U-Ezra 3:1-13

  • Kwakhiwa kabusha i-⁠altare futhi kunikelwa imihlatshelo (1-7)

  • Ukwakhiwa kabusha kwethempeli kuyaqala (8, 9)

  • Kubekwa isisekelo sethempeli (10-13)

3  Lapho kufika inyanga yesikhombisa + ama-Israyeli* esemadolobheni awo, aqoqana ngobunye eJerusalema.  UJeshuwa + indodana kaJehozadaki nozakwabo abangabapristi noZerubhabhele + indodana kaSheyalitiyeli + nabafowabo, basukuma bakha i-altare likaNkulunkulu ka-Israyeli, ukuze banikele imihlatshelo eshiswayo kulo, njengoba kulotshiwe eMthethweni KaMose + umuntu kaNkulunkulu weqiniso.  Ngakho babeka i-altare endaweni elalikuyo ekuqaleni, yize babezesaba izizwe ezazibazungezile, + banikela kuJehova imihlatshelo eshiswayo kulo, imihlatshelo eshiswayo yasekuseni neyakusihlwa. +  Babe sebegubha uMkhosi Wamadokodo* ngokwalokho okulotshiwe, + usuku nosuku banikela inani elithile lemihlatshelo eshiswayo eyayifuneka. +  Ngemva kwalokho banikela umnikelo oshiswayo owenziwa njalo + neminikelo yokwethwasa kwenyanga + neyazo zonke izinkathi zemikhosi kaJehova engcwelisiwe, + naleyo eyayivela kubo bonke abantu ababenikela kuJehova umnikelo wokuzithandela. +  Kusukela osukwini lokuqala lwenyanga yesikhombisa + kuqhubeke banikela kuJehova imihlatshelo eshiswayo, yize isisekelo sethempeli likaJehova sasingakabekwa.  Babe sebenika abasiki bamatshe + nezingcweti imali, + banika abaseSidoni nabaseThire ukudla neziphuzo namafutha, ukuze balethe izingodo zomsedari ezivela eLebhanoni bazihambise olwandle ziye eJopha + ngokwemvume kaKoresi inkosi yasePheresiya. +  Ngonyaka wesibili ngemva kokufika kwabo endlini kaNkulunkulu weqiniso eJerusalema, ngenyanga yesibili, uZerubhabhele indodana kaSheyalitiyeli, uJeshuwa indodana kaJehozadaki nabo bonke abafowabo, abapristi namaLevi, nabo bonke ababefike eJerusalema bevela ekuthunjweni + baqala ukusebenza; babeka amaLevi kusukela kwaneminyaka engu-20 kuya phezulu ukuba aqondise umsebenzi wendlu kaJehova.  Ngakho uJeshuwa, amadodana akhe nabafowabo, noKhadimiyeli namadodana akhe, amadodana kaJuda, bahlangana ukuze baqondise labo ababesebenza endlini kaNkulunkulu weqiniso, kanye namadodana kaHenadadi, + amadodana awo nabafowabo, amaLevi. 10  Lapho abakhi bebeka isisekelo sethempeli likaJehova, + abapristi ababembethe izembatho ezisemthethweni, bephethe amacilongo, + namaLevi, amadodana ka-Asafa, ephethe amasimbali, basukuma ukuze badumise uJehova ngokwesiqondiso sikaDavide inkosi yakwa-Israyeli. + 11  Baqala ukuhlabelela beshintshana, + bedumisa uJehova bembonga, “ngoba muhle; uthando lwakhe oluqotho ku-Israyeli luhlala kuze kube phakade.” + Bonke abantu bamemeza kakhulu bedumisa uJehova ngenxa yokubekwa kwesisekelo sendlu kaJehova. 12  Abaningi kubapristi, amaLevi nezinhloko zemindeni yoyise—amaxhegu ayebone indlu yokuqala—bakhala kakhulu lapho bebona kubekwa isisekelo sale ndlu, + kuyilapho abanye abaningi bememeza kakhulu ngenjabulo. + 13  Ngakho abantu babengakwazi ukuhlukanisa phakathi komsindo wokumemeza kwenjabulo nomsindo wokukhala, ngoba abantu babememeza kakhulu kangangokuba umsindo wawuzwakala kude.

Imibhalo yaphansi

NgesiHebheru, “amadodana ka-Israyeli.”
Noma, “Wezindlwana Zesikhashana.”