Genesise 29:1-35

  • UJakobe uhlangana noRaheli (1-14)

  • UJakobe uthanda uRaheli (15-20)

  • UJakobe ushada uLeya noRaheli (21-29)

  • Amadodana kaJakobe amane awathola kuLeya: uRubeni, uSimeyoni, uLevi noJuda (30-35)

29  Ngemva kwalokho uJakobe waqhubeka nohambo lwakhe waya ezweni labantu baseMpumalanga.  Wabona umthombo endle nemihlambi emithathu yezimvu ilele eduze kwawo, ngoba babevame ukuphuzisa imihlambi kulowo mthombo. Kwakunetshe elikhulu phezu komlomo womthombo.  Lapho yonke imihlambi isiqoqelwe ndawonye emthonjeni, babeligingqa itshe balisuse emlonyeni womthombo, baphuzise imihlambi, bese bebuyisela itshe endaweni yalo phezu komlomo womthombo.  Ngakho uJakobe wathi kubo: “Bafowethu, nivela kuyiphi indawo?” Bona bathi: “Sivela eHarana.” +  Wathi kubo: “Niyamazi uLabani + umzukulu kaNahori?” + Bona bathi: “Siyamazi.”  Wabe esethi kubo: “Uyaphila?” Bona bathi: “Uyaphila. Nansi nendodakazi yakhe uRaheli + iza nezimvu!”  Ngemva kwalokho wathi: “Kusesemini. Akusona isikhathi sokuqoqa imihlambi. Phuzisani izimvu, bese niziyisa emadlelweni.”  Bathi: “Asivunyelwe ukwenza kanjalo kuze kube yilapho yonke imihlambi isiqoqelwe ndawonye, sagingqa itshe lasuka emlonyeni womthombo. Ngemva kwalokho singaziphuzisa izimvu.”  Esakhuluma nabo, uRaheli wafika nezimvu zikayise, ngoba wayezelusa. 10  Lapho uJakobe ebona uRaheli, indodakazi kaLabani umalume wakhe, nezimvu zikaLabani, uJakobe wasondela ngokushesha waligingqa itshe walisusa emlonyeni womthombo waphuzisa izimvu zikaLabani umalume wakhe. 11  UJakobe wabe esemqabula* uRaheli, waqala ukukhala kakhulu. 12  UJakobe watshela uRaheli ukuthi uyisihlobo* sikayise nokuthi uyindodana kaRebheka. URaheli wagijima wayotshela uyise. 13  Ngokushesha ngemva kokuba uLabani + ezwe umbiko ngoJakobe umshana wakhe, wagijima waya kuye. Wamanga wayesemqabula,* wamngenisa endlini yakhe. Watshela uLabani zonke lezi zinto. 14  ULabani wathi kuye: “Ngempela uyithambo lami nenyama yami.”* Ngakho wahlala naye inyanga yonke. 15  Ngemva kwalokho uLabani wathi kuJakobe: “Ingabe kufanele ungisebenzele mahhala ngenxa nje yokuthi uyisihlobo + sami?* Ngitshele, izoba yini inkokhelo yakho?” + 16  ULabani wayenamadodakazi amabili. Endala igama layo kwakunguLeya, encane kunguRaheli. + 17  Kodwa amehlo kaLeya ayebuthaka, kuyilapho uRaheli ayengowesifazane omuhle, omi kahle. 18  UJakobe wayesemthanda uRaheli, ngakho wathi kuLabani: “Ngizimisele ukukusebenzela iminyaka eyisikhombisa ngenxa yendodakazi yakho encane uRaheli.” + 19  ULabani wathi: “Kungcono ukuba ngimnike wena kunokuba ngimnike enye indoda. Qhubeka uhlala nami.” 20  UJakobe wakhonza iminyaka eyisikhombisa ngenxa kaRaheli, + kodwa emehlweni akhe yaba njengezinsuku ezimbalwa ngenxa yendlela ayemthanda ngayo. 21  Ngemva kwalokho uJakobe wathi kuLabani: “Nginike umkami ngoba izinsuku zami seziphelile, ungivumele ngilale naye.” 22  Kulokho uLabani waqoqa wonke amadoda endawo wenza idili. 23  Kodwa kwathi kusihlwa wathatha indodakazi yakhe uLeya wayiletha kuJakobe ukuze alale nayo. 24  ULabani waphinde wathatha incekukazi yakhe uZilipha wayinika indodakazi yakhe uLeya ukuba ibe incekukazi yakhe. + 25  Ekuseni uJakobe wabona ukuthi kwakunguLeya! Ngakho wathi kuLabani: “Yini le ongenze yona? Angikusebenzelanga yini ngenxa kaRaheli? Pho ungikhohliseleni?” + 26  ULabani wathi: “Akulona isiko lethu lapha ukuganisa owesifazane omncane ngaphambi kwezibulo. 27  Lijabulele isonto lalona wesifazane. Ngemva kwalokho uzonikwa nalona omunye wesifazane ngokungisebenzela eminye iminyaka eyisikhombisa.” + 28  UJakobe wenza kanjalo walijabulela isonto lalona wesifazane, okwathi ngemva kwalokho uLabani wamganisela indodakazi yakhe uRaheli. 29  Ngaphezu kwalokho, uLabani wathatha incekukazi yakhe uBhiliha + wayinika indodakazi yakhe uRaheli ukuba ibe incekukazi yakhe. + 30  Ngemva kwalokho uJakobe walala noRaheli, wamthanda ngaphezu kukaLeya, wabe esesebenzela uLabani eminye iminyaka eyisikhombisa. + 31  Lapho uJehova ebona ukuthi uLeya wayengathandwa,* wamenza wakwazi ukukhulelwa,* + kodwa uRaheli wayeyinyumba. + 32  Ngakho uLeya wakhulelwa wazala indodana wayiqamba ngokuthi uRubeni,* + ngoba wathi: “Kungenxa yokuthi uJehova ulubonile usizi lwami, + ngoba manje umyeni wami usezoqala ukungithanda.” 33  Waphinde wakhulelwa wazala indodana wayesethi: “Kungenxa yokuthi uJehova uye walalela, ngoba bengingathandwa, ngakho wanginika nalena futhi.” Wabe eseyiqamba ngokuthi uSimeyoni.* + 34  Waphinde wakhulelwa wazala indodana wayesethi: “Manje umyeni wami usezonamathela kimi, ngoba ngimzalele amadodana amathathu.” Ngakho yaqanjwa ngokuthi uLevi.* + 35  Waphinda futhi wakhulelwa wazala indodana wayesethi: “Kulokhu ngizomdumisa uJehova.” Ngakho wayiqamba ngokuthi uJuda.* + Ngemva kwalokho akabange esazala.

Imibhalo yaphansi

Ukuqabula umuntu, njengasesihlathini, kwakuyindlela evamile yokubingelela.
NgesiHebheru, “ungumfowabo.”
Ukuqabula umuntu, njengasesihlathini, kwakuyindlela evamile yokubingelela.
Noma, “uyisihlobo sami segazi.”
NgesiHebheru, “ungumfowethu.”
NgesiHebheru, “wayezondwa.”
NgesiHebheru, “wavula isibeletho sakhe.”
Incazelo: “Bheka, INdodana!”
Incazelo: “Ukuzwa.”
Incazelo: “Ukunamathela; Okuhlangene.”
Incazelo: “Odunyisiwe; Odunyiswayo.”