Eksodusi 24:1-18

  • Abantu bayavuma ukugcina isivumelwano (1-11)

  • UMose eNtabeni iSinayi (12-18)

24  Ngemva kwalokho wathi kuMose: “Khuphukela kuJehova, wena no-Aroni, uNadabi no-Abhihu + nabangu-70 emadodeni amadala akwa-Israyeli, nikhothame nisekude.  Uwena wedwa Mose okufanele usondele kuJehova; kodwa abanye akufanele basondele futhi abantu akufanele bakhuphuke kanye nawe.” +  UMose weza watshela abantu wonke amazwi kaJehova nazo zonke izinqumo zokwahlulela, + bonke abantu baphendula ngazwi linye bathi: “Wonke amazwi uJehova awakhulumile sizimisele ukuwenza.” +  Ngakho uMose wawabhala phansi wonke amazwi kaJehova. + Wavuka ekuseni kakhulu wakha i-altare nezinsika ezingu-12 phansi kwentaba ngokuvumelana nezizwe zakwa-Israyeli ezingu-12.  Ngemva kwalokho wathuma izinsizwa zakwa-Israyeli, zanikela iminikelo eshiswayo zahlaba izinkunzi zaba imihlatshelo ehlanganyelwayo + kuJehova.  UMose wathatha uhhafu walelo gazi wawufaka ezitsheni, omunye uhhafu wawufafaza e-altare.  Wabe esethatha incwadi yesivumelwano wayifundela abantu ngokuzwakalayo. + Bona bathi: “Konke uJehova akukhulumile sizimisele ukukwenza futhi sizolalela.” +  Ngakho uMose wathatha igazi walifafaza kubantu + wathi: “Leli yigazi lesivumelwano uJehova asenze nani ngokuvumelana nawo wonke la mazwi.” +  UMose no-Aroni, uNadabi no-Abhihu namadoda amadala akwa-Israyeli angu-70 bakhuphuka, 10  bambona uNkulunkulu ka-Israyeli. + Ngaphansi kwezinyawo zakhe kwakukhona okunjengendawo eyenziwe ngesafire, kuhlanzeke njengamazulu uqobo lwawo. + 11  Akawalimazanga amadoda aholayo akwa-Israyeli + futhi abona umbono kaNkulunkulu weqiniso, adla aphuza. 12  Manje uJehova wathi kuMose: “Khuphukela kimi entabeni uhlale khona. Ngizokunika amatshe ayizicaba anomthetho nomyalo engizowubhala ukuze ngibaqondise.” + 13  Ngakho uMose nesikhonzi sakhe uJoshuwa basuka, + uMose wakhuphukela entabeni kaNkulunkulu weqiniso. + 14  Kodwa emadodeni amadala wayethe: “Silindeni lapha size sibuye. + U-Aroni noHure + bazosala nani. Uma kuba khona ofuna ukumangala, angaya kubo.” + 15  UMose wabe esekhuphukela entabeni kuyilapho ifu liyimbozile. + 16  Inkazimulo kaJehova + yayilokhu iseNtabeni iSinayi, + ifu layimboza izinsuku eziyisithupha. Ngosuku lwesikhombisa wabiza uMose ephakathi kwefu. 17  Kuma-Israyeli ayebuka, ukubonakala kwenkazimulo kaJehova kwakunjengomlilo ovuthayo esiqongweni sentaba. 18  UMose wabe esengena phakathi kwefu wenyuka intaba. + UMose wahlala entabeni izinsuku ezingu-40 nobusuku obungu-40. +

Imibhalo yaphansi