Genesise 10:1-32

  • Uhlu lwezizwe (1-32)

    • Inzalo kaJafete (2-5)

    • Inzalo kaHamu (6-20)

      • UNimrode umelana noJehova (8-12)

    • Inzalo kaShemi (21-31)

10  Lona umlando wamadodana kaNowa, uShemi, + uHamu noJafete. Azala amadodana ngemva kukaZamcolo. +  Amadodana kaJafete kwakunguGomere, + uMagogi, + uMadayi, uJavani, uThubhali, + uMesheke + noTirase. +  Amadodana kaGomere kwakungu-Ashikenaze, + uRifate noThogarma. +  Amadodana kaJavani kwakungu-Elishahi, + uTharishishi, + uKitimi + noDodanimi.  Abantu baseziqhingini bavela kuwo, basakazekela emazweni abo ngokwezilimi zabo, ngokwemindeni yabo nangokwezizwe zabo.  Amadodana kaHamu kwakunguKushe, uMizrayimi, + uPhuthi + noKhanani. +  Amadodana kaKushe kwakunguSeba, + uHavila, uSabhitha, uRahama + noSabhitheka. Amadodana kaRahama kwakunguSheba noDedani.  UKushe wazala uNimrode. UNimrode waba owokuqala ukuba namandla emhlabeni.  Waba umzingeli onamandla omelene noJehova. Yingakho kukhona isisho esithi: “NjengoNimrode, umzingeli onamandla omelene noJehova.” 10  Ukuqala kombuso wakhe kwaba seBhabhele,* + e-Erekhi, + e-Akade naseKhaline, ezweni laseShinari. + 11  Wasuka kulelo zwe waya e-Asiriya, + wakha iNineve, + iRehobhoti-Iri, iKhala 12  neResene, phakathi kweNineve neKhala: Leli idolobha elikhulu.* 13  UMizrayimi wazala uLudimi, + u-Anamimi, uLehabhimi, uNafithuhimi, + 14  uPhathirusimi, + uKhasiluhimi (okwavela kuye amaFilisti +) noKhafitorimi. + 15  UKhanani wazala uSidoni, + izibulo lakhe, uHeti + 16  kanye nomJebusi, + umAmori, + umGirigashi, 17  umHivi, + umArike, umSini, 18  umArivadi, + umZemari nomHamati. + Ngemva kwalokho, imindeni yamaKhanani yahlakazeka. 19  Ngakho umngcele wamaKhanani wawuqala eSidoni uze uyofika eGerari, + eduze kwaseGaza, + ufika naseSodoma, eGomora, + e-Adima naseZebhoyimi, + eduze kwaseLasha. 20  Lawa kwakungamadodana kaHamu ngokwemindeni yawo nangokwezilimi zawo, ngokwamazwe awo nangokwezizwe zawo. 21  UShemi naye wazala izingane, ungukhokho wawo wonke amadodana ka-Ebhere + nomfowabo kaJafete omdala kunabo bonke.* 22  Amadodana kaShemi kwakungu-Elamu, + u-Ashuri, + u-Arpakishade, + uLude no-Aramu. + 23  Amadodana ka-Aramu kwakungu-Uze, uHule, uGeteri noMashe. 24  U-Arpakishade wazala uShela, + uShela wazala u-Ebhere. 25  U-Ebhere wazala amadodana amabili. Igama lenye kwakunguPhelege,* + ngoba esikhathini sokuphila kwayo kwahlukaniswa umhlaba.* Igama lomfowabo kunguJokithani. + 26  UJokithani wazala u-Alimodade, uShelefi, uHazarimaveti, uJera, + 27  uHadoramu, u-Uzali, uDikila, 28  u-Obhali, u-Abhimayeli, uSheba, 29  u-Ofiri, + uHavila noJobabi; bonke laba babengamadodana kaJokithani. 30  Indawo yabo yokuhlala yayiqala eMesha ize ifike eSefari, isifunda esinezintaba saseMpumalanga. 31  Lawa kwakungamadodana kaShemi ngokwemindeni yawo nangokwezilimi zawo, ngokwamazwe awo nangokwezizwe zawo. + 32  Lena kwakuyimindeni yamadodana kaNowa ngokozalo lwayo nangokwezizwe zayo. Izizwe zasakazeka emhlabeni zisuka kule mindeni ngemva kukaZamcolo. +

Imibhalo yaphansi

Noma, “Amadolobha okuqala ombuso wakhe kwaba elaseBhabhele.”
Noma kungaba, “Akha idolobha elikhulu.”
Noma kungaba, “nomfowabo omdala kaJafete.”
Incazelo: “Ukuhlukana.”
Noma, “abantu basemhlabeni.”