Genesise 28:1-22

  • U-Isaka uthumela uJakobe ePhadani-aramu (1-9)

  • Iphupho likaJakobe eBhethele (10-22)

    • Kuqinisekiswa isithembiso sikaNkulunkulu kuJakobe (13-15)

28  Ngakho u-Isaka wabiza uJakobe wambusisa, wamyala wathi kuye: “Ungamthathi umfazi emadodakazini aseKhanani. +  Hamba uye ePhadani-aramu endlini kaBhetuweli uyise kanyoko, uzithathele khona umfazi emadodakazini kaLabani, + umfowabo kanyoko.  UNkulunkulu uMninimandla Onke uzokubusisa akwenze uzale wande, ngokuqinisekile ube iqembu lezizwe. +  Uyokunika isibusiso sika-Abrahama, + wena nenzalo* yakho, ukuze udle ifa lezwe obulokhu uhlala kulo njengesifiki, uNkulunkulu alinike u-Abrahama.” +  Ngakho u-Isaka wamhambisa uJakobe waya ePhadani-aramu, kuLabani indodana kaBhetuweli umAramu, + umfowabo kaRebheka, + unina kaJakobe no-Esawu.  U-Esawu wabona ukuthi u-Isaka wayembusisile uJakobe, wamyisa ePhadani-aramu ukuze athathe khona umfazi, nokuthi lapho embusisa wamyala, “Ungamthathi umfazi emadodakazini aseKhanani,” +  uJakobe wamlalela uyise nonina, waya ePhadani-aramu. +  U-Esawu wabe esebona ukuthi amadodakazi aseKhanani ayengathandeki kuyise u-Isaka, +  ngakho u-Esawu waya ku-Ishmayeli wathatha uMahalati indodakazi yendodana ka-Abrahama u-Ishmayeli, udadewabo kaNebhayoti, ngaphezu kwabanye abafazi ayesenabo kakade. + 10  UJakobe wahamba esuka eBheri-sheba waphikelela ngaseHarana. + 11  Ngemva kwesikhathi wafika endaweni ethile walungiselela ukulala khona ngalobo busuku ngoba ilanga lase lishonile. Ngakho wathatha elinye lamatshe akuleyo ndawo waqamela kulo, walala lapho. + 12  Wabe esephupha, bheka! kwakukhona isitebhisi* simi emhlabeni, sasifinyelela phezulu emazulwini; kwakunezingelosi zikaNkulunkulu ezazehla zenyuka kuso. + 13  Bheka! uJehova wayemi phezu kwaso, wathi: “NginguJehova uNkulunkulu ka-Abrahama uyihlo noNkulunkulu ka-Isaka. + Izwe olele kulo ngiyolinika wena nenzalo* yakho. + 14  Nakanjani inzalo* yakho iyoba njengezinhlayiya zothuli lomhlaba, + uyosakazeka kabanzi uye entshonalanga nasempumalanga nasenyakatho naseningizimu, futhi ngawe nangenzalo* yakho yonke imindeni yomhlaba nakanjani iyobusiswa.* + 15  Nginawe, ngizokuqapha nomaphi lapho uya khona futhi ngiyokubuyisela kuleli zwe. + Ngeke ngikushiye kuze kube yilapho sengikwenzile engikuthembise kona.” + 16  UJakobe wabe esephaphama ebuthongweni wathi: “Ngempela uJehova ukule ndawo, kodwa mina angazanga.” 17  Waqala ukwesaba wayesenezela: “Yeka ukuthi imangalisa kangakanani le ndawo! Kusobala ukuthi lena indlu kaNkulunkulu + futhi leli isango lamazulu.” + 18  UJakobe wavuka ekuseni kakhulu wathatha itshe ayeqamele kulo walimisa njengensika wathela amafutha phezu kwalo. + 19  Ngakho waqamba leyo ndawo ngokuthi iBhethele, kodwa igama layo kwakuyiLuze + ngaphambili. 20  UJakobe wabe esenza isifungo, wathi: “Uma uNkulunkulu ezoqhubeka enami, ezongivikela ohambweni lwami, anginike nesinkwa sokudla nezingubo zokugqoka, 21  ngibuyele ngokuthula endlini kababa, uJehova nakanjani uyobe ebe uNkulunkulu wami. 22  Leli tshe engilimise njengensika liyoba indlu kaNkulunkulu, + nakanjani ngiyokunika okweshumi kwakho konke onginika kona.”

Imibhalo yaphansi

NgesiHebheru, “nembewu.”
Noma, “iladi.”
NgesiHebheru, “nembewu.”
NgesiHebheru, “imbewu.”
NgesiHebheru, “nangembewu.”
Noma, “iyozitholela isibusiso.”