Genesise 21:1-34

  • Ukuzalwa kuka-Isaka (1-7)

  • U-Ishmayeli ugcona u-Isaka (8, 9)

  • UHagari no-Ishmayeli bayaxoshwa (10-21)

  • Isivumelwano sika-Abrahama no-Abhimeleki (22-34)

21  UJehova wamnaka uSara njengoba nje ayeshilo futhi uJehova wenzela uSara lokho ayekuthembisile. +  Ngakho uSara wakhulelwa + wazalela u-Abrahama indodana ekugugeni kwakhe ngesikhathi esibekiwe uNkulunkulu ayesithembise u-Abrahama. +  U-Abrahama waqamba indodana yakhe eyayisanda kuzalwa, uSara ayemzalele yona, ngokuthi u-Isaka. +  U-Abrahama wasoka indodana yakhe u-Isaka lapho inezinsuku ezingu-8 ubudala, njengoba nje uNkulunkulu ayemyalile. +  U-Abrahama wayeneminyaka engu-100 ubudala lapho ezalelwa indodana yakhe u-Isaka.  USara wabe esethi: “UNkulunkulu ungilethele injabulo; wonke umuntu ozwa ngakho uzojabula* kanye nami.”*  Wanezela: “Ubani obengathi ku-Abrahama, ‘Nakanjani uSara uzoncelisa abantwana’? Noma kunjalo, ngimzalele indodana ekugugeni kwakhe.”  Umntwana wakhula wayekiswa ibele, u-Abrahama wahlela ukuba kube nedili elikhulu ngosuku lokulunyulwa kuka-Isaka.  Kodwa uSara wayelokhu eqaphela ukuthi indodana kaHagari + umGibhithe, ayeyizalele u-Abrahama, yayigcona u-Isaka. + 10  Ngakho wathi ku-Abrahama: “Xosha lesi sigqilakazi kanye nendodana yaso, ngoba indodana yalesi sigqilakazi ngeke ibe indlalifa kanye nendodana yami, u-Isaka!” + 11  Kodwa u-Abrahama akakuthandanga neze lokho uSara akusho ngendodana yakhe. + 12  Ngemva kwalokho uNkulunkulu wathi ku-Abrahama: “Makungakucasuli lokho uSara akushoyo kuwe ngomfana nangesigqilakazi sakho. Mlalele,* ngoba lokho okuyobizwa ngokuthi inzalo* yakho kuyoba khona ngo-Isaka. + 13  Ngokuqondene nendodana yesigqilakazi, + nayo ngiyokwenza isizwe ngayo + ngoba iyinzalo* yakho.” 14  Ngakho u-Abrahama wavuka ekuseni kakhulu wathatha isinkwa nesigubhu samanzi sesikhumba wakunika uHagari. Wakubeka ehlombe lakhe wayesemhambisa kanye nomfana. + Ngakho uHagari wahamba wazulazula ehlane laseBheri-sheba. + 15  Ekugcineni amanzi aphela esigujini sesikhumba, wayesebeka umfana ngaphansi kwesihlahla. 16  Wabe esehamba yedwa wayohlala phansi buqamama, ethi: “Angifuni ukubona umfana efa.” Ngakho wahlala phansi buqamama wakhala kakhulu. 17  UNkulunkulu walizwa izwi lomfana, + ingelosi kaNkulunkulu yabiza uHagari isezulwini yathi kuye: + “Kwenzenjani Hagari? Ungesabi ngoba uNkulunkulu ulizwile izwi lomfana laphaya lapho ekhona. 18  Sukuma uphakamise umfana umbambe ngesandla, ngoba ngizomenza isizwe esikhulu.” + 19  UNkulunkulu wabe esevula amehlo kaHagari wabona umthombo wamanzi, wahamba wayogcwalisa isigubhu sesikhumba ngamanzi waphuzisa umfana. 20  Umfana + wathola umusa kaNkulunkulu njengoba ekhula. Wahlala ehlane waba umcibi. 21  Wahlala ehlane lasePharanu, + unina wamthathela umfazi ezweni laseGibhithe. 22  Ngaleso sikhathi u-Abhimeleki ekanye noFikoli induna yebutho lakhe wathi ku-Abrahama: “UNkulunkulu unawe kukho konke okwenzayo. + 23  Ngakho manje funga uNkulunkulu kimi lapha ukuthi ngeke usebenzelane nami nenzalo yami ngokungathembeki, nokuthi uzosebenzelana nami nezwe obuhlala kulo ngothando oluqotho olufanayo nengikubonise lona.” + 24  Ngakho u-Abrahama wathi: “Ngiyafunga.” 25  Noma kunjalo, u-Abrahama wakhononda ku-Abhimeleki ngomthombo wamanzi izinceku zika-Abhimeleki ezaziwuqhwagile. + 26  U-Abhimeleki waphendula: “Angazi ukuthi ubani owenze le nto; awungitshelanga lutho ngayo futhi angizwanga lutho ngayo kuze kube namuhla.” 27  U-Abrahama wabe esethatha izimvu nezinkomo wazinika u-Abhimeleki, bobabili benza isivumelwano. 28  Lapho u-Abrahama ehlukanisa amawundlu ezinsikazi ayisikhombisa emhlanjini ewabeka wodwa, 29  u-Abhimeleki wathi ku-Abrahama: “Kungani uwabeke wodwa lapha la mawundlu ezinsikazi ayisikhombisa?” 30  U-Abrahama wathi: “Kumelwe uwathathe esandleni sami la mawundlu ezinsikazi ayisikhombisa, abe ubufakazi bokuthi yimi engiwumbile lo mthombo.” 31  Yingakho aqamba leyo ndawo ngokuthi iBheri-sheba,* + ngoba yilapho bobabili ababenze khona isifungo. 32  Ngakho benza isivumelwano + eBheri-sheba, okwathi ngemva kwalokho u-Abhimeleki wasuka kanye noFikoli induna yakhe yempi, babuyela ezweni lamaFilisti. + 33  Ngemva kwalokho watshala umthamariske* eBheri-sheba, wamemezela khona igama likaJehova, + uNkulunkulu waphakade. + 34  U-Abrahama wahlala* isikhathi eside* ezweni lamaFilisti. +

Imibhalo yaphansi

Amagama esiHebheru ahunyushwe ngokuthi “injabulo” nelithi “jabula” asho ukuthi “uhleko” nokuthi “hleka.”
Noma kungaba, “uzongihleka.”
NgesiHebheru, “Lalela izwi lakhe.”
NgesiHebheru, “imbewu.”
NgesiHebheru, “iyimbewu.”
Kungenzeka lisho “Umthombo Wesifungo noma Umthombo Wesikhombisa.”
Yisihlahla esiluhlaza esinamacembe amancane, esiqhakaza izimbali eziphinki noma ezimhlophe.
Noma, “wahlala njengesifiki.”
NgesiHebheru, “izinsuku eziningi.”