Eksodusi 30:1-38

  • I-altare lempepho (1-10)

  • Ukubalwa kwabantu nemali yesihlawulelo (11-16)

  • Indishi yethusi yokugeza (17-21)

  • Ingxube ekhethekile yamafutha okugcoba (22-33)

  • Indlela yokwenza impepho engcwele (34-38)

30  “Kufanele wenze i-altare libe indawo yokushisa impepho; + uzolenza ngokhuni lomtholo. +  Kufanele libe nezinhlangothi ezine ezilinganayo, libe ingalo* ubude, ingalo ububanzi, ukuphakama kube izingalo ezimbili. Lizokwenziwa libe nezimpondo. +  Kufanele ulinameke ngegolide elihlanzekile: ingaphezulu lalo, izinhlangothi zalo zonke nezimpondo zalo; kufanele ulenzele iphethelo* legolide elilizungezayo* engxenyeni ephezulu.  Uzolenzela namasongo amabili egolide ngezansi kwephethelo* lalo ezinhlangothini ezimbili ezibhekene, azobamba izinduku ezizosetshenziselwa ukulithwala.  Uzokwenza lezi zinduku zokhuni lomtholo uzinameke ngegolide.  Kufanele ulibeke phambi kwekhethini eliseduze komphongolo wobuFakazi, + phambi kwesivalo esiphezu kobuFakazi, lapho ngizozibonakalisa khona kuwe. +  “U-Aroni + uzoshisa impepho enamakha + kulo, + ayishunqise phezu kwe-altare lapho elungisa izibani + njalo ekuseni.  Nalapho u-Aroni ekhanyisa izibani uma sekuhwalele,* uzoyishisa impepho. Ngumnikelo wempepho wasikhathi sonke ozonikelwa phambi kukaJehova kuzo zonke izizukulwane zenu.  Akumelwe unikele kulo impepho engagunyaziwe + noma umnikelo oshiswayo noma umnikelo wokudla okusanhlamvu futhi akumelwe uthele umnikelo ophuzwayo kulo. 10  U-Aroni kumelwe enze isihlawulelo phezu kwezimpondo zalo kanye ngonyaka. + Uzolenzela isihlawulelo ngelinye legazi lomnikelo wesono wesihlawulelo + kanye ngonyaka kuzo zonke izizukulwane zenu. Lingcwelengcwele kuJehova.” 11  UJehova wabe esethi kuMose: 12  “Noma nini lapho ubala abantwana bakwa-Israyeli ukuze uthole inani labo, + ngamunye kumelwe anike uJehova isihlengo sokuphila* kwakhe lapho bebalwa. Lokhu kwenzelwa ukuba kungabikho nhlupho elethwa kubo lapho bebhaliswa. 13  Yilokhu bonke ababhalisiwe abazokukhipha: uhhafu weshekeli* ngeshekeli elivamile lendawo engcwele. *+ Amagera* angu-20 alingana neshekeli. Uhhafu weshekeli ungumnikelo kuJehova. + 14  Wonke umuntu obhalisiwe oneminyaka engu-20 nangaphezulu uzokhipha umnikelo kaJehova. + 15  Ocebile akufanele akhiphe okungaphezulu nohluphekayo akufanele akhiphe okungaphansi kukahhafu weshekeli* njengomnikelo kaJehova ukuze nenzele ukuphila* kwenu isihlawulelo. 16  Kufanele uthathe imali yesiliva yesihlawulelo kuma-Israyeli uyinikelele inkonzo yetende lokuhlangana, ukuze ibe isikhumbuzo phambi kukaJehova ngenxa yama-Israyeli, ukuze yenzele ukuphila* kwenu isihlawulelo.” 17  UJehova waqhubeka ekhuluma noMose, ethi: 18  “Yenza indishi yethusi yokugeza nento ezohlala kuyo; + uyibeke phakathi kwetende lokuhlangana ne-altare ufake amanzi kuyo. + 19  U-Aroni namadodana akhe bazogeza izandla nezinyawo zabo khona. + 20  Lapho bengena etendeni lokuhlangana noma lapho besondela e-altare beyokhonza futhi beyokwenza iminikelo yomlilo neshunqiswayo kuJehova, bazogeza ngamanzi ukuze bangafi. 