Eksodusi 34:1-35

  • Kwenziwa amatshe amasha ayizicaba (1-4)

  • UMose ubona inkazimulo kaJehova (5-9)

  • Kuphindwa imininingwane yesivumelwano (10-28)

  • Ubuso bukaMose bukhipha imisebe (29-35)

34  Khona-ke uJehova wathi kuMose: “Zenzele amatshe amabili ayizicaba anjengawokuqala, + mina ngizobhala kuwo amazwi abesematsheni okuqala, + owaphihlizile. +  Ulungele isikhathi sasekuseni, njengoba ekuseni uzokhuphukela eNtabeni iSinayi ume lapho phambi kwami esiqongweni sentaba. +  Kodwa akukho muntu ongakhuphuka kanye nawe futhi akukho muntu okufanele abonakale kunoma iyiphi indawo entabeni. Akufanele kube khona ngisho nemihlambi edla phambi kwaleyo ntaba.” +  Ngakho uMose wenza amatshe amabili ayizicaba anjengawokuqala wavuka ekuseni kakhulu wenyukela eNtabeni iSinayi, njengoba nje uJehova ayemyalile, ephethe amatshe amabili ayizicaba.  UJehova wabe esehla + esefwini wama kanye naye lapho, wamemezela igama likaJehova. *+  UJehova wayedlula phambi kwakhe ememeza ethi: “NguJehova, nguJehova, uNkulunkulu onesihe + nozwela, *+ owephuza ukuthukuthela + nochichima uthando oluqotho *+ neqiniso, *+  obonisa abayizinkulungwane uthando oluqotho, + oxolela isiphambeko nesono, + kodwa ongeke alinge angabajezisi abanecala, + oletha isijeziso ngenxa yesiphambeko soyise phezu kwamadodana naphezu kwabazukulu, phezu kwesizukulwane sesithathu naphezu kwesizukulwane sesine.” +  UMose washesha waguqa phansi wayesekhothama.  Wabe esethi: “Manje uma ngithole umusa kuwe, Jehova, ngicela uhambe nathi phakathi kwethu + Jehova, yize singabantu abanenkani, *+ uthethelele isiphambeko sethu nesono sethu, + usithathe sibe abantu bakho.” 10  Yena wathi: “Bheka ngenza isivumelwano: Phambi kwabo bonke abantu bakho, ngizokwenza izinto ezimangalisayo ezingakaze zenziwe* kuwo wonke umhlaba noma kuzo zonke izizwe, + nabo bonke abantu enihlala phakathi kwabo bazowubona umsebenzi kaJehova, ngoba ngenza into emangalisayo ngawe. + 11  “Naka lokho engikuyala ngakho namhlanje. + Bheka ngixosha phambi kwakho ama-Amori, amaKhanani, amaHeti, amaPherizi, amaHivi namaJebusi. + 12  Qaphela ukuba ungenzi isivumelwano nabantu abakhe ezweni oya kulo, + ngoba kungaba ugibe phakathi kwenu. + 13  Kodwa kufanele nidilize ama-altare abo, niphihlize izinsika zabo ezingcwele, nigawule nezigxobo zabo ezingcwele. *+ 14  Akumelwe nikhothamele omunye unkulunkulu + ngoba uJehova waziwa ngokufuna* abantu bazinikele kuye kuphela.* Yebo, unguNkulunkulu ofuna abantu bazinikele kuye ngokuphelele. + 15  Qaphela ukuba ungenzi isivumelwano nabantu abakhe ezweni, ngoba lapho befeba nonkulunkulu babo futhi bebenzela imihlatshelo, + othile uzokumema bese udla emhlatshelweni wakhe. + 16  Nakanjani uyothathela amadodana akho amanye amadodakazi abo, + bese amadodakazi abo efeba nonkulunkulu bawo enze ukuba amadodana akho afebe nonkulunkulu bawo. + 17  “Ungazenzeli onkulunkulu bensimbi. + 18  “Kufanele ugcine uMkhosi Wesinkwa Esingenamvubelo. + Uyodla isinkwa esingenamvubelo, njengoba nje ngikuyalile; lokhu uyokwenza izinsuku eziyisikhombisa ngesikhathi esibekiwe ngenyanga ka-Abhibhi, *+ ngoba naphuma ngenyanga ka-Abhibhi eGibhithe. 