Genesise 22:1-24

  • U-Abrahama uyalwa ukuba anikele ngo-Isaka (1-19)

    • Isibusiso ngenxa yenzalo ka-Abrahama (15-18)

  • Umndeni wakubo kaRebheka (20-24)

22  Manje ngemva kwalokho uNkulunkulu weqiniso wamvivinya + u-Abrahama, wathi kuye: “Abrahama!” yena waphendula wathi: “Ngilapha!”  UNkulunkulu wabe esethi: “Ngicela uthathe indodana yakho, okuwukuphela kwendodana oyithanda kakhulu, + u-Isaka, + uhambe uye ezweni laseMoriya + uyinikele lapho njengomnikelo oshiswayo kwenye yezintaba engizokubonisa yona.”  Ngakho u-Abrahama wavuka ekuseni kakhulu wabophela imbongolo yakhe, wathatha ezimbili ezincekwini zakhe kanye nendodana yakhe, u-Isaka. Wacanda izinkuni zomnikelo oshiswayo, wayesesuka wahamba waya endaweni uNkulunkulu weqiniso ayekhulume ngayo.  Ngosuku lwesithathu u-Abrahama waphakamisa amehlo wayibona leyo ndawo esekude.  U-Abrahama wathi ezincekwini zakhe: “Nina hlalani lapha kanye nembongolo, kodwa mina nomfana sizoya laphaya siyokhonza uNkulunkulu bese sibuyela kini.”  Ngakho u-Abrahama wathatha izinkuni zomnikelo oshiswayo wazithwesa indodana yakhe u-Isaka. Wabe esethatha umlilo nommese,* bobabili bahamba ndawonye.  Ngemva kwalokho u-Isaka wathi kuyise u-Abrahama: “Baba!” Yena waphendula: “Yebo, ndodana yami!” U-Isaka waqhubeka wathi: “Nanku umlilo nezinkuni, kodwa iphi imvu yomnikelo oshiswayo?”  U-Abrahama wathi: “UNkulunkulu uzoyilungiselela ngokwakhe imvu yomnikelo oshiswayo + ndodana yami.” Bobabili baqhubeka behamba ndawonye.  Ekugcineni bafika endaweni uNkulunkulu weqiniso ayekhulume ngayo, u-Abrahama wakha i-altare kuyo, wahlela izinkuni phezu kwalo. Wabopha indodana yakhe u-Isaka izandla nezinyawo, wayeseyibeka e-altare phezu kwezinkuni. + 10  Ngemva kwalokho u-Abrahama welula isandla wathatha ummese* ukuze abulale indodana yakhe. + 11  Kodwa ingelosi kaJehova yambiza isezulwini yathi: “Abrahama, Abrahama!” yena waphendula wathi: “Ngilapha!” 12  Yabe isithi: “Ungamlimazi umfana, ungenzi lutho nhlobo kuye, ngoba manje ngiyazi ukuthi uyamesaba uNkulunkulu ngoba awungigodlelanga indodana yakho, okuwukuphela kwayo.” + 13  U-Abrahama wabe esephakamisa amehlo, laphaya phambi kwakhe kwakukhona inqama ibambeke ngezimpondo ezihlahleni. Ngakho u-Abrahama wahamba wayothatha inqama wanikela ngayo njengomnikelo oshiswayo esikhundleni sendodana yakhe. 14  U-Abrahama waqamba leyo ndawo ngokuthi iJehova-jire.* Yingakho kusathiwa nanamuhla: “Entabeni kaJehova, uyolungiselela izinto ezidingekayo.” + 15  Ingelosi kaJehova yambiza okwesibili u-Abrahama isezulwini, 16  yathi: “‘Ngizifunga mina ngokwami,’ kusho uJehova, + ‘ukuthi ngenxa yokuthi wenze le nto wangayigodla indodana yakho okuwukuphela kwayo, + 17  nakanjani ngiyokubusisa, nakanjani ngiyoyandisa inzalo* yakho ibe ngangezinkanyezi zamazulu nangangesihlabathi esisogwini lolwandle, + inzalo* yakho iyodla ifa ledolobha* lezitha zayo. + 18  Ngenzalo* + yakho zonke izizwe zomhlaba ziyozitholela isibusiso ngenxa yokuthi ulalele izwi lami.’” + 19  Ngemva kwalokho u-Abrahama wabuyela ezincekwini zakhe, zasukuma bahamba ndawonye baya eBheri-sheba; + u-Abrahama waqhubeka ehlala eBheri-sheba. 20  Ngemva kwalokho kwabikwa ku-Abrahama: “UMilka naye umzalele amadodana uNahori umfowenu. + 21  U-Uze izibulo lakhe, uBuzi umfowabo, uKhemuweli uyise ka-Aramu, 22  uKesedi, uHazo, uPhilidashe, uJidilafu noBhetuweli.” + 23  UBhetuweli wazala uRebheka. + UMilka wazalela umfowabo ka-Abrahama uNahori laba abangu-8. 24  Isancinza sakhe, esigama laso kwakunguRewuma, naso sazala amadodana: uTheba, uGahamu, uThahashi noMahakha.

Imibhalo yaphansi

Noma, “nommese wokuhlaba.”
Noma, “ummese wokuhlaba.”
Incazelo: “UJehova Uyolungiselela; UJehova Uyobona.”
NgesiHebheru, “imbewu.”
NgesiHebheru, “imbewu.”
NgesiHebheru, “lesango.”
NgesiHebheru, “Ngembewu.”