Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

Genesise

Izahluko

Okuphakathi

 • 1

  • Ukudalwa kwamazulu nomhlaba (1, 2)

  • Izinsuku eziyisithupha zokulungisa umhlaba (3-31)

   • Usuku lokuqala: ukukhanya; imini nobusuku (3-5)

   • Usuku lwesibili: umkhathi (6-8)

   • Usuku lwesithathu: umhlabathi owomile nezitshalo (9-13)

   • Usuku lwesine: izinkanyiso emkhathini (14-19)

   • Usuku lwesihlanu: izinhlanzi nezinyoni (20-23)

   • Usuku lwesithupha: izilwane zasemhlabeni nabantu (24-31)

 • 2

  • UNkulunkulu uyaphumula ngosuku lwesikhombisa (1-3)

  • UJehova uNkulunkulu, uMenzi wezulu nomhlaba (4)

  • Indoda nowesifazane ensimini yase-Edene (5-25)

   • Umuntu wenziwa ngothuli (7)

   • Isihlahla esinqatshelwe sokwazi (15-17)

   • Ukudalwa kowesifazane (18-25)

 • 3

  • Isiqalo sesono somuntu (1-13)

   • Amanga okuqala (4, 5)

  • Ukwahlulela kukaJehova izihlubuki (14-24)

   • Kubikezelwa inzalo yowesifazane (15)

   • Bayaxoshwa e-Edene (23, 24)

 • 4

  • UKhayini no-Abela (1-16)

  • Inzalo kaKhayini (17-24)

  • USeti nendodana yakhe u-Enoshe (25, 26)

 • 5

  • Kusukela ku-Adamu kuya kuNowa (1-32)

   • U-Adamu wazala amadodana namadodakazi (4)

   • U-Enoke wahamba noNkulunkulu (21-24)

 • 6

  • Amadodana kaNkulunkulu azithathela abafazi emhlabeni (1-3)

  • Kuzalwa amaNefili (4)

  • UJehova uyadabuka ngobubi babantu (5-8)

  • UNowa uthunywa ukuba akhe umkhumbi (9-16)

  • UNkulunkulu umemezela ukuza kukaZamcolo (17-22)

 • 7

  • Bangena emkhunjini (1-10)

  • UZamcolo womhlaba wonke (11-24)

 • 8

  • Amanzi ayabohla (1-14)

   • Kuthunyelwa ijuba (8-12)

  • Bayaphuma emkhunjini (15-19)

  • Isithembiso sikaNkulunkulu ngomhlaba (20-22)

 • 9

  • Iziqondiso zabo bonke abantu (1-7)

   • Umthetho omayelana negazi (4-6)

  • Isivumelwano sothingo (8-17)

  • Iziprofetho ezimayelana nenzalo kaNowa (18-29)

 • 10

  • Uhlu lwezizwe (1-32)

   • Inzalo kaJafete (2-5)

   • Inzalo kaHamu (6-20)

    • UNimrode umelana noJehova (8-12)

   • Inzalo kaShemi (21-31)

 • 11

  • Umbhoshongo waseBhabhele (1-4)

  • UJehova uphithanisa ulimi (5-9)

  • Kusukela kuShemi kuya ku-Abrama (10-32)

   • Umndeni kaThera (27)

   • U-Abrama ushiya i-Uri (31)

 • 12

  • U-Abrama ushiya iHarana uya eKhanani (1-9)

   • Isithembiso sikaNkulunkulu ku-Abrama (7)

  • U-Abrama noSarayi eGibhithe (10-20)

 • 13

  • U-Abrama ubuyela eKhanani (1-4)

  • U-Abrama noLoti bayahlukana (5-13)

  • Isithembiso sikaNkulunkulu ku-Abrama siyaphindwa (14-18)

 • 14

  • U-Abrama usindisa uLoti (1-16)

  • UMelkhizedeki ubusisa u-Abrama (17-24)

 • 15

  • Isivumelwano sikaNkulunkulu no-Abrama (1-21)

