Genesise 19:1-38

  • ULoti uvakashelwa izingelosi (1-11)

  • ULoti nomndeni wakhe banxuswa ukuba bahambe (12-22)

  • ISodoma neGomora kuyabhujiswa (23-29)

    • UmkaLoti uba insika kasawoti (26)

  • ULoti namadodakazi akhe (30-38)

    • Umsuka wabakwaMowabi nabakwa-Amoni (37, 38)

19  Izingelosi ezimbili zafika eSodoma kusihlwa, uLoti wayehlezi esangweni laseSodoma. Lapho uLoti ezibona, wasukuma eyozihlangabeza wafike waguqa wakhothama, ubuso bakhe bubheke phansi. +  ULoti wathi: “Makhosi ami ngicela ningene endlini yenceku yenu nihlale ubusuku bonke, nigezwe nezinyawo. Ngemva kwalokho ningavuka ekuseni niqhubeke nendlela yenu.” Zona zathi: “Cha, sizohlala esigcawini ubusuku bonke.”  Kodwa wayelokhu ephikelela kangangokuthi zahamba naye zangena endlini yakhe. Wabe esezenzela idili, wabhaka isinkwa esingenamvubelo, zadla.  Zingakalali, amadoda edolobha—amadoda aseSodoma, kusukela kumfana kuya ekhehleni, wonke—azungeza indlu eyisixuku esisodwa.  Ayelokhu ememeza uLoti ethi kuye: “Aphi amadoda angene kwakho kusihlwa? Sikhiphele wona ukuze silale nawo.” +  Ngemva kwalokho uLoti waphuma waya kuwo emnyango, wayesevala isicabha.  Wathi: “Ngiyanicela bafowethu, ningenzi okubi.  Ngiyanicela, nginamadodakazi amabili angakaze alale nendoda. Ngicela ningivumele ngiwakhiphele kini ukuze nenze noma yini ebonakala iyinhle kini. Kodwa ningenzi lutho kula madoda, ngoba angene ngaphansi kophahla lwami.”* +  Aphendula athi: “Qhela!” Anezela: “Lo muntu oyedwa nje oyisifiki wafika ezohlala lapha kodwa uyasahlulela! Manje sizokwenza okubi kakhulu kuwe kunakuwo.” Eza amcindezela kakhulu uLoti, asondela ukuze abhodloze isicabha. 10  Amadoda ayengaphakathi endlini elula izandla, adonsela uLoti endlini, avala umnyango. 11  Kodwa awenza izimpumputhe amadoda ayephambi komnyango wendlu, kusukela komncane kunabo bonke kuya komkhulu kunabo bonke, kangangokuba akhathala ezama ukuthola umnyango. 12  Ngemva kwalokho la madoda athi kuLoti: “Ukhona omunye onaye lapha? Abakhwenyana, amadodana akho, amadodakazi akho nabo bonke abantu bakini edolobheni, bakhiphe kule ndawo! 13  Ngoba sizoyibhubhisa le ndawo, isikhalo ngabantu bakhona sesisikhulu kakhulu phambi kukaJehova, + kangangokuthi uJehova usithumile ukuba silibhubhise leli dolobha.” 14  Ngakho uLoti waphuma wakhuluma nabakhwenyana bakwakhe ababezoshada amadodakazi akhe, elokhu ethi: “Sukumani! Phumani kule ndawo, ngoba uJehova uzolibhubhisa leli dolobha!” Kodwa kubakhwenyana bakwakhe wabonakala sengathi uyadlala. + 15  Njengoba kwase kuzokusa, izingelosi zamsheshisisa uLoti, zithi: “Sukuma! Thatha umkakho namadodakazi akho amabili alapha kanye nawe, ukuze ungabhujiswa ngesono sedolobha!” + 16  Ngenxa yokuthi uJehova wayemzwela, lapho elokhu ebamba eyeka, + la madoda abamba isandla sakhe nesandla somkakhe nezandla zamadodakazi akhe amabili, amkhiphela ngaphandle ammisa ngaphandle kwedolobha. + 17  Lapho nje esebakhiphele ngaphandle, enye yawo yathi: “Baleka usindise ukuphila* kwakho! Ungabheki emuva + futhi ungami kunoma iyiphi ingxenye yesifunda! + Balekela esifundeni esinezintaba ukuze ungabhujiswa!” 