Eksodusi 20:1-26

  • IMiyalo Eyishumi (1-17)

  • Isenzakalo esimangalisayo senza u-Israyeli esabe (18-21)

  • Iziyalezo zokukhonza uNkulunkulu (22-26)

20  UNkulunkulu wakhuluma wonke la mazwi, wathi: +  “NginguJehova uNkulunkulu wakho, owakukhipha ezweni laseGibhithe, endlini yobugqila. +  Akumelwe ube nabanye onkulunkulu ngaphandle kwami. *+  “Ungazenzeli umfanekiso obaziwe nanoma yini efana nento* ephezulu emazulwini noma esemhlabeni noma esemanzini ngaphansi komhlaba. +  Ungakukhothameli futhi ungayengelwa ukuba ukukhonze, + ngoba mina Jehova uNkulunkulu wakho, nginguNkulunkulu ofuna abantu bazinikele kuye kuphela, + oletha isijeziso ngenxa yesiphambeko soyise kubantwana, esizukulwaneni sesithathu nesesine salabo abangizondayo,  kodwa obonisa uthando oluqotho esizukulwaneni senkulungwane salabo abangithandayo bagcine imiyalo yami. +  “Ungalisebenzisi kabi igama likaJehova uNkulunkulu wakho, + ngoba uJehova ngeke angamjezisi olisebenzisa kabi igama lakhe. +  “Khumbula usuku lweSabatha, ukuze luhlale lungcwele. +  Uyosebenza, wenze wonke umsebenzi wakho izinsuku eziyisithupha, + 10  kodwa usuku lwesikhombisa luyisabatha kuJehova uNkulunkulu wakho. Akumelwe wenze noma yimuphi umsebenzi, wena noma indodana yakho noma indodakazi yakho noma isigqila sakho noma isigqilakazi sakho noma isilwane sakho osifuyile noma isifiki ohlala naso. *+ 11  Ngoba ngezinsuku eziyisithupha uJehova wenza amazulu nomhlaba, ulwandle nakho konke okukukho, wabe esephumula ngosuku lwesikhombisa. + Yingakho uJehova alubusisa usuku lweSabatha walwenza lwaba ngcwele. 12  “Hlonipha uyihlo nonyoko + ukuze uphile isikhathi eside ezweni uJehova uNkulunkulu wakho akunika lona. + 13  “Ungabulali. + 14  “Ungaphingi. + 15  “Ungebi. + 16  “Ungafakazi amanga ngomunye umuntu. + 17  “Ungafisi indlu yomunye umuntu. Ungafisi umfazi womunye umuntu + noma isigqila sakhe noma isigqilakazi sakhe noma inkomo yakhe noma imbongolo yakhe nanoma yini engeyomunye umuntu.” + 18  Bonke abantu babezwa ukuduma nomsindo wophondo, bebona ukubanika nentaba ishunqa. Lapho abantu bezwa futhi bebona lokhu bavevezela bamela kude. + 19  Ngakho bathi kuMose: “Makube nguwe okhuluma nathi, thina sizolalela, kodwa ungamvumeli uNkulunkulu akhulume nathi ngoba sesaba ukufa.” + 20  Ngakho uMose wathi kubantu: “Ningesabi, ngoