Eksodusi 25:1-40

  • Iminikelo yetabernakele (1-9)

  • UMphongolo (10-22)

  • Itafula (23-30)

  • Uthi lwesibani (31-40)

25  UJehova wabe esethi kuMose:  “Tshela abantu bakwa-Israyeli ukuba bangithathele umnikelo; kuwo wonke umuntu oshukunyiswa inhliziyo yakhe, kufanele nithathe umnikelo wami. +  Yilo umnikelo enizowamukela kubo: igolide, + isiliva, + ithusi, +  intambo eluhlaza okwesibhakabhaka, uboya obuphephuli,* indwangu ebomvu,* ilineni elisezingeni eliphezulu, uboya bembuzi,  izikhumba zezinqama ezidaywe zaba bomvu, izikhumba zezimvu zamanzi, ukhuni lomtholo, +  amafutha ezibani, + amafutha okugcoba ebhalsamu + nempepho enamakha, +  namatshe e-onikisi namanye amatshe okufanele afakwe kuyi-efodi + nasesiqeshini sesifuba. +  Kufanele ningakhele indlu engcwele, ngizohlala* phakathi kwenu. +  Kufanele ningakhele yona, itabernakele nayo yonke impahla yalo, nilandele indlela* engizonibonisa yona njengoba injalo. + 10  “Kufanele ningakhele umphongolo* wokhuni lomtholo, ube izingalo* ezimbili nohhafu ubude nengalo nohhafu ububanzi nengalo nohhafu ukuphakama. + 11  Nizobe seniwunameka ngegolide elihlanzekile. + Kufanele niwunameke ngaphandle nangaphakathi, phezulu nizokwenza iphethelo* legolide eliwuzungezayo. + 12  Nizowenzela amasongo amane egolide niwanameke ngaphezu kwezinyawo zawo ezine, amasongo amabili kolunye uhlangothi namasongo amabili kolunye uhlangothi. 13  Nizokwenza izinduku zokhuni lomtholo nizinameke ngegolide. + 14  Nizofaka lezi zinduku emasongweni asezinhlangothini zoMphongolo ukuze uMphongolo niwuthwale ngazo. 15  Lezi zinduku zizohlala emasongweni oMphongolo; akufanele zisuswe kuwo. + 16  Nizofaka eMphongolweni ubuFakazi engizoninika bona. + 17  “Nizokwenza isivalo segolide elihlanzekile, sibe izingalo ezimbili nohhafu ubude nengalo nohhafu ububanzi. + 18  Kufanele nenze amakherubi amabili egolide; nizowenza nisebenzisa isando kuwo womabili amaphethelo esivalo. + 19  Nenze amakherubi kuwo womabili amaphethelo, kube nekherubi elilodwa ephethelweni ngalinye lesivalo. 20  Amakherubi kufanele elulele amaphiko awo phezulu, amboze isivalo ngamaphiko awo + futhi kufanele abhekane. Ubuso bamakherubi kufanele bubheke isivalo. 21  Nizobeka isivalo + phezu koMphongolo, phakathi eMphongolweni nibeke ubuFakazi engizoninika bona. 22  Ngiyozibonakalisa lapho kini futhi ngikhulume nani ngingaphezu kwesivalo. + Ngiphakathi kwamakherubi amabili aphezu komphongolo wobuFakazi, ngizonazisa yonke imiyalo okufanele niyidlulisele kuma-Israyeli. 23  “Nizokwenza netafula + lokhuni lomtholo, libe izingalo ezimbili ubude nengalo ububanzi nengalo nohhafu ukuphakama. + 24  Nizolinameka ngegolide elihlanzekile futhi nenze iphethelo* legolide elilizungezayo. 25  Nizokwenza unqenqema olulingana nobubanzi besandla* oluzozungeza itafula nephethelo* legolide elizozungeza unqenqema. 26  Nizolenzela amasongo amane egolide, nibeke lawo masongo emakhoneni amane, okufakwe kuwo imilenze emine. 27  Amasongo kufanele asondele onqenqemeni abe izinto okuzongena kuzo izinduku zokuthwala itafula. 28  Nizokwenza izinduku zokhuni lomtholo nizinameke ngegolide, nithwale ngazo itafula. 29  “Nizokwenza nezindishi zalo, izindebe zalo, ojeke balo nezitsha zalo okuzothelwa kukho iminikelo ephuzwayo. Kumelwe nikwenze ngegolide elihlanzekile. + 30  Njalo phambi kwami nizobeka isinkwa sokubukwa phezu kwetafula. + 31  “Nizokwenza uthi lwesibani + lwegolide elihlanzekile. Uthi lwesibani kufanele lwenziwe kusetshenziswa isando. Isinqe salo, isiqu salo, amagatsha alo, izindebe zalo, amaqhuzwana alo nezimbali zalo kuzoba yinto eyodwa. + 32  Amagatsha ayisithupha azophuma ezinhlangothini zothi lwesibani, amagatsha amathathu ohlangothini olulodwa namagatsha amathathu kolunye uhlangothi. 33  Igatsha ngalinye, kolunye uhlangothi lizoba nezindebe ezintathu ezimise okwezimbali zom-alimondi, namaqhuzwana nezimbali okushintshanayo. Kuzokwenzeka okufanayo nakolunye uhlangothi. Iyona ndlela amagatsha ayisithupha othi lwesibani okufanele abukeke ngayo. 34  Esiqwini sothi lwesibani kunezindebe ezine ezimise okwezimbali zom-alimondi, namaqhuzwana alo nezimbali zalo okushintshanayo. 35  Iqhuzwana lizoba ngaphansi kwamagatsha amabili okuqala aphuma esiqwini, elinye iqhuzwana libe ngaphansi kwamagatsha amabili alandelayo, elinye iqhuzwana libe ngaphansi kwamagatsha amabili alandelayo, emagatsheni ayisithupha aphuma esiqwini. 36  Amaqhuzwana, amagatsha nalo lonke uthi lwesibani kufanele kube yinto eyodwa eyenziwe ngegolide elihlanzekile kusetshenziswa isando. + 37  Nizolwenzela izibani eziyisikhombisa futhi lapho izibani sezikhanyiswa, zizokhanyisa indawo ephambi kwalo. + 38  Izindlawu zalo zokucisha* ilangabi nemicengezi yalo yomlilo kufanele kube okwegolide elihlanzekile. + 39  Kufanele lwenziwe kanye nazo zonke lezi zinto ngethalenta* legolide elihlanzekile. 40  Niqikelele ukuthi nilandela umklamo wazo enawuboniswa entabeni. +

Imibhalo yaphansi

Noma, “uboya obudaywe baba phephuli ngokubomvu.”
Noma, “indwangu ebomvu ngokuphephuli.”
Noma, “ngizohlala etabernakele.”
Noma, “umklamo.”
Noma, “ibhokisi.”
Ingalo yayilingana no-44,5 cm. Bheka iSithasiselo B14.
Noma, “umhlobiso.”
Noma, “umhlobiso.”
Cishe bungu-7,4 cm. Bheka iSithasiselo B14.
Noma, “nomhlobiso.”
Noma, “Ithuluzi lalo lokucisha.”
Ithalenta lalilingana no-34,2 kg. Bheka iSithasiselo B14.