KwabaseFilipi 2:1-30

  • Ukuthobeka kobuKristu (1-4)

  • Ukuzithoba kukaKristu nokuphakanyiswa (5-11)

  • Sebenzelani insindiso yenu (12-18)

    • Ukukhanya njengezinkanyiso (15)

  • Ukuthumela uThimothewu no-Ephafrodithu (19-30)

2  Khona-ke, uma kukhona noma yisiphi isikhuthazo sobuKristu, noma iyiphi induduzo yothando, noma yikuphi ukukhathalelana,* noma yiluphi uthando kanye nobubele,  yenzani injabulo yami igcwale ngokuba nomqondo ofanayo nothando olufanayo, ninobunye obugcwele,* ninomcabango munye engqondweni. +  Ningenzi lutho ngombango + noma ngokuzazisa, + kodwa ngokuthobeka* bhekani abanye njengabakhulu kunani, +  njengoba ningacabangeli izindaba zenu nje kuphela, + kodwa nikhathalela nabanye. +  Yibani nalesi simo sengqondo esasikhona nakuKristu Jesu, +  owathi nakuba ayenjengoNkulunkulu, + wangakucabanga ukuqhwaga, okungukuthi, ukuba alingane noNkulunkulu. +  Cha, kodwa wazidela, waba njengesigqila + waba ngumuntu. *+  Ngaphezu kwalokho, lapho efika njengomuntu,* wazithoba futhi walalela kwaze kwaba sekufeni, + yebo, ekufeni esigxotsheni sokuhlushwa. *+  Ngenxa yalesi sizathu, uNkulunkulu wamphakamisela esikhundleni esiphezulu + futhi ngomusa wamnika igama elingaphezu kwawo wonke amanye amagama, + 10  ukuze egameni likaJesu wonke amadolo aguqe—awabasezulwini nawabasemhlabeni nawabangaphansi komhlaba + 11  futhi zonke izilimi zivume obala ukuthi uJesu Kristu uyiNkosi + kube inkazimulo kuNkulunkulu uBaba. 12  Ngakho-ke, bathandekayo, njengoba benilokhu nilalela, hhayi ngesikhathi ngikhona kuphela, kodwa manje ngokuzithandela nakakhulu njengoba ngingekho, qhubekani nisebenzela ukusindiswa kwenu ngokwesaba nangokuthuthumela. 13  Ngoba uNkulunkulu nguye oninika amandla ngentando yakhe, eninikeza isifiso sokwenza namandla okwenza. 14  Qhubekani nenza zonke izinto ngaphandle kokububula + nokuphikisana, + 15  ukuze nibe abangasoleki nabamsulwa, abantwana bakaNkulunkulu + abangenabala phakathi kwesizukulwane esigwegwile nesisontekile, + enikhanya phakathi kwaso njengezinkanyiso ezweni, + 16  nilibambe ngokuqinile izwi lokuphila. + Khona-ke ngiyoba nesizathu sokujabula osukwini lukaKristu, ngazi ukuthi angigijimelanga ize noma ngakhandlekela ize. 17  Nokho, ngisho noma ngithululwa njengomnikelo ophuzwayo, + nginezela emhlatshelweni + eniwenzayo nasenkonzweni yenu engcwele* eniyenzela uNkulunkulu. Ngakho, ngiyathokoza futhi ngijabula kanye nani nonke. 18  Ngendlela efanayo nani kufanele nithokoze futhi nijabule kanye nami. 19  Manje ngithemba ukuthi iNkosi uJesu izongivumela ukuba ngithumele kini uThimothewu + ngokushesha, ukuze ngikhuthazeke lapho ngizwa umbiko ngani. 20  Ngoba anginaye onjengoThimothewu ozoninakekela ngobuqotho. 21  Ngoba bonke abanye bazifunela izinzuzo zabo, hhayi ezikaJesu Kristu. 22  Kodwa niyabazi ubufakazi abunikeza ngaye ngokwakhe, ukuthi njengomntwana + osebenza noyise wazigqilaza kanye nami ekusakazeni izindaba ezinhle. 23  Ngakho-ke, nguye umuntu enginethemba lokumthuma ngokushesha nje lapho ngibona ukuthi izinto zingimele kanjani. 24  Impela, ngiyaqiniseka eNkosini ukuthi nami ngizoza ngokushesha. + 25  Kodwa okwamanje ngikubona kudingeka ukuthumela u-Ephafrodithu kini, ongumzalwane nesisebenzi engikanye naso nesosha engikanye nalo, noyisithunywa senu nesikhonzi sesidingo sami, + 26  njengoba ekulangazelela ukunibona nonke futhi udangele ngenxa yokuthi nezwa ukuthi wayegula. 27  Impela, wagula wacishe wafa; kodwa uNkulunkulu waba nesihe kuye, eqinisweni, hhayi kuye kuphela kodwa nakimi, ukuze ngingabi nosizi phezu kosizi. 28  Ngakho-ke, ngimthumela ngokushesha okukhulu, ukuze lapho nimbona niphinde nijabule futhi nami ngingakhathazeki kakhulu. 29  Ngakho, mamukeleni ngendlela enivame ukwamukela ngayo abalandeli beNkosi, ngenjabulo yonke, futhi niqhubeke nibheka amadoda alolu hlobo njengathandekayo, + 30  ngoba wacishe wafa ngenxa yomsebenzi kaKristu,* ebeka ukuphila kwakhe engozini ukuze avale isikhala sokungabikho kwenu lapha ukuba ningikhonze. +

Imibhalo yaphansi

NgesiGreki, “yikuphi ukuhlanganyela umoya.”
Noma, “nihlanganiswe ndawonye emphefumulweni.”
Noma, “ngokuthobeka kwengqondo.”
NgesiGreki, “wafana nabantu.”
NgesiGreki, “etholakala enjengomuntu.”
Noma, “nenkonzo yomphakathi.”
Noma kungaba, “yomsebenzi weNkosi.”