21  Kumelwe bageze izandla nezinyawo ukuze bangafi, kube umthetho waphakade kubo, kuye nasenzalweni yakhe nakuzo zonke izizukulwane zabo.” + 22  UJehova waqhubeka ekhuluma noMose, ethi: 23  “Ngemva kwalokho, thatha amakha ekhethelo: imure eqinile engamakhilogremu ayisithupha, nesinamoni emnandi engamakhilogremu amathathu nokalamusi omnandi ongamakhilogremu amathathu, 24  nekasiya engamakhilogremu ayisithupha ekalwe ngeshekeli elivamile lendawo engcwele, *+ kanye nehini* lamafutha omnqumo. 25  Wenze ngakho amafutha angcwele okugcoba; kufanele ahlanganiswe kahle ngobunyoninco. *+ Kufanele abe amafutha okugcoba angcwele. 26  “Kufanele ugcobe itende lokuhlangana + nomphongolo wobuFakazi ngawo, 27  netafula nazo zonke izinto zalo, uthi lwesibani nezinto zalo, i-altare lempepho, 28  i-altare lomnikelo oshiswayo nazo zonke izinto zalo nendishi nento ezohlala kuyo. 29  Kumelwe ukungcwelise ukuze kube ngcwelengcwele. + Noma ubani okuthintayo kufanele abe ngcwele. + 30  Futhi uzogcoba u-Aroni + namadodana akhe, + ubangcwelisele ukuba babe abapristi kimi. + 31  “Uzokhuluma nama-Israyeli, uthi, ‘Lokhu kuzoqhubeka kungamafutha okugcoba angcwele kimi ezizukulwaneni zenu. + 32  Akumelwe agcotshwe enyameni yabantu futhi akumelwe wenze anjengawo. Ayinto engcwele. Kumelwe aqhubeke eyinto engcwele kini. 33  Noma ubani owenza amafutha okugcoba anjengawo nogcoba ngawo umuntu ongagunyaziwe* kumelwe abulawe.’” *+ 34  UJehova wabe esethi kuMose: “Thatha izingxenye ezilinganayo zala makha: + amaconsi estakite, i-onikha, igalbhanu enamakha nenhlaka yempepho ehlanzekile. 35  Yenza ngawo impepho; + ingxube yezithako kufanele ihlanganiswe kahle ngobunyoninco,* ifakwe usawoti, + ihlanzeke futhi ibe ngcwele. 36  Kufanele ugaye enye yayo ibe impuphu ecolisekile ubeke enye yayo phambi kobuFakazi etendeni lokuhlangana, lapho ngizozibonakalisa khona kuwe. Kufanele ibe ngcwelengcwele kini. 37  Akumelwe nenze impepho enizozisebenzisela yona ngalezi zithako. + Kufanele niyibheke njengento engcwele kuJehova. 38  Noma ubani owenza enjengayo ukuze ajabulele iphunga layo kumelwe abulawe.”*

Imibhalo yaphansi

Cishe ngu-44,5 cm. Bheka iSithasiselo B14.
Noma, “unqenqema.”
Noma, “unqenqema lwegolide olulizungezayo.”
Noma, “konqenqema.”
NgesiHebheru, “phakathi kokuhlwa okubili.”
Noma, “somphefumulo.”
Ishekeli lalilingana no-11,4 g. Bheka iSithasiselo B14.
Noma, “ngeshekeli elingcwele.”
Igera lalilingana no-0,57 g. Bheka iSithasiselo B14.
Ishekeli lalilingana no-11,4 g. Bheka iSithasiselo B14.
Noma, “imiphefumulo.”
Noma, “imiphefumulo.”
Noma, “ngeshekeli elingcwele.”
Ihini lalilingana no-3,67 L. Bheka iSithasiselo B14.
Noma, “abe njengomsebenzi womenzi wamafutha okugcoba.”
NgesiHebheru, “isihambi,” okuwukuthi, umuntu ongeyena owomndeni ka-Aroni.
Noma, “anqunywe kubantu bakubo.”
Noma, “ibe njengomsebenzi womenzi wamafutha okugcoba.”
Noma, “anqunywe kubantu bakubo.”