Genesise 20:1-18

  • USara ukhululwa ku-Abhimeleki (1-18)

20  Manje u-Abrahama wathutha itende lakhe + waya ezweni laseNegebhi wafike wahlala phakathi kweKadeshi + neShuri. + Ngesikhathi ehlala* eGerari, +  u-Abrahama waphinda wathi ngomkakhe uSara: “Ungudadewethu.” + Ngakho u-Abhimeleki inkosi yaseGerari wathumela ukuba kulandwe uSara futhi wamthatha. +  Kamuva uNkulunkulu wafika ku-Abhimeleki ebusuku ngephupho wathi kuye: “Bheka ufana nosefile ngenxa yowesifazane omthathile, + ngoba ushadile ungowenye indoda.” +  Nokho, u-Abhimeleki wayengasondelanga kuye.* Ngakho wathi: “Jehova, ingabe uzosibulala isizwe esingenacala* ngempela?  Akashongo yini kimi ukuthi, ‘Ungudadewethu,’ naye akashongo yini ukuthi, ‘Ungumfowethu’? Lokhu ngikwenze ngokwethembeka ngaphandle kwezinhloso ezimbi.”  Ngemva kwalokho uNkulunkulu weqiniso wathi kuye ephusheni: “Ngiyazi ukuthi lokhu ukwenze ngokwethembeka, ngakho ngikuvimbile ukuba ungoni kimi. Yingakho ngingakuvumelanga ukuba umthinte.  Manje buyisela umfazi wale ndoda, ngoba ingumprofethi, + izokunxusela + futhi uzoqhubeka uphila. Kodwa uma ungambuyiseli, yazi ukuthi uzofa nakanjani, wena nabo bonke abangabakho.”  U-Abhimeleki wavuka kusesekuseni wabiza zonke izinceku zakhe wazitshela zonke lezi zinto, ngakho zesaba kakhulu.  Ngemva kwalokho u-Abhimeleki wabiza u-Abrahama wathi kuye: “Yini le osenze yona? Ngenze sono sini kuwe, uze ungilethele mina nombuso wami isono esikhulu kangaka? Le nto ongenze yona ibingafanele.” 10  U-Abhimeleki wabe esethi ku-Abrahama: “Yini obuyihlosile ngesikhathi wenza le nto?” + 11  U-Abrahama wathi: “Yingoba ngangizitshele ukuthi, ‘Ngokuqinisekile akukho ukumesaba uNkulunkulu kule ndawo futhi bazongibulala ngenxa yomkami.’ + 12  Ngaphandle kwalokho, ungudadewethu ngempela, indodakazi kababa, kodwa akayona indodakazi kamama, futhi waba umkami. + 13  Lapho uNkulunkulu ethi angisuke endlini kababa ngihambe ngizula, + ngathi kuSara: ‘Lena makube yindlela ongibonisa ngayo uthando oluqotho: Kuzo zonke izindawo esiya kuzo, wothi ngami, “Ungumfowethu.”’” + 14  Ngemva kwalokho u-Abhimeleki wathatha izimvu nezinkomo nezinceku nezincekukazi wakunika u-Abrahama, wabuyisela kuye umkakhe uSara. 15  U-Abhimeleki waphinde wathi: “Nali izwe lami. Hlala nomaphi la uthanda khona.” 16  KuSara wathi: “Bheka nginika umfowenu + izinhlamvu ezingu-1 000 zesiliva. Ziwuphawu lobumsulwa bakho kubo bonke abanawe, naphambi kwawo wonke umuntu futhi sisusiwe isihlamba kuwe.” 17  U-Abrahama waqala ukunxusa uNkulunkulu weqiniso, uNkulunkulu wamelapha u-Abhimeleki nomkakhe nezigqilakazi zakhe, baqala ukuzala abantwana; 18  ngoba uJehova wayenze bonke abesifazane bendlu ka-Abhimeleki baba izinyumba* ngenxa kaSara, umka-Abrahama. +

Imibhalo yaphansi

Noma, “ehlala njengesifiki.”
Noma, “esilungile.”
Okuwukuthi, wayengalalanga naye.
Noma, “wayezivale ngci zonke izibeletho zendlu ka-Abhimeleki.”