   • Kubikezelwa iminyaka engu-400 yokuhlupheka (13)

   • Isithembiso sikaNkulunkulu ku-Abrama siyaphindwa (18-21)

 • 16

  • UHagari no-Ishmayeli (1-16)

 • 17

  • U-Abrahama uzoba ubaba wezizwe eziningi (1-8)

   • U-Abrama usebizwa ngo-Abrahama (5)

  • Isivumelwano sokusoka (9-14)

  • USarayi usebizwa ngoSara (15-17)

  • U-Isaka indodana ethenjisiwe (18-27)

 • 18

  • Izingelosi ezintathu zivakashela u-Abrahama (1-8)

  • USara uthenjiswa indodana; uyahleka (9-15)

  • U-Abrahama uncengela iSodoma (16-33)

 • 19

  • ULoti uvakashelwa izingelosi (1-11)

  • ULoti nomndeni wakhe banxuswa ukuba bahambe (12-22)

  • ISodoma neGomora kuyabhujiswa (23-29)

   • UmkaLoti uba insika kasawoti (26)

  • ULoti namadodakazi akhe (30-38)

   • Umsuka wabakwaMowabi nabakwa-Amoni (37, 38)

 • 20

  • USara ukhululwa ku-Abhimeleki (1-18)

 • 21

  • Ukuzalwa kuka-Isaka (1-7)

  • U-Ishmayeli ugcona u-Isaka (8, 9)

  • UHagari no-Ishmayeli bayaxoshwa (10-21)

  • Isivumelwano sika-Abrahama no-Abhimeleki (22-34)

 • 22

  • U-Abrahama uyalwa ukuba anikele ngo-Isaka (1-19)

   • Isibusiso ngenxa yenzalo ka-Abrahama (15-18)

  • Umndeni wakubo kaRebheka (20-24)

 • 23

  • Ukufa kukaSara nendawo angcwatshwa kuyo (1-20)

 • 24

  • U-Isaka ufunelwa umfazi (1-58)

  • URebheka uyohlangana no-Isaka (59-67)

 • 25

  • U-Abrahama uyashada futhi (1-6)

  • Ukufa kuka-Abrahama (7-11)

  • Amadodana ka-Ishmayeli (12-18)

  • Ukuzalwa kukaJakobe no-Esawu (19-26)

  • U-Esawu uthengisa ngobuzibulo bakhe (27-34)

 • 26

  • U-Isaka noRebheka eGerari (1-11)

   • Kuqinisekiswa isithembiso sikaNkulunkulu ku-Isaka (3-5)

  • Kubangwa imithombo (12-25)

  • Isivumelwano sika-Isaka no-Abhimeleki (26-33)

  • Abafazi baka-Esawu ababili abangamaHeti (34, 35)

 • 27

  • UJakobe uthola isibusiso sika-Isaka (1-29)

  • U-Esawu ufuna isibusiso kodwa akaphenduki (30-40)

  • Inzondo ka-Esawu ngoJakobe (41-46)

 • 28

  • U-Isaka uthumela uJakobe ePhadani-aramu (1-9)

  • Iphupho likaJakobe eBhethele (10-22)

   • Kuqinisekiswa isithembiso sikaNkulunkulu kuJakobe (13-15)

 • 29

  • UJakobe uhlangana noRaheli (1-14)

  • UJakobe uthanda uRaheli (15-20)

  • UJakobe ushada uLeya noRaheli (21-29)

  • Amadodana kaJakobe amane awathola kuLeya: uRubeni, uSimeyoni, uLevi noJuda (30-35)

 • 30

  • UBhiliha uzala uDani noNafetali (1-8)

  • UZilipha uzala uGadi no-Asheri (9-13)

  • ULeya uzala u-Isakare noZebhuloni (14-21)

  • URaheli uzala uJosefa (22-24)

  • Uyanda umhlambi kaJakobe (25-43)

 • 31

  • UJakobe uya eKhanani isinyelela (1-18)

