Genesise 18:1-33

  • Izingelosi ezintathu zivakashela u-Abrahama (1-8)

  • USara uthenjiswa indodana; uyahleka (9-15)

  • U-Abrahama uncengela iSodoma (16-33)

18  Kamuva uJehova + wabonakala ku-Abrahama phakathi kwezihlahla ezinkulu zikaMamre, + lapho ehleli emnyango wetende ngesikhathi esishisa kakhulu sosuku.  Waphakamisa ikhanda, wabona amadoda amathathu emi buqamama naye. + Lapho ewabona, wagijima wawahlangabeza esuka emnyango wetende, waguqa wayesekhothama phansi emhlabathini.  Wabe esethi: “Jehova,* uma ngithole umusa kuwe, ngicela ungadluli encekwini yakho.  Ngiyacela, makulethwe amanzi amancane nigezwe izinyawo + bese nihlala phansi kwesihlahla.  Njengoba senifike lapha encekwini yenu, mangilethe ucezu lwesinkwa ukuze nibuyise amandla.* Ngemva kwalokho, ningaqhubeka nohambo lwenu.” Kulokho athi: “Kulungile. Ungenza njengoba ukhulumile.”  Ngakho u-Abrahama waphuthuma etendeni kuSara wathi: “Shesha! Thatha izilinganiso* ezintathu zikafulawa ocolekile, uxove inhlama wenze olofu bezinkwa.”  U-Abrahama wabe esegijima waya emhlanjini wezinkomo wakhetha ithole leduna elihle nelekhethelo. Walinika isikhonzi, sashesha salilungisa.  Wabe esethatha ibhotela nobisi nethole leduna ayelilungisile wakubeka phambi kwawo. Ngemva kwalokho wama ngakuwo phansi kwesihlahla njengoba edla. +  Athi kuye: “Uphi umkakho uSara?” + Waphendula: “Ulapha etendeni.” 10  Enye yawo yaqhubeka: “Nakanjani ngizobuyela kuwe ngonyaka ozayo ngalesi sikhathi, futhi lalela! umkakho uSara uzobe esenendodana.” + USara wayelalele esemnyango wetende elalingemva kwale ndoda. 11  U-Abrahama noSara base bebadala, sebekhulile impela. + USara wayesedlulile eminyakeni yokuthola abantwana. + 12  Ngakho uSara wahleka, ethi: “Ngemva kokuba sengigugile nenkosi yami isindala, ingabe ngempela ngizoba nayo le njabulo?” + 13  Ngemva kwalokho uJehova wathi ku-Abrahama: “Uhlekeleni uSara, ethi, ‘Ingabe ngempela ngizozala nakuba sengimdala?’ 14  Ingabe kukhona okungaphezu kwamandla kaJehova? + Ngizobuyela kuwe ngonyaka ozayo ngalesi sikhathi esibekiwe, uSara uzobe esenendodana.” 15  Kodwa uSara waphika, ethi, “Angihlekanga!” ngoba wayesaba. Kulokhu uNkulunkulu wathi: “Yebo! Uhlekile.” 16  Lapho la madoda esukuma ukuze ahambe futhi ebheka ezansi ngaseSodoma, + u-Abrahama wahamba nawo ewaphelezela. 17  UJehova wathi: “Ingabe ngiyamfihlela u-Abrahama lokho engizokwenza? + 18  Phela, u-Abrahama ngokuqinisekile uzoba isizwe esikhulu nesinamandla futhi zonke izizwe zomhlaba ziyobusiswa* ngaye. + 19  Ngoba ngiye ngamazi ukuze ayale amadodana akhe nayo yonke inzalo yakhe ukuba bagcine indlela kaJehova ngokwenza okulungile nobulungisa, + ukuze uJehova akwenze lokho akuthembisile ngo-Abrahama.” 20  UJehova wabe esethi: “Isikhalo ngeSodoma neGomora sikhulu impela, + nesono sabo sikhulu kakhulu. + 21  Ngizokwehla ukuze ngibone ukuthi benza ngokwesikhalo esiye safika kimi yini. Uma kungenjalo, ngizokwazi.” + 22  Ngemva kwalokho la madoda asuka lapho aya ngaseSodoma, kodwa uJehova + wasala no-Abrahama. 23  U-Abrahama wabe esesondela wathi: “Ingabe ngempela uzobhubhisa olungile kanye nomubi? + 24  Ake sithi kukhona abantu abalungile abangu-50 edolobheni. Ingabe-ke ubuzobabhubhisa ungayixoleli indawo ngenxa yabalungile abangu-50 abakulo? 25  Kuyinto engacabangeki ukuthi ungenza ngale ndlela, ubulale umuntu olungile kanye nomubi ukuze isiphetho solungile nomubi sifane! + Kuyinto engacabangeki ngawe. + Ubengeke yini umaHluleli womhlaba wonke enze okulungile?” + 26  UJehova wabe esethi: “Uma ngingathola edolobheni laseSodoma abantu abalungile abangu-50, ngizoyixolela yonke indawo ngenxa yabo.” 27  Kodwa u-Abrahama waphinde waphendula: “Uxolo ngokugabadela ngikhulume nawe Jehova, ngibe ngiluthuli nomlotha. 28  Ake sithi kulabo abangu-50 abalungile kushoda abahlanu. Ingabe ubuzobhubhisa lonke idolobha ngenxa yabahlanu?” Waphendula wathi: “Ngeke ngilibhubhise uma ngithola kulo abangu-45.” + 29  Kodwa waphinda futhi wakhuluma naye wathi: “Ake sithi kutholakala abangu-40 kulo.” Yena waphendula: “Ngeke ngikwenze ngenxa yabangu-40.” 30  Kodwa waqhubeka wathi: “Ngiyacela Jehova, ungangithukutheleli kakhulu, + kodwa ngivumele ngiqhubeke ngikhulume: Ake sithi kutholakala abangu-30 kuphela kulo.” Yena waphendula: “Ngeke ngikwenze uma ngithola abangu-30 kulo.” 31  Kodwa waqhubeka wathi: “Ngiyacela, ngiye ngagabadela ngakhuluma noJehova: Ake sithi kutholakala abangu-20 kuphela kulo.” Yena waphendula: “Ngeke ngilibhubhise ngenxa yabangu-20.” 32  Ekugcineni wathi: “Jehova, ngiyacela, ungangithukutheleli kakhulu, kodwa ngivumele ngikhulume okokugcina nje kuphela: Ake sithi kutholakala abayishumi kuphela.” Yena waphendula: “Ngeke ngilibhubhise ngenxa yabayishumi.” 33  Lapho uJehova eseqedile ukukhuluma no-Abrahama, wahamba, + no-Abrahama wabuyela endaweni yakhe.

Imibhalo yaphansi

Lapha u-Abrahama wabiza enye yezingelosi ngokuthi “Jehova” ngoba yayingummeleli wakhe.
NgesiHebheru, “niqinise izinhliziyo zenu.”
NgesiHebheru, “izilinganiso zamaseya.” Iseya lalilingana no-7,33 L. Bheka iSithasiselo B14.
Noma, “ziyozitholela isibusiso.”