18  ULoti wabe esethi kuwo: “Ngicela ukungayi lapho Jehova!* 19  Manje ngiyazi ukuthi uyangamukela njengenceku yakho futhi ungibonisa umusa omkhulu* ngokungigcina ngiphila, + kodwa angikwazi ukubalekela esifundeni esinezintaba ngoba ngesaba ukuthi ngingase ngehlelwe inhlekelele ngife. + 20  Ngiyacela, leli dolobhana liseduze, ngingakwazi ukubalekela kulo; limane liyindawo encane. Ngingabalekela yini kulo? Limane liyindawo encane. Uma kunjalo ngizosinda.” 21  Ngakho wathi kuye: “Kuhle kakhulu, ngizophinde ngibonise ukukucabangela + ngokungaligumbuqeli idolobha okhuluma ngalo. + 22  Shesha! Balekela khona, ngoba angikwazi kwenza lutho uze ufike khona!” + Yingakho aqamba lelo dolobha ngokuthi iZowari.* + 23  Ilanga lase liphumile phezu kwezwe lapho uLoti efika eZowari. 24  Ngemva kwalokho uJehova wenza ukuba kune isibabule nomlilo eSodoma naseGomora—kwakuvela kuJehova, ezulwini. + 25  Ngakho wawagumbuqela la madolobha, yebo, sonke isifunda, nabo bonke abantu bakulawo madolobha nezitshalo zomhlabathi. + 26  Kodwa umkaLoti, owayengemva kwakhe, waqala ukubheka emuva, waba insika kasawoti. + 27  U-Abrahama wavuka ekuseni kakhulu waya endaweni ayekade emi kuyo phambi kukaJehova. + 28  Lapho ebheka ezansi ngaseSodoma naseGomora nakulo lonke izwe lesifunda, wabona isimanga. Kwakwenyuka ifu lentuthu isuka ezweni njengefu lentuthu kahhonela!* + 29  Ngakho lapho uNkulunkulu ebhubhisa amadolobha esifunda, wamkhumbula u-Abrahama ngokukhipha uLoti emadolobheni awagumbuqela, amadolobha uLoti ayehlala kuwo. + 30  Kamuva uLoti wakhuphuka esuka eZowari namadodakazi akhe amabili wayohlala esifundeni esinezintaba, + ngoba wayesaba ukuhlala eZowari. + Ngakho wahlala emhumeni namadodakazi akhe amabili. 31  Eyizibulo yathi kwencane: “Ubaba usemdala, akukho ndoda kuleli zwe engalala nathi ngokwesiko lomhlaba wonke. 32  Woza, masinike ubaba iwayini aphuze bese silala naye silondoloze inzalo kababa.” 33  Ngakho ngalobo busuku ayelokhu enika uyise iwayini ukuze aphuze; eyizibulo yabe isingena yalala noyise, kodwa akazanga lapho ilala nalapho ivuka. 34  Ngosuku olulandelayo, eyizibulo yathi kwencane: “Mina ngilale nobaba izolo ebusuku. Masimnike iwayini ukuze aphuze nanamuhla ebusuku. Ngemva kwalokho nawe ungene ulale naye, silondoloze inzalo evela kubaba.” 35  Ngakho nangalobo busuku, amnika ngokuphindaphindiwe uyise iwayini ukuze aphuze; ngemva kwalokho encane yalala naye, kodwa akazanga lapho ilala nalapho ivuka. 36  Ngakho womabili amadodakazi kaLoti akhulelwa ekhuleliswa uyise. 37  Eyizibulo yazala indodana yayiqamba ngokuthi uMowabi. + Unguyise wabakwaMowabi banamuhla. + 38  Encane nayo yazala indodana, yayiqamba ngokuthi uBheni-ami. Unguyise wabakwa-Amoni + banamuhla.

Imibhalo yaphansi

Noma, “kwesivikelo sami.” NgesiHebheru, “kwethunzi lami.”
Noma, “umphefumulo.”
Lapha uLoti wabiza enye yezingelosi ngokuthi “Jehova” ngoba yayingummeleli wakhe.
Noma, “uthando oluqotho.”
Incazelo: “Ubuncane.”
Uhhavini osetshenziselwa ukuqinisa izitini nobumba.