Genesise 17:1-27

  • U-Abrahama uzoba ubaba wezizwe eziningi (1-8)

    • U-Abrama usebizwa ngo-Abrahama (5)

  • Isivumelwano sokusoka (9-14)

  • USarayi usebizwa ngoSara (15-17)

  • U-Isaka indodana ethenjisiwe (18-27)

17  Lapho u-Abrama eneminyaka engu-99 ubudala, uJehova wabonakala kuye wathi: “NginguNkulunkulu uMninimandla Onke. Hamba phambi kwami ungabi naphutha.*  Ngizokwenza isivumelwano sami phakathi kwami nawe + futhi ngiyokwandisa kakhulu impela.” +  U-Abrama waguqa wayesekhothama, uNkulunkulu waqhubeka ekhuluma naye, ethi:  “Mina, isivumelwano sami ngisenze nawe, + nakanjani uyoba ubaba wezizwe eziningi. +  Igama lakho ngeke kusathiwa u-Abrama,* kodwa kuzothiwa u-Abrahama,* ngoba ngiyokwenza ubaba wezizwe eziningi.  Ngiyokunika inzalo eningi kakhulu, ngiyokwenza ube izizwe, futhi kuyophuma amakhosi kuwe. +  “Ngiyosigcina isivumelwano sami phakathi kwami nawe + nenzalo* yakho kuzo zonke izizukulwane zayo kube isivumelwano saphakade, ukuze ngibe uNkulunkulu kuwe nasenzalweni* yakho.  Wena nenzalo* yakho ngiyoninika izwe enanihlala kulo njengezifiki—lonke izwe laseKhanani +—libe elenu unomphela futhi ngiyoba uNkulunkulu wayo.” +  UNkulunkulu waphinde wathi ku-Abrahama: “Kodwa wena kumelwe ugcine isivumelwano sami, wena nenzalo* yakho kuzo zonke izizukulwane zayo. 10  Nasi isivumelwano sami phakathi kwami nani, eniyosigcina wena nenzalo* yakho: Wonke umuntu wesilisa kini kumelwe asokwe. + 11  Kumelwe nisokwe, futhi lokho kuyosebenza njengophawu lwesivumelwano phakathi kwami nani. + 12  Kuzo zonke izizukulwane zenu, wonke umuntu wesilisa kini onezinsuku ezingu-8 ubudala kumelwe asokwe, + noma ubani ozelwe endlini yakho nanoma ubani ongeyona inzalo* yakho futhi othengwe ngemali kumuntu oyisifiki. 13  Wonke amadoda azelwe endlini yakho nawo wonke amadoda athengwe ngemali yakho kumelwe asokwe, + isivumelwano sami enyameni yenu kumelwe sisebenze njengesivumelwano saphakade. 14  Uma noma imuphi owesilisa ongasokile engeke alisike ijwabu lakhe, lowo muntu* kumelwe anqunywe* kubantu bakubo. Uphule isivumelwano sami.” 15  Ngemva kwalokho uNkulunkulu wathi ku-Abrahama: “USarayi* + umkakho, ungambizi ngokuthi uSarayi, ngoba igama lakhe sekuzoba uSara.* 16  Ngiyombusisa futhi ngikunike indodana ngaye; + ngiyombusisa futhi uyoba yizizwe; amakhosi ezizwe ayovela kuye.” 17  U-Abrahama waguqa wakhothama futhi wahleka wathi enhliziyweni yakhe: + “Ingabe indoda eneminyaka engu-100 ubudala izozalelwa umntwana, futhi ingabe uSara, owesifazane oneminyaka engu-90 ubudala, uzozala?” + 18  Ngakho u-Abrahama wathi kuNkulunkulu weqiniso: “O kwangathi u-Ishmayeli angaphila phambi kwakho!” + 19  UNkulunkulu wabe esethi: “Umkakho uSara nakanjani uzokuzalela indodana futhi kumelwe uyiqambe ngokuthi u-Isaka.* + Ngiyokwenza naye isivumelwano sami sibe isivumelwano saphakade enzalweni* yakhe. + 20  Kodwa ngokuqondene no-Ishmayeli ngikuzwile. Bheka! Ngiyombusisa futhi ngimenze azale ande kakhulu impela. Uyoveza izikhulu ezingu-12 futhi ngiyomenza abe isizwe esikhulu. + 21  Nokho, ngizokwenza isivumelwano sami no-Isaka, + uSara azokuzalela yena ngalesi sikhathi esibekiwe ngonyaka ozayo.” + 22  Lapho uNkulunkulu eqeda ukukhuluma naye, wenyuka esuka ku-Abrahama. 23  U-Abrahama wabe esethatha u-Ishmayeli indodana yakhe nawo wonke amadoda azelwe endlini yakhe nawo wonke umuntu ayemthenge ngemali, bonke abesilisa bomndeni ka-Abrahama wabasika ijwabu ngalo kanye lolo suku, njengoba nje uNkulunkulu ayekhulume naye. + 24  U-Abrahama wayeneminyaka engu-99 ubudala lapho esokwa. + 25  U-Ishmayeli, indodana yakhe, wayeneminyaka engu-13 ubudala lapho esokwa. + 26  Ngalo kanye lolo suku, u-Abrahama wasokwa kanye nendodana yakhe u-Ishmayeli. 27  Wonke amadoda omndeni wakhe, noma ubani ozelwe endlini yakhe nanoma ubani othengwe ngemali kumuntu oyisifiki, wasokwa kanye naye.

Imibhalo yaphansi

Noma, “ungasoleki.”
Incazelo: “UBaba Uphakeme (Uphakanyisiwe).”
Incazelo: “UBaba Wesixuku; UBaba Wabaningi.”
NgesiHebheru, “nasembewini.”
NgesiHebheru, “nembewu.”
NgesiHebheru, “nembewu.”
NgesiHebheru, “nembewu.”
NgesiHebheru, “nembewu.”
NgesiHebheru, “imbewu.”
Noma, “mphefumulo.”
Noma, “abulawe.”
Kungenzeka lisho, “Othanda Umbango.”
Incazelo: “INkosazana.”
Incazelo: “Ukuhleka.”
NgesiHebheru, “embewini.”