Genesise 15:1-21

  • Isivumelwano sikaNkulunkulu no-Abrama (1-21)

    • Kubikezelwa iminyaka engu-400 yokuhlupheka (13)

    • Isithembiso sikaNkulunkulu ku-Abrama siyaphindwa (18-21)

15  Ngemva kwalokhu izwi likaJehova lafika ku-Abrama embonweni, lathi: “Ungesabi, + Abrama. Ngiyihawu lakho. + Umvuzo wakho uyoba mkhulu kakhulu.” +  U-Abrama waphendula: “Nkosi EnguMbusi Jehova, uyonginikani, njengoba ngilokhu ngingenamntwana futhi umuntu oyodla ifa lomuzi wami kungumuntu waseDamaseku, u-Eliyezeri?” +  U-Abrama wanezela: “Awunginikanga nzalo* + futhi ilungu* lomndeni wami yilo elingilandelayo njengendlalifa.”  Kodwa izwi likaJehova laphendula lathi kuye: “Lo muntu ngeke abe indlalifa yakho, kodwa yindodana yakho* ezoba indlalifa yakho.” +  Wabe esemkhiphela ngaphandle wathi: “Ngicela ubheke phezulu emazulwini ubale izinkanyezi, uma ukwazi ukuzibala.” Ngemva kwalokho wathi kuye: “Iyoba ngako inzalo* yakho.” +  U-Abrama waba nokholo kuJehova, + uNkulunkulu wayesembheka njengolungile. +  UNkulunkulu wabe esenezela: “NginguJehova, owakukhipha e-Uri lamaKhaledi ukuba ngikunike leli zwe libe elakho.” +  U-Abrama wathi: “Nkosi EnguMbusi Jehova, ngizokwazi kanjani ukuthi ngiyolithatha libe ngelami?”  Waphendula wathi kuye: “Ngithathele isithole esineminyaka emithathu ubudala, imbuzi yensikazi eneminyaka emithathu ubudala, inqama eneminyaka emithathu ubudala, ihobhe nephuphu lejuba.” 10  Wazithatha zonke lezi zilwane wazisika zaba izingxenye ezimbili, ingxenye ngayinye wayibeka yabhekana nenye,* kodwa akazisikanga izinyoni. 11  Ngemva kwalokho izinyoni ezidla inyama zaqala ukwehlela phezu kwezidumbu, kodwa u-Abrama wayelokhu ezixosha. 12  Lapho ilanga selizoshona, u-Abrama wafikelwa ubuthongo obukhulu, ubumnyama obukhulu nobethusayo behlela kuye. 13  UNkulunkulu wabe esethi ku-Abrama: “Yazi ngokuqinisekile ukuthi inzalo* yakho iyoba izifiki ezweni elingelona elayo, nokuthi abantu bakhona bayoyenza izigqila bayihluphe iminyaka engu-400. + 14  Ngiyosahlulela isizwe eyosikhonza, + ngemva kwalokho iyophuma inempahla eningi. + 15  Wena, uyofa ngokuthula usugugile, + ungcwatshwe nokhokho bakho. 16  Kodwa isizukulwane sesine sayo siyobuyela lapha, + ngoba isono sama-Amori asikafinyeleli ekugcineni.”* + 17  Lapho ilanga selishonile, sekumnyama kakhulu, kwavela umlilo omkhulu* oshunqa intuthu futhi kwadlula isibani esivuthayo phakathi kwezingxenye zenyama. 18  Ngalolo suku uJehova wenza isivumelwano + no-Abrama, wathi: “Leli zwe ngiyolinika + inzalo* yakho, kusukela emfuleni waseGibhithe kuze kufike emfuleni omkhulu, umfula i-Ewufrathe: + 19  izwe lamaKheni, + lamaKhenizi, lamaKhadimoni, 20  lamaHeti, + lamaPherizi, + lamaRefa, + 21  lama-Amori, lamaKhanani, lamaGirigashi nelamaJebusi.” +

Imibhalo yaphansi

NgesiHebheru, “mbewu.”
NgesiHebheru, “indodana.”
NgesiHebheru, “yilowo ophuma ezibilinini zakho.”
NgesiHebheru, “imbewu.”
Noma, “wabeka ingxenye ngayinye yazo ukuba ifanelane nenye.”
NgesiHebheru, “imbewu.”
Noma, “ngoba isikhathi sokuba ama-Amori ajeziswe asikafiki.”
Noma, “isithando somlilo.”
NgesiHebheru, “imbewu.”