KwabaseGalathiya 5:1-26

  • Inkululeko yobuKristu (1-15)

  • Ukuhamba ngomoya (16-26)

    • Imisebenzi yenyama (19-21)

    • Izithelo zomoya (22, 23)

5  UKristu wasikhululela inkululeko enjalo. Ngakho-ke yimani niqine, + ningazivumeli ukuba niphinde niboshelwe ejokeni lobugqila. +  Lalelani! Mina Pawulu, nginitshela ukuthi uma nisokwa, uKristu ngeke abe nanzuzo yalutho kini. +  Ngiyafakaza futhi kuwo wonke umuntu osokayo ukuthi ungaphansi kwesibopho sokuwugcina wonke uMthetho. +  Nihlukanisiwe noKristu, nina enizama ukuba kuthiwe nilungile ngomthetho; + nidediselwe kude nomusa wakhe omkhulu.  Thina ngomoya silindele ngokulangazela ukulunga esinethemba lokukuthola njengomphumela wokholo.  Ngoba kulabo abamunye noKristu Jesu, ukusoka nokungasoki akubaluleke ngalutho, + kodwa ukholo olusebenza ngothando yilo olubalulekile.  Nanigijima kahle. + Ubani onithiyile ukuba ningaqhubeki nilalela iqiniso?  Lolu hlobo lokuthonya aluveli kuLowo onibizayo.  Imvubelo encane ibilisa yonke inhlama. + 10  Ngiyaqiniseka ukuthi nina enimunye neNkosi + ngeke nicabange okuhlukile; kodwa lowo onibangela inkathazo + uyothola isahlulelo esimfanele kungakhathaliseki ukuthi ungubani. 11  Kodwa mina bazalwane, uma ngisashumayela ukusoka, kungani ngisashushiwa? Isikhubekiso sesigxobo sokuhlushwa *+ sisusiwe. 12  Ngifisa sengathi laba bantu abazama ukunihlupha bangasusa izitho zabo zokuzala.* 13  Nabizelwa enkululekweni bazalwane; kuphela nje ningayisebenzisi le nkululeko njengethuba lokulandela izifiso zenyama, + kodwa ngothando yibani izinceku zomunye nomunye. + 14  Ngoba wonke uMthetho ugcwalisekile* emyalweni owodwa, othi: “Kumelwe uthande umakhelwane wakho njengoba uzithanda wena.” + 15  Nokho, uma niqhubeka nilumana futhi nishwabadelana, + xwayani ukuba ningaqothulani. + 16  Kodwa ngithi, Qhubekani nihamba ngomoya, + ngeke neze nifeze izifiso zenyama. + 17  Ngoba inyama imelene nomoya ekufiseni kwayo, nomoya umelene nenyama; lokhu kuyaphikisana, kangangokuthi zona kanye izinto enithanda ukuzenza anizenzi. + 18  Ngaphezu kwalokho, uma niholwa umoya, anikho ngaphansi komthetho. 19  Imisebenzi yenyama ibonakala ngokucacile, iwukuziphatha kabi ngokocansi, *+ ukungcola, ukuziphatha kabi okuhambisana nendelelo, *+ 20  ukukhonza izithixo, + ukusebenzisa imimoya,* ubutha, ukuxabana, umhawu, ulaka, imibango, ukuhlukana, amaqembu enkolo,* 21  umona, ukudakwa, + imicimbi* exokozelayo, nezinto ezifana nalezi. + Nginixwayisa kusengaphambili ngalezi zinto, njengoba nje nganixwayisa, ukuthi labo abenza izinto ezinjalo ngeke balizuze ifa loMbuso kaNkulunkulu. + 22  Ngakolunye uhlangothi, izithelo zomoya ziluthando, injabulo, ukuthula, ukubekezela, umusa, ubuhle, + ukholo, 23  ubumnene, ukuzithiba. + Akukho mthetho omelene nezinto ezinjalo. 24  Ngaphezu kwalokho, labo abangabakaKristu Jesu babethele esigxotsheni inyama kanye nezinkanuko nezifiso zayo. + 25  Uma siphila ngomoya, masiqhubeke futhi sihamba ngokuhlelekile ngomoya. + 26  Masingabi abazazisayo, + sibhebhezela ukuncintisana, + sifelana umona.

Imibhalo yaphansi

Noma, “bangaba abathenwa,” ngaleyo ndlela bangabe besafaneleka ukwenza wona kanye umthetho abathi mawenziwe.
Noma kungaba, “ufingqwe.”
NgesiGreki, i-por·neiʹa. Bheka uHlu Lwezincazelo Zamagama.
Noma, “ukuziphatha okuyichilo.” NgesiGreki, a·selʹgei·a. Bheka uHlu Lwezincazelo Zamagama.
Noma, “ukuthakatha.”
Noma, “ukulandela izimfundiso zabantu.”
Noma, “amaphathi.”