Genesise 27:1-46

  • UJakobe uthola isibusiso sika-Isaka (1-29)

  • U-Esawu ufuna isibusiso kodwa akaphenduki (30-40)

  • Inzondo ka-Esawu ngoJakobe (41-46)

27  Lapho u-Isaka esemdala engasaboni kahle emehlweni, wabiza u-Esawu + indodana yakhe endala wathi kuye: “Ndodana yami!” Waphendula wathi: “Ngilapha!”  Waqhubeka wathi: “Manje sengimdala. Angilwazi usuku lokufa kwami.  Ngakho manje, ngicela uthathe izikhali zakho, umgodla wakho nomnsalo wakho, uhambe uye endle ungizingelele inyamazane. +  Ngemva kwalokho ungenzele isidlo esimnandi engisithandayo usilethe kimi. Ngizosidla ukuze ngikubusise ngaphambi kokuba ngife.”  Nokho, uRebheka wayelalele lapho u-Isaka ekhuluma no-Esawu indodana yakhe. U-Esawu waya endle ukuze azingele inyamazane abuye nayo. +  URebheka wathi kuJakobe indodana yakhe: + “Lalela, ngisanda kuzwa uyihlo ekhuluma nomfowenu u-Esawu, ethi,  ‘Ngilethele inyamazane ungenzele isidlo esimnandi. Ngizosidla ukuze ngikubusise phambi kukaJehova ngingakafi.’ +  Manje ndodana yami, lalelisisa futhi wenze engikuyala ngakho. +  Ngicela uye emhlanjini ungithathele khona amazinyane amabili ezimbuzi amahle, ukuze ngenzele uyihlo isidlo esimnandi, ngendlela asithanda ngayo. 10  Ngemva kwalokho usihambise kuyihlo adle, ukuze akubusise ngaphambi kokuba afe.” 11  UJakobe wathi kunina uRebheka: “Kodwa u-Esawu umfowethu ungumuntu onoboya + kanti mina isikhumba sami asinabo. 12  Kuthiwani uma ubaba engithinta? + Nakanjani kuzoba sengathi ngihlekisa ngaye, bese ngizilethela isiqalekiso kunesibusiso.” 13  Unina wabe esethi kuye: “Isiqalekiso esibhekiswe kuwe masibe phezu kwami, ndodana yami. Yenza njengoba ngisho uhambe, ungithathele wona.” + 14  Ngakho wahamba wawathatha wawaletha kunina, unina wenza isidlo esimnandi, ngendlela u-Isaka asithanda ngayo. 15  Ngemva kwalokho uRebheka wathatha izingubo ezinhle zendodana yakhe endala u-Esawu, ezazisendlini, wazigqokisa indodana yakhe encane uJakobe. + 16  Wabeka nezikhumba zamazinyane ezimbuzi ezandleni zikaJakobe nasengxenyeni engenaboya yentamo yakhe. + 17  Ngemva kwalokho uRebheka wanika uJakobe indodana yakhe isidlo esimnandi nesinkwa ayesenzile. + 18  Ngakho wangena kuyise wathi: “Baba!” yena wathi: “Ngilapha! Ungubani, ndodana yami?” 19  UJakobe wathi kuyise: “Ngingu-Esawu izibulo lakho. + Ngenze njengoba nje ukhulumile kimi. Ngicela uvuke uhlale, udle inyamazane yami, ukuze ungibusise.” + 20  U-Isaka yena wathi endodaneni yakhe: “Kwenzeke kanjani ukuba usheshe kangaka ukuyithola, ndodana yami?” Yena wathi: “Kungenxa yokuthi uJehova uNkulunkulu wakho uyilethe kimi.” 21  U-Isaka wabe esethi kuJakobe: “Ngicela usondele ukuze ngikuthinte, ndodana yami, ukuze ngazi ukuthi uyindodana yami u-Esawu ngempela noma cha.” + 22  Ngakho uJakobe wasondela kuyise u-Isaka, uyise wamthinta, okwathi ngemva kwalokho wathi: “Izwi liyizwi likaJakobe, kodwa izandla yizandla zika-Esawu.” + 23  Akabonanga ukuthi kwakunguJakobe ngoba izandla zakhe zazinoboya njengezandla zika-Esawu umfowabo. Ngakho wambusisa. + 24  Ngemva kwalokho wabuza: “Uyindodana yami u-Esawu ngempela?” waphendula wathi: “Nginguye.” 25  Wabe esethi: “Ngilethele inyamazane ukuze ngidle ndodana yami, ngemva kwalokho ngizokubusisa.” Ngakho wayiletha kuye wadla, wamlethela newayini waphuza. 