Eksodusi 3:1-22

  • UMose nesihlahla sameva esivuthayo (1-12)

  • UJehova uchaza igama lakhe (13-15)

  • UJehova uyala uMose (16-22)

3  UMose waba umalusi womhlambi womukhwe wakhe uJetiro, + umpristi wakwaMidiyani. Njengoba ayeqhuba umhlambi eya ohlangothini lwehlane olusentshonalanga, ekugcineni wafika entabeni kaNkulunkulu weqiniso, eHorebe. +  Ngemva kwalokho ingelosi kaJehova yabonakala kuye iselangabini lomlilo phakathi kwesihlahla sameva. + Njengoba ayeqhubeka ebuka, wabona ukuthi isihlahla sameva sasivutha kodwa singashi.  UMose wathi: “Ngizohamba ngiyohlola lesi simanga, ngibone ukuthi kungani lesi sihlahla sameva singashi.”  Lapho uJehova ebona ukuthi uMose uyobheka, wambiza esihlahleni sameva wathi: “Mose! Mose!” yena wathi: “Ngilapha.”  UNkulunkulu wabe esethi: “Ungabe usasondela. Khumula izimbadada zakho, ngoba indawo omi kuyo ingcwele.”  Waqhubeka wathi: “NginguNkulunkulu kayihlo, uNkulunkulu ka-Abrahama, + uNkulunkulu ka-Isaka + noNkulunkulu kaJakobe.” + UMose wabe esesitha ubuso bakhe ngoba wayesaba ukubuka uNkulunkulu weqiniso.  UJehova wanezela: “Ngikubonile ngempela ukuhlupheka kwabantu bami abaseGibhithe, ngakuzwa nokukhala kwabo ngenxa yalabo ababaphoqa ukuba basebenze; ngibazi kahle ubuhlungu ababuzwayo. +  Ngizokwehla ngiyobakhulula kwabaseGibhithe, + ngibakhuphule baphume kulelo zwe ngibayise ezweni elihle nelivulekile, ezweni eligeleza ubisi noju, + indawo yamaKhanani, amaHeti, ama-Amori, amaPherizi, amaHivi namaJebusi. +  Bheka! Ukukhala kwabantu bakwa-Israyeli kufinyelele kimi, ngiyibonile indlela enesihluku abaseGibhithe ababacindezela ngayo. + 10  Manje woza, ngizokuthuma kuFaro futhi uzokhipha abantu bami ama-Israyeli eGibhithe.” + 11  UMose wathi kuNkulunkulu weqiniso: “Ngingubani mina ukuba ngingaya kuFaro ngikhiphe ama-Israyeli eGibhithe?” 12  UNkulunkulu wathi: “Ngizoba nawe + futhi nalu uphawu lokuthi yimi engikuthumile: Ngemva kokuba usubakhiphile abantu eGibhithe, niyokhonza uNkulunkulu weqiniso kule ntaba.” + 13  Kodwa uMose wathi kuNkulunkulu weqiniso: “Ake ngithi ngiya kuma-Israyeli ngithi kuwo, ‘UNkulunkulu wokhokho benu ungithume kini,’ wona athi kimi, ‘Ubani igama lakhe?’ + Kufanele ngithini kuwo?” 14  UNkulunkulu wathi kuMose: “Ngiyoba Yilokho Engikhetha* Ukuba Yikho.” *+ Wanezela wathi: “Yilokhu ozokusho kuma-Israyeli, ‘UNgiyoba Yikho ungithume kini.’” + 15  UNkulunkulu wabuye wathi kuMose: “Yilokhu okumelwe ukusho kuma-Israyeli, ‘UJehova uNkulunkulu wokhokho benu, uNkulunkulu ka-Abrahama, + uNkulunkulu ka-Isaka + noNkulunkulu kaJakobe, + ungithume kini.’ Yileli igama lami kuze kube phakade + futhi yile ndlela okumelwe ngikhunjulwe ngayo yizo zonke izizukulwane. 16  Manje hamba, uqoqe amadoda amadala akwa-Israyeli, uthi kuwo, ‘UJehova uNkulunkulu wokhokho benu ubonakale kimi, uNkulunkulu ka-Abrahama, ka-Isaka noJakobe, wathi: “Ngokuqinisekile nginiqaphele nina + nalokho okwenziwa kini eGibhithe. 17  Ngakho ngithi, ngizonikhipha ekuhlushweni + abaseGibhithe nginiyise ezweni lamaKhanani, amaHeti, ama-Amori, + amaPherizi, amaHivi namaJebusi, + ezweni eligeleza ubisi noju.”’ + 18  “Nakanjani bazolilalela izwi lakho + futhi uzoya enkosini yaseGibhithe, wena namadoda amadala akwa-Israyeli. Kufanele nithi kuyo: ‘UJehova uNkulunkulu wamaHebheru + ukhulume nathi. Ngakho sicela ukuthatha uhambo lwezinsuku ezintathu siye ehlane ukuze senzele uJehova uNkulunkulu wethu umhlatshelo.’ + 19  Kodwa mina ngazi kahle ukuthi inkosi yaseGibhithe ngeke inivumele nihambe ngaphandle kokuba iphoqwe isandla esinamandla. + 20  Ngakho kuzodingeka ngelule isandla sami ngishaye iGibhithe ngazo zonke izenzo zami ezingavamile engizozenza kulo, ngemva kwalokho inkosi yaseGibhithe izonikhulula. + 21  Ngizokwenza nokuba abaseGibhithe bababonise umusa abantu bami, kuyothi lapho nihamba, nakanjani ningahambi ningenalutho. + 22  Owesifazane ngamunye kumelwe acele kumakhelwane wakhe nakowesifazane ohlala endlini yakhe izinto zesiliva nezegolide kanye nezingubo, niyozigqokisa amadodana namadodakazi enu; niyothatha impahla yabaseGibhithe.” +

Imibhalo yaphansi

Noma, “Ngiyoba Yilokho Engiyoba Yikho.” Bheka iSithasiselo A4.
Noma, “Engifuna.”