KwabaseGalathiya 3:1-29

  • Imisebenzi yoMthetho nokholo (1-14)

    • Abalungile bayophila ngokholo (11)

  • UMthetho awusenzi singasebenzi isithembiso esenziwa ngo-Abrahama (15-18)

    • Inzalo ka-Abrahama, uKristu (16)

  • Umsuka nenjongo yoMthetho (19-25)

  • Amadodana kaNkulunkulu ngokholo (26-29)

    • Inzalo ka-Abrahama, labo abangabakaKristu (29)

3  O bantu baseGalathiya abangenangqondo! Ubani onifake ngaphansi kwaleli thonya elibi, + nina ngaphambili enenziwa nakuqonda ngokucacile ukubethelwa kukaJesu Kristu* esigxotsheni? +  Kukodwa nje engifuna ukunibuza kona: Ingabe namukela umoya ngenxa yemisebenzi yomthetho noma ngenxa yokuba nokholo kulokho enakuzwa? +  Ingabe aninangqondo kangako? Ekuqaleni nenza ngokuvumelana nomoya kaNkulunkulu, ingabe manje seniphetha inkambo yenu ngokulandela izifiso zabantu? +  Ingabe nahlupheka kaningi nihluphekela ize? Uma kuwukuthi ngempela nanihluphekela ize.  Ngakho, ingabe lowo oninika umoya enze nemisebenzi yamandla + phakathi kwenu, ukwenza ngenxa yemisebenzi yenu yomthetho noma ngenxa yokuba nokholo kulokho enakuzwa?  Njengoba nje u-Abrahama “aba nokholo kuJehova,* wabhekwa njengolungile.” +  Ngokuqinisekile niyazi ukuthi yilabo abanamathela okholweni abangabantwana baka-Abrahama. +  Imibhalo, ibona kusengaphambili ukuthi uNkulunkulu wayeyothi abantu bezizwe balungile ngenxa yokholo, yamemezela kusengaphambili izindaba ezinhle ku-Abrahama, zokuthi: “Zonke izizwe ziyobusiswa ngawe.” +  Ngakho labo abanamathela okholweni babusiswa kanye no-Abrahama owayenokholo. + 10  Bonke abancika emisebenzini yomthetho bangaphansi kwesiqalekiso, ngoba kulotshiwe ukuthi: “Uqalekisiwe wonke umuntu onganamatheli kuzo zonke izinto ezilotshwe emqulwini woMthetho ngokuba azenze.” + 11  Ngaphezu kwalokho, kusobala ukuthi akekho okuthiwa ulungile kuNkulunkulu + ngenxa yomthetho, ngoba “olungile uyophila ngenxa yokholo.” + 12  UMthetho awusekelwe okholweni. Kunalokho, “noma ubani owenza lezi zinto uyophila ngazo.” + 13  UKristu wasithenga, + esikhulula + esiqalekisweni soMthetho ngokuba abe isiqalekiso esikhundleni sethu, ngoba kulotshiwe ukuthi: “Uqalekisiwe wonke umuntu olengiswe esigxotsheni.” + 14  Injongo yalokhu kwakuwukuba isibusiso sika-Abrahama sibe khona ngoKristu Jesu ezizweni, + ukuze ngokholo lwethu samukele umoya othenjisiwe. + 15  Bazalwane, ngikhuluma ngisebenzisa umfanekiso wabantu: Uma isivumelwano sesiqinisekisiwe, ngisho noma siqinisekiswe umuntu, akekho ongasenza singasebenzi noma anezele kuso. 16  Izithembiso zakhulunywa ku-Abrahama nasenzalweni* yakhe. + Akushiwo ukuthi, “nasezinzalweni* zakho,” njengokungathi eziningi. Kunalokho kuthiwa, “nasenzalweni* yakho,” njengokungathi eyodwa, enguKristu. + 17  Ngaphezu kwalokho, ngithi: UMthetho, owaba khona eminyakeni engu-430 kamuva, + awusenzi singasebenzi isivumelwano esasenziwe uNkulunkulu ngaphambili, ukuze uqede isithembiso. 18  Ngoba uma ifa lisekelwe emthethweni, alisasekelwe esithembisweni; kodwa ngomusa uNkulunkulu ulinike u-Abrahama ngesithembiso. + 19  Pho kungani kwaba khona uMthetho? Wanezelwa ukuze wenze izono zibonakale, + kuze kufike inzalo *+ okwakwenziwe kuyo isithembiso; futhi wadluliselwa ngezingelosi + ngomlamuleli. + 20  Akekho umlamuleli lapho kuhileleke khona umuntu oyedwa kuphela, kodwa uNkulunkulu munye kuphela. 21  Ingabe-ke uMthetho umelene nezithembiso zikaNkulunkulu? Akunjalo neze! Ngoba ukube abantu babethole umthetho okwazi ukunika ukuphila, ngabe empeleni ukulunga kwaba khona ngenxa yomthetho. 22  Kodwa imiBhalo yaveza ukuthi abantu babelawulwa isono, ukuze isithembiso esivela ngokholo kuJesu Kristu sinikwe labo ababonisa ukholo. 23  Nokho, ngaphambi kokuba kufike ukholo, sasiqashwe ngaphansi komthetho, usilawula, sibheke okholweni olwase luzokwambulwa. + 24  Ngenxa yalokho uMthetho waba umfundisi wethu oholela kuKristu, + ukuze kuthiwe silungile ngenxa yokholo. + 25  Kodwa njengoba ukholo selufikile, + asisekho ngaphansi komfundisi. + 26  Eqinisweni, nina nonke ningamadodana kaNkulunkulu + ngokholo lwenu kuKristu Jesu. + 27  Ngoba nonke nina enabhapathizelwa kuKristu nigqoke uKristu. + 28  Akukho mJuda noma umGreki, + akukho sigqila noma okhululekile, + akukho muntu wesilisa noma owesifazane, + ngoba nonke nimunye kuKristu Jesu. + 29  Ngaphezu kwalokho, uma ningabakaKristu, ngempela niyinzalo* ka-Abrahama, + izindlalifa + ngokuqondene nesithembiso. +

Imibhalo yaphansi

Noma, “nina uJesu Kristu owabonakaliswa obala phambi kwenu ebethelwe.”
NgesiGreki, “nasembewini.”
NgesiGreki, “nasezimbewini.”
NgesiGreki, “nasembewini.”
NgesiGreki, “imbewu.”
NgesiGreki, “niyimbewu.”