  • ULabani ufica uJakobe (19-35)

  • Isivumelwano sikaJakobe noLabani (36-55)

 • 32

  • Izingelosi zihlangabeza uJakobe (1, 2)

  • UJakobe wenza amalungiselelo okuhlangana no-Esawu (3-23)

  • UJakobe ubambana nengelosi (24-32)

   • UJakobe usebizwa ngo-Israyeli (28)

 • 33

  • UJakobe uhlangana no-Esawu (1-16)

  • UJakobe uya eShekemi (17-20)

 • 34

  • UDina uyadlwengulwa (1-12)

  • Amadodana kaJakobe enza ubuqili (13-31)

 • 35

  • UJakobe ulahla onkulunkulu bezizwe (1-4)

  • UJakobe ubuyela eBhethele (5-15)

  • Ukuzalwa kukaBhenjamini; ukufa kukaRaheli (16-20)

  • Amadodana ka-Israyeli angu-12 (21-26)

  • Ukufa kuka-Isaka (27-29)

 • 36

  • Inzalo ka-Esawu (1-30)

  • Amakhosi nabaholi bakwa-Edomi (31-43)

 • 37

  • Amaphupho kaJosefa (1-11)

  • UJosefa nabafowabo abanomona (12-24)

  • UJosefa uthengiselwa ebugqilini (25-36)

 • 38

  • UJuda noThamari (1-30)

 • 39

  • UJosefa endlini kaPotifari (1-6)

  • UJosefa wenqaba ukulala nomkaPotifari (7-20)

  • UJosefa usejele (21-23)

 • 40

  • UJosefa uchaza amaphupho eziboshwa (1-19)

   • “Izincazelo . . . ezikaNkulunkulu” (8)

  • Idili losuku lokuzalwa kukaFaro (20-23)

 • 41

  • UJosefa uchaza amaphupho kaFaro (1-36)

  • UJosefa uphakanyiswa uFaro (37-46a)

  • UJosefa wengamela ukudla (46b-57)

 • 42

  • Abafowabo bakaJosefa baya eGibhithe (1-4)

  • UJosefa uhlangana nabafowabo abavivinye (5-25)

  • Abafowabo babuyela ekhaya kuJakobe (26-38)

 • 43

  • Abafowabo bakaJosefa babuyela eGibhithe okwesibili; bahamba noBhenjamini (1-14)

  • UJosefa uphinde ahlangane nabafowabo (15-23)

  • Idili likaJosefa nabafowabo (24-34)

 • 44

  • Inkomishi yesiliva kaJosefa esakeni likaBhenjamini (1-17)

  • UJuda uncengela uBhenjamini (18-34)

 • 45

  • UJosefa uzazisa kubafowabo (1-15)

  • Abafowabo bakaJosefa bayolanda uJakobe (16-28)

 • 46

  • UJakobe nomndeni wakhe bathuthela eGibhithe (1-7)

  • Amagama alabo abathuthela eGibhithe (8-27)

  • UJosefa uhlangana noJakobe eGosheni (28-34)

 • 47

  • UJakobe uhlangana noFaro (1-12)

  • UJosefa wengamela ngobuhlakani (13-26)

  • U-Israyeli uhlala eGosheni (27-31)

 • 48

  • UJakobe ubusisa amadodana kaJosefa amabili (1-12)

  • U-Efrayimi ubusiswa kakhulu (13-22)

 • 49

  • Isiprofetho esashiwo uJakobe esezofa (1-28)

   • UShilo wayeyovela kuJuda (10)

  • Iziyalezo zokungcwatshwa kukaJakobe (29-32)

  • Ukufa kukaJakobe (33)

 • 50

  • UJosefa ungcwaba uJakobe eKhanani (1-14)

  • UJosefa uqinisekisa abafowabo ngokuthi ubaxolele (15-21)

  • Izinsuku zokugcina zikaJosefa nokufa kwakhe (22-26)

   • Iziyalezo zikaJosefa ngamathambo akhe (25)