Genesise 14:1-24

  • U-Abrama usindisa uLoti (1-16)

  • UMelkhizedeki ubusisa u-Abrama (17-24)

14  Ezinsukwini zika-Amrafeli inkosi yaseShinari, + u-Ariyoki inkosi yase-Elasari, uKedorlawomere + inkosi yase-Elamu, + noThidali inkosi yaseGoyimi,  la makhosi alwa noBhera inkosi yaseSodoma, + uBhirisha inkosi yaseGomora, + uShinaba inkosi yase-Adima, uShemeberi inkosi yaseZebhoyimi, + nenkosi yaseBhela, okungukuthi, eZowari.  Wonke lawa ahlangana aba ibutho eSigodini SaseSidimi,* + okungukuthi, oLwandle Lukasawoti.* +  Ayekhonze uKedorlawomere iminyaka engu-12, kodwa avukela ngonyaka ka-13.  Ngonyaka ka-14, uKedorlawomere namakhosi ayekanye naye bafika bawehlula amaRefa e-Ashiteroti-karinayimi, amaZuzi eHamu, ama-Emi + eShave-kiriyatayimi,  namaHori + entabeni yawo yaseSeyiri, + kwehle kuze kufike e-Eli-pharanu, esehlane.  Ngemva kwalokho aphindela emuva afika e-Eni-mishipati, okungukuthi, eKadeshi, + anqoba yonke indawo yama-Amaleki + nama-Amori + ayehlala eHazazoni-thamari. +  Kuleli qophelo, inkosi yaseSodoma yaphuma, kanye nenkosi yaseGomora, inkosi yase-Adima, inkosi yaseZebhoyimi nenkosi yaseBhela, okungukuthi, eZowari, azihlela alwa nawo eSigodini SaseSidimi,*  alwa noKedorlawomere inkosi yase-Elamu, uThidali inkosi yaseGoyimi, u-Amrafeli inkosi yaseShinari no-Ariyoki inkosi yase-Elasari +—amakhosi amane alwa namahlanu. 10  ISigodi SaseSidimi* sasigcwele imigodi yetiyela, amakhosi aseSodoma naseGomora azama ukubaleka akhalakathela kuyo, labo abasala babalekela esifundeni esinezintaba. 11  Abanqobi babe sebethatha yonke impahla yaseSodoma naseGomora nakho konke ukudla bahamba. + 12  Bathatha noLoti owayehlala eSodoma, + indodana yomfowabo ka-Abrama, bathatha nempahla yakhe baqhubeka nendlela yabo. 13  Ngemva kwalokho umuntu othile owayephunyukile wafika watshela u-Abrama umHebheru. Ngaleso sikhathi wayehlala* phakathi kwezihlahla ezinkulu zikaMamre umAmori, + umfowabo ka-Eshikoli no-Aneri. + La madoda ayesizana no-Abrama. 14  U-Abrama wezwa ukuthi isihlobo + sakhe* sasithunjiwe. Ngakho wahlomisa amadoda akhe aqeqeshiwe, izinceku ezingu-318 ezizalelwe emndenini wakhe, wajaha abahlaseli waze wafika kwaDani. + 15  Ebusuku wahlukanisa amabutho akhe, yena nezinceku zakhe babahlasela, babanqoba. Wabajaha kwaze kwaba seHoba, esenyakatho yeDamaseku. 16  Wabuyisa yonke impahla, wabuyisa noLoti isihlobo sakhe, impahla yakhe, abesifazane nabanye abantu. 17  Ngemva kokuba u-Abrama ebuye ekunqobeni uKedorlawomere namakhosi ayekanye naye, inkosi yaseSodoma yaphuma yayohlangabeza u-Abrama eSigodini SaseShave,* okungukuthi iSigodi SeNkosi. + 18  UMelkhizedeki + inkosi yaseSalema + wakhipha isinkwa newayini; wayengumpristi kaNkulunkulu oPhezukonke. + 19  Ngemva kwalokho wambusisa wathi: “U-Abrama makabusiswe nguNkulunkulu oPhezukonke,UMenzi wezulu nomhlaba; 20  Futhi makadunyiswe uNkulunkulu oPhezukonke,Onikele abacindezeli bakho kuwe!” U-Abrama wamnika okweshumi kwayo yonke into. + 21  Ngemva kwalokho inkosi yaseSodoma yathi ku-Abrama: “Nginikeze abantu,* wena uzithathele impahla.” 22  Kodwa u-Abrama wathi enkosini yaseSodoma: “Ngiphakamisa isandla sami ngiyafunga kuJehova uNkulunkulu oPhezukonke, uMenzi wezulu nomhlaba, 23  ukuthi ngeke ngithathe lutho olungolwakho, kusukela emucwini kuya ebhandeni lembadada, ukuze ungasho ukuthi, ‘Yimi ocebise u-Abrama.’ 24  Ngeke ngithathe lutho ngaphandle kwalokho izinsizwa esezikudlile kakade. Ngokuqondene nengxenye yamadoda ahambe nami, u-Aneri, u-Eshikoli noMamre +—wona mawathathe ingxenye yawo.”

Imibhalo yaphansi

Noma, “eThafeni Eliphansi LaseSidimi.”
Okuwukuthi, uLwandle Olufile.
Noma, “eThafeni Eliphansi LaseSidimi.”
Noma, “IThafa Eliphansi LaseSidimi.”
Noma, “wayehlala ematendeni.”
NgesiHebheru, “umfowabo.”
Noma, “eThafeni Eliphansi LaseShave.”
Noma, “imiphefumulo.”