Genesise 25:1-34

  • U-Abrahama uyashada futhi (1-6)

  • Ukufa kuka-Abrahama (7-11)

  • Amadodana ka-Ishmayeli (12-18)

  • Ukuzalwa kukaJakobe no-Esawu (19-26)

  • U-Esawu uthengisa ngobuzibulo bakhe (27-34)

25  U-Abrahama waphinda wathatha umfazi, igama lakhe kwakunguKetura.  Ngemva kwesikhathi wamzalela uZimrani, uJokishani, uMedani, uMidiyani, + u-Ishibaki noShuwahi. +  UJokishani wazala uSheba noDedani. Amadodana kaDedani kwakungu-Ashurimi, uLetushimi noLewumimi.  Amadodana kaMidiyani kwakungu-Efa, u-Eferi, uHanoki, u-Abida no-Elidaha. Wonke lawa kwakungamadodana kaKetura.  Kamuva u-Abrahama wanika u-Isaka konke ayenakho, +  kodwa u-Abrahama wawapha izipho amadodana akhe ayewazalelwe izancinza zakhe. Wabe esewayisa ngasempumalanga, wawasusa ku-Isaka indodana yakhe, + aya ezweni laseMpumalanga.  Iminyaka eyaphilwa u-Abrahama yaba ngu-175.  Ngemva kwalokho u-Abrahama waphefumula okokugcina futhi wafa esegugile impela, esemdala, anelisekile, bamngcwaba njengoba bangcwaba abantu bakubo.*  Amadodana akhe u-Isaka no-Ishmayeli amngcwaba emhumeni waseMakaphela ensimini ka-Efroni indodana kaZohari umHeti, phambi kwaseMamre, + 10  insimu u-Abrahama ayeyithenge emadodaneni kaHeti. Wangcwatshwa lapho u-Abrahama nomkakhe uSara. + 11  Ngemva kokufa kuka-Abrahama, uNkulunkulu waqhubeka eyibusisa indodana yakhe u-Isaka + futhi u-Isaka wayehlala eduze kwaseBheri-lahayi-royi. + 12  Lona umlando ka-Ishmayeli + indodana ka-Abrahama, uHagari + umGibhithe, incekukazi kaSara, amzalela u-Abrahama. 13  Yilawa amagama amadodana ka-Ishmayeli, ngokwendabuko yemindeni yawo: izibulo lika-Ishmayeli uNebhayoti + bese kuba uKhedari, + u-Adibeli, uMibisamu, + 14  uMishima, uDuma, uMasa, 15  uHadadi, uThema, uJethuri, uNafishi noKhedema. 16  Lawa amadodana ka-Ishmayeli futhi lawa amagama awo ngokwezindawo zawo zokuhlala nangokwamatende awo,* izikhulu ezingu-12 ngokwemindeni yazo. + 17  U-Ishmayeli waphila iminyaka engu-137. Ngemva kwalokho waphefumula okokugcina wayesefa, bamngcwaba njengoba bangcwaba abantu bakubo.* 18  Bahlala kusukela eHavila + eduze kwaseShuri, + esondelene neGibhithe, kuze kufike e-Asiriya. Wahlala eduze kwabo bonke abafowabo.* + 19  Lona umlando ka-Isaka indodana ka-Abrahama. + U-Abrahama wazala u-Isaka. 20  U-Isaka wayeneminyaka engu-40 ubudala lapho eshada uRebheka, indodakazi kaBhetuweli + umAramu wasePhadani-aramu, udadewabo kaLabani umAramu. 21  U-Isaka wayelokhu ecela kuJehova mayelana nomkakhe, ngoba wayeyinyumba; ngakho uJehova wasiphendula isicelo sakhe, umkakhe uRebheka wakhulelwa. 22  Amadodana ayewakhulelwe aqala ukulwa, + waze wathi: “Uma izinto zinje, kungani kufanele ngiqhubeke ngiphila?” Ngenxa yalokho wabuza kuJehova. 23  UJehova wathi kuye: “Kukhona izizwe ezimbili esibelethweni sakho, + abantu ababili bazohlukaniswa ngaphakathi kuwe; + esinye isizwe siyoba namandla kunesinye, + omdala uyokhonza omncane.” + 24  Lapho kufika isikhathi sokuba abelethe, kwakukhona amawele esibelethweni sakhe. 25  Owokuqala waphuma ebomvu yonke indawo enjengengubo yoboya, + ngakho bamqamba ngokuthi u-Esawu.* + 26  Ngemva kwalokho kwaphuma umfowabo, isandla sakhe sibambe isithende sika-Esawu, + ngakho bamqamba ngokuthi uJakobe.* + U-Isaka wayeneminyaka engu-60 ubudala lapho uRebheka ebazala. 27  Abafana bakhula, u-Esawu waba umzingeli onekhono, + indoda yasendle, kodwa uJakobe wayeyindoda engasoleki, ehlala ematendeni. + 28  U-Isaka wayethanda u-Esawu, ngoba lokho kwakusho ukuthi uzodla inyama yenyamazane, kuyilapho uRebheka yena ayethanda uJakobe. + 29  Ngesinye isikhathi uJakobe wayebilisa isitshulu lapho u-Esawu ebuya endle ekhathele kakhulu. 30  U-Esawu wathi kuJakobe: “Ngicela usheshise ungiphe kancane isitshulu* esibomvu lapho,* ngoba ngikhathele ngiyingcuba!”* Yingakho igama lakhe kwakungu-Edomi.* + 31  UJakobe wathi: “Qale ungidayisele ilungelo lakho lobuzibulo!” + 32  U-Esawu waqhubeka: “Bheka sengizofa! Lingisiza ngani ilungelo lobuzibulo?” 33  UJakobe wanezela: “Funga kimi kuqala!” Wayesefunga kuye walidayisela uJakobe ilungelo lakhe lobuzibulo. + 34  UJakobe wabe esenika u-Esawu isinkwa nesitshulu sikabhontshisi,* wadla waphuza, wayesesukuma wahamba. Walidelela kanjalo-ke u-Esawu ilungelo lobuzibulo.

Imibhalo yaphansi

NgesiHebheru, “wabuthelwa kubantu bakubo.” Lena inkulumo esankondlo emayelana nokufa.
Noma, “nangokwamatende abiyelwe ngezindonga.”
NgesiHebheru, “wabuthelwa kubantu bakubo.” Lena inkulumo esankondlo emayelana nokufa.
Noma kungaba, “Wabazonda bonke abafowabo.”
Incazelo: “Onoboya Obuningi.”
Incazelo: “Obamba Isithende; Ongena Esikhundleni.”
Noma, “ungiphe umthamo wesitshulu.”
NgesiHebheru, “okubomvu, lokhu okubomvu.”
Noma, “ngilambe kakhulu.”
Incazelo: “Okubomvu.”
NgesiHebheru, “sikadali.”