Genesise 16:1-16

  • UHagari no-Ishmayeli (1-16)

16  Manje umka-Abrama uSarayi, wayengamzalelanga bantwana, + kodwa wayenencekukazi engumGibhithe egama layo linguHagari. +  Ngakho uSarayi wathi ku-Abrama: “Ngicela ungilalele! UJehova ungivimbile ukuba ngingabatholi abantwana. Ngiyacela, lala nencekukazi yami. Mhlawumbe ngingathola abantwana ngayo.” + Ngakho u-Abrama wakulalela okwakushiwo uSarayi.  Ngemva kweminyaka eyishumi u-Abrama ehlala ezweni laseKhanani, umka-Abrama uSarayi, wathatha incekukazi yakhe engumGibhithe uHagari, wayinika umyeni wakhe u-Abrama njengomkakhe.  Ngakho walala noHagari, wakhulelwa. Lapho eqaphela ukuthi ukhulelwe, waqala ukudelela umka-Abrama.  Ngenxa yalokho uSarayi wathi ku-Abrama: “Into ebuhlungu engenziwe yona iyiphutha lakho. Yimina engabeka incekukazi yami ezingalweni zakho,* kodwa lapho iqaphela ukuthi ikhulelwe, yaqala ukungidelela. Kwangathi uJehova angahlulela phakathi kwami nawe.”  U-Abrama wathi kuSarayi: “Incekukazi yakho ingaphansi kwegunya lakho. Yenza kuyo noma ikuphi okubona kukuhle.” Ngemva kwalokho uSarayi wayihlazisa, yase imbalekela.  Kamuva ingelosi kaJehova yayithola emthonjeni wamanzi osehlane, umthombo osendleleni eya eShuri. +  Yathi: “Hagari, ncekukazi kaSarayi, uvelaphi futhi uyaphi?” UHagari wathi: “Ngibalekela indlovukazi yami uSarayi.”  Ingelosi kaJehova yabe isithi kuye: “Buyela endlovukazini yakho uzithobe ngaphansi kwesandla sayo.” 10  Ngemva kwalokho ingelosi kaJehova yathi: “Ngizoyandisa kakhulu inzalo* yakho, ibe ningi kakhulu ukuba ingabalwa.” + 11  Ingelosi kaJehova yanezela: “Manje ukhulelwe futhi uzozala indodana. Kumelwe uyiqambe ngokuthi u-Ishmayeli,* ngoba uJehova ukuzwile ukuhlupheka kwakho. 12  Yona, iyoba njengembongolo yasendle.* Isandla sayo siyomelana nawo wonke umuntu, nesandla sawo wonke umuntu siyomelana nayo, iyohlala eduze kwabo bonke abafowabo.”* 13  UHagari wabe esedumisa* igama likaJehova, owayekhuluma naye, wathi: “UnguNkulunkulu obonayo,” + ngoba wathi: “Ingabe ngempela ngimbonile ongibonayo?” 14  Yingakho lowo mthombo kwathiwa iBheri-lahayi-royi.* (Uphakathi kweKadeshi neBeredi.) 15  UHagari wazalela u-Abrama indodana, u-Abrama waqamba indodana yakhe ayizalelwa uHagari ngokuthi u-Ishmayeli. + 16  U-Abrama wayeneminyaka engu-86 lapho uHagari emzalela u-Ishmayeli.

Imibhalo yaphansi

NgesiHebheru, “esifubeni sakho.”
NgesiHebheru, “imbewu.”
Incazelo: “UNkulunkulu Uyezwa.”
Noma, “njenge-onager,” uhlobo lwembongolo yasendle, nakuba abanye becabanga ukuthi yidube. Cishe libhekisela esimweni sengqondo sokuzibusa.
Noma kungaba, “iyobazonda bonke abafowabo.”
NgesiHebheru, “esebiza.”
Incazelo: “Umthombo Wophilayo Ongibonayo.”