 18  Uzokuvezela ameva nokhula, futhi uzodla izinto ezimilayo zasendle. 19  Uzodla isinkwa* ngesithukuthuku sobuso bakho uze ubuyele emhlabathini, ngoba wathathwa kuwo. + Ngoba uluthuli, uyobuyela othulini.” + 20  Ngemva kwalokhu u-Adamu waqamba umkakhe ngokuthi u-Eva,* ngoba wayezoba unina wabo bonke abantu abaphilayo. + 21  UJehova uNkulunkulu wenzela u-Adamu nomkakhe izembatho ezinde zesikhumba ukuze bazigqoke. + 22  UJehova uNkulunkulu wabe esethi: “Bheka umuntu usenjengomunye wethu ngokuqondene nokwazi okuhle nokubi. + Manje ukuze angeluli isandla sakhe akhe izithelo nasesihlahleni sokuphila + adle aphile kuze kube phakade,*—” 23  Ngemva kwalokho uJehova uNkulunkulu wamxosha umuntu ensimini yase-Edene + ukuba alime umhlabathi ayethathwe kuwo. + 24  Ngakho wamxosha futhi wabeka empumalanga yensimu yase-Edene amakherubi + nenkemba eyayilokhu iphenduka futhi ivutha amalangabi ukuba aqaphe indlela eya esihlahleni sokuphila.

Imibhalo yaphansi

Noma, “yayiyiqili; yayikhohlisa.”
NgesiHebheru, “sasifiseleka emehlweni.”
Noma, “ngesikhathi santambama.”
Noma, “uyoyichoboza; uyoyishaya.”
Noma, “iyolimaza; iyoshaya.”
NgesiHebheru, “nembewu.”
NgesiHebheru, “kwembewu.”
Noma, “inzondo.”
Incazelo: “UmuNtu Wasemhlabeni; IsiNtu; AbaNtu.”
Noma, “ukudla.”
Incazelo: “Ophilayo.”
Noma, “nini nanini.”