26  U-Isaka uyise wabe esethi kuye: “Ngicela usondele ungiqabule,* ndodana yami.” + 27  Ngakho wasondela wamqabula, wezwa iphunga lezingubo zakhe. + Wayesembusisa wathi: “Lalela, iphunga lendodana yami linjengephunga lensimu uJehova ayibusisile. 28  Kwangathi uNkulunkulu weqiniso angakunika amazolo amazulu + nenhlabathi evundile yomhlaba + nokudla okusanhlamvu okuningi newayini elisha. + 29  Isizwe masikukhonze nezizwe zikukhothamele. Yiba inkosi phezu kwabafowenu, amadodana kanyoko akukhothamele. + Mabaqalekiswe bonke abakuqalekisayo, kubusiswe bonke abakubusisayo.” + 30  Manje u-Isaka wayeseqedile ukubusisa uJakobe, futhi uJakobe wayesanda kusuka phambi kukayise u-Isaka lapho kubuya umfowabo u-Esawu, evela ekuzingeleni kwakhe. + 31  Naye wenza isidlo esimnandi wasiletha kuyise, wathi kuye: “Vuka baba, udle inyamazane yendodana yakho, ukuze ungibusise.” 32  U-Isaka uyise wabe esethi: “Ungubani?” yena wathi: “Ngiyindodana yakho, izibulo lakho, u-Esawu.” + 33  U-Isaka waqala ukwethuka kakhulu, ngakho wathi: “Pho, bekungubani lo ozingele inyamazane weyiletha kimi? Ngiyidlile ungakafiki ngambusisa—futhi nakanjani uzobusiswa!” 34  Lapho ezwa amazwi kayise, u-Esawu wamemeza ekhala kakhulu kalusizi, wathi kuyise: “Ngibusise nami baba!” + 35  Kodwa wathi: “Umfowenu ungene ngobuqili ukuze athole isibusiso obekungesakho.” 36  U-Esawu wathi: “Akaqanjiwe yini kufanele ngokuthi uJakobe,* njengoba engene esikhundleni sami okwesibili? + Ilungelo lami lobuzibulo uselithathile kakade, + manje usethathe isibusiso sami!” + Wabe esenezela: “Awungigcinelanga yini mina isibusiso?” 37  Kodwa u-Isaka waphendula u-Esawu wathi: “Bheka ngimmise ukuba abe inkosi phezu kwakho, + ngimnike bonke abafowabo ukuba babe izinceku zakhe, ngimnike nokudla okusanhlamvu newayini elisha. + Yini-ke esele engingakwenzela yona ndodana yami?” 38  U-Esawu wathi kuyise: “Ingabe sinye nje kuphela isibusiso onaso, baba? Ngibusise nami baba!” U-Esawu wakhala kakhulu, wakhala izinyembezi. + 39  Ngakho uyise u-Isaka wamphendula, wathi: “Lalela, indawo yakho yokuhlala iyoba kude nenhlabathi evundile yomhlaba, iyoba kude namazolo amazulu aphezulu. + 40  Uyophila ngenkemba yakho, + ukhonze umfowenu. + Kodwa lapho ungasakwazi ukubekezela, uyozikhulula ejokeni lakhe lisuke entanyeni yakho.” + 41  Nokho, u-Esawu wafukamela inzondo ngoJakobe ngenxa yesibusiso uyise ayemnike sona, + u-Esawu wayelokhu ethi enhliziyweni yakhe: “Izinsuku zokulilela ubaba ziyasondela. + Ngemva kwalokho ngizombulala uJakobe umfowethu.” 42  Lapho uRebheka etshelwa amazwi endodana yakhe endala u-Esawu, wathumela ngaso leso sikhathi wabiza indodana yakhe encane uJakobe wathi kuyo: “Lalela! Umfowenu u-Esawu ufuna ukuziphindiselela ngokukubulala.* 43  Manje ndodana yami, yenza njengoba ngisho. Sukuma, ubalekele kumfowethu uLabani eHarana. + 44  Uhlale naye isikhashana kuze kwehle ulaka kumfowenu, 45  kuze kubohle intukuthelo yomfowenu futhi akukhohlwe lokho okwenze kuye. Ngiyobe sengithumela ukuba ulandwe khona. Kungani kufanele ngilahlekelwe yini nobabili ngosuku olulodwa?” 46  Ngemva kwalokho uRebheka wayelokhu ethi ku-Isaka: “Ngiyakwenyanya ukuphila kwami ngenxa yamadodakazi kaHeti. + Uma uJakobe engathatha umfazi emadodakazini kaHeti, njengala madodakazi akuleli zwe, kunanzuzoni ukuphila kwami?” +

Imibhalo yaphansi

Ukuqabula umuntu, njengasesihlathini, kwakuyindlela evamile yokubingelela.
Incazelo: “Obamba Isithende; Ongena Esikhundleni.”
Noma, “uziduduza ngemicabango yokukubulala.”