KwabaseGalathiya 4:1-31

  • Abasezona izinceku kodwa sebengamadodana (1-7)

  • Ukukhathazeka kukaPawulu ngabaseGalathiya (8-20)

  • UHagari noSara: izivumelwano ezimbili (21-31)

    • IJerusalema eliphezulu, umama wethu, likhululekile (26)

4  Manje ngithi uma nje indlalifa iseyingane ayihlukile encekwini, nakuba iyinkosi yazo zonke izinto,  kodwa ingaphansi kwabaqondisi nabaphathi kuze kube usuku uyise alumisa kusengaphambili.  Ngokufanayo nathi, lapho siseyizingane, sasigqilazwe izinto zezwe zokucathula. +  Kodwa lapho kufika ukuphela kwaleso sikhathi, uNkulunkulu wathumela iNdodana yakhe, eyazalwa owesifazane + futhi eyayingaphansi komthetho, +  ukuze ibakhulule ngokubathenga labo abangaphansi komthetho, + ukuze samukelwe njengamadodana. +  Ngenxa yokuthi ningamadodana, uNkulunkulu uthumele umoya + weNdodana yakhe ezinhliziyweni zethu + futhi usenza simemeze sithi: “Abha,* Baba!” +  Ngakho ngamunye wenu akaseyona inceku kodwa useyindodana; uma eyindodana, uyindlalifa futhi ngoNkulunkulu. +  Noma kunjalo, ngesikhathi ningakamazi uNkulunkulu, naniyizigqila zalabo abangebona ngempela onkulunkulu.  Kodwa njengoba senimazi uNkulunkulu, noma kunalokho, njengoba senaziwa uNkulunkulu, kwenzeka kanjani ukuba niphinde nibuyele ezintweni zokucathula ezibuthakathaka + neziwubala nifune ukubuye nibe izigqila zazo futhi? + 10  Nigcina ngokucophelela izinsuku nezinyanga + nezinkathi neminyaka. 11  Nginovalo lokuthi imizamo yami yokunisiza ibe yize. 12  Bazalwane ngiyanincenga, yibani njengami, ngoba nami nganginjengani. + Aningonanga. 13  Kodwa niyazi ukuthi ngathola ithuba lokuqala lokumemezela izindaba ezinhle kini ngenxa yokugula kwami. 14  Nakuba isimo sami sempilo sasiwuvivinyo kini, aningiphathanga ngendelelo noma ningenyanye;* kodwa nangamukela njengengelosi kaNkulunkulu, njengoKristu Jesu. 15  Iphi leyo njabulo enaninayo? Ngoba ngiyanifakazela ukuthi, uma kwakungenzeka, ngabe nakopolota namehlo enu nanginika wona. + 16  Ngakho-ke, ingabe sengiyisitha senu ngoba nginitshela iqiniso? 17  Banifuna ngazo zonke izindlela, kodwa abanifuneli injongo enhle; bafuna ukunihlukanisa nami, ukuze nibe nogqozi lokubalandela. 18  Nokho, kuhle ngaso sonke isikhathi ukuba umuntu anifune ngentshiseko enenjongo enhle, kungabi kuphela lapho nginani, 19  bantwanyana bami, + engiphinde ngaba sezinhlungwini zokunibeletha, kuze kube yilapho uKristu akheka kini. 20  Kodwa bengingafisa ukuba ngibe kanye nani njengamanje, ngikhulume ngendlela ehlukile, ngoba ngididekile ngenxa yenu.* 21  Ngitsheleni, nina enifuna ukuba ngaphansi komthetho, Aniwuzwa yini uMthetho? 22  Ngokwesibonelo, kulotshiwe ukuthi u-Abrahama wayenamadodana amabili, enye encekukazini + nenye kowesifazane okhululekile; + 23  kodwa lena yencekukazi empeleni yazalwa ngendlela engokwemvelo, *+ lena enye yowesifazane okhululekile yazalwa ngesithembiso. + 24  Lezi zinto zingase zibe isenzakalo esingumfanekiso; ngoba laba besifazane basho izivumelwano ezimbili, esinye esaseNtabeni iSinayi, + esizala abantwana bobugqila, futhi singuHagari. 25  UHagari usho iSinayi, + intaba ese-Arabhiya, uhambelana neJerusalema lanamuhla, ngoba lisebugqileni nabantwana balo. 26  Kodwa iJerusalema eliphezulu likhululekile, futhi lingumama wethu. 27  Ngoba kulotshiwe ukuthi: “Thokoza, wena wesifazane oyinyumba; memeza kakhulu ngenjabulo, wena wesifazane ongenazo izinhlungu zokubeletha; ngoba abantwana bowesifazane olahliwe baningi kakhulu kunabalowo onomyeni.” + 28  Manje nina bazalwane, ningabantwana besithembiso njengoba ayenjalo no-Isaka. + 29  Kodwa njengoba nje ngaleso sikhathi lowo owazalwa ngendlela engokwemvelo* aqala ukushushisa lowo owazalwa ngomoya, + kunjalo namanje. + 30  Noma kunjalo, uthini umbhalo? “Xosha lesi sigqilakazi kanye nendodana yaso, ngoba indodana yalesi sigqilakazi ayisoze yaba indlalifa kanye nendodana yowesifazane okhululekile.” + 31  Ngakho bazalwane, asibona abantwana besigqilakazi kodwa singabowesifazane okhululekile.

Imibhalo yaphansi

Igama lesiHebheru noma lesi-Aramu elisho ukuthi “O Baba!”
Noma, “ningikhafulele ngokungenyanya.”
Noma, “angikwazi okufanele ngikwenze ngani.”
NgesiGreki, “engokwenyama.”
NgesiGreki, “engokwenyama.”