19  “Wonke amazibulo esilisa* angawami, + kuhlanganise nayo yonke imfuyo yakho, kungakhathaliseki ukuthi izibulo leduna lenkomo noma lemvu. + 20  Izibulo lembongolo kufanele ulithenge ngemvu. Kodwa uma ungalithengi, kumelwe ulephule intamo. Kumelwe uthenge wonke amazibulo amadodana akho. + Akekho okufanele avele phambi kwami engaphethe lutho. 21  “Uyosebenza izinsuku eziyisithupha, kodwa ngosuku lwesikhombisa uyophumula. *+ Ngisho nangesikhathi sokulima nesokuvuna, uyophumula. 22  “Uyogubha uMkhosi wakho Wamasonto ngezithelo zokuqala ezivuthiwe zesivuno sikakolweni noMkhosi Wokubutha* ekupheleni konyaka. + 23  “Kathathu ngonyaka bonke abesilisa bakho kufanele bavele phambi kweNkosi yeqiniso, uJehova, uNkulunkulu ka-Israyeli. + 24  Ngoba ngiyozixosha izizwe phambi kwakho, + futhi ngiyoyandisa indawo yakho, akekho oyofisa izwe lakho lapho usakhuphukile uyobona ubuso bukaJehova uNkulunkulu wakho kathathu ngonyaka. 25  “Igazi lomhlatshelo wami ungalinikeli kanye nanoma yini efakwe imvubelo. + Umhlatshelo womkhosi wePhasika akufanele uhlale ubusuku bonke kuze kube sekuseni. + 26  “Kufanele ulethe endlini kaJehova uNkulunkulu wakho okuhle kunakho konke kwezithelo zokuqala ezivuthiwe zomhlabathi. + “Ungayibilisi inyama yezinyane obisini lukanina.” + 27  UJehova waqhubeka wathi kuMose: “Kufanele uwabhale phansi la mazwi, + ngoba ngokuvumelana nala mazwi, ngenza isivumelwano nawe no-Israyeli.” + 28  Wahlala lapho noJehova izinsuku ezingu-40 nobusuku obungu-40. Akadlanga sinkwa futhi akaphuzanga manzi. + UNkulunkulu wabhala ematsheni ayizicaba amazwi esivumelwano, iMiyalo Eyishumi. *+ 29  Ngemva kwalokho uMose wehla eNtabeni iSinayi, ephethe amatshe amabili obuFakazi ayizicaba. + Lapho ehla entabeni, uMose wayengazi ukuthi ubuso bakhe babukhipha imisebe ngenxa yokuthi wayekhulume noNkulunkulu. 30  Lapho u-Aroni nawo wonke ama-Israyeli bebona uMose, baphawula ukuthi ubuso bakhe babukhipha imisebe futhi besaba ukusondela kuye. + 31  Kodwa uMose wababiza, u-Aroni nazo zonke izikhulu zenhlangano baya kuye, uMose wakhuluma nabo. 32  Ngemva kwalokho wonke ama-Israyeli asondela kuye, wawanika yonke imiyalo uJehova ayemnike yona eNtabeni iSinayi. + 33  Lapho uMose eqeda ukukhuluma nabo wayezimboza ubuso. + 34  Kodwa lapho uMose engena phambi kukaJehova ukuba akhulume naye, wayekususa lokho azimboze ngakho aze aphume. + Ngemva kwalokho wayephuma ambulele ama-Israyeli imiyalo ayeyinikiwe. + 35  Ama-Israyeli abona ukuthi ubuso bukaMose babukhipha imisebe; uMose wabe esebuyisela ayezimboze ngakho ubuso kwaze kwaba yilapho engena eyokhuluma noNkulunkulu. *+

Imibhalo yaphansi

Okuwukuthi, uJehova wamtshela ukuthi uwuhlobo olunjani lomuntu.
Noma, “nomusa.”
Noma, “umusa wothando.”
Noma, “nokwethembeka.”
NgesiHebheru, “abantamo-lukhuni.”
Noma, “zidalwe.”
Noma, “ngokungazibekezeleli izimbangi.”
NgesiHebheru, “uJehova, ogama lakhe lifuna.”
NgesiHebheru, “Yonke into evula isibeletho.”
Noma, “uyogcina isabatha.”
Owaziwa nangokuthi uMkhosi Wamadokodo (Amatabernakele).
NgesiHebheru, “amaZwi Ayishumi.”
NgesiHebheru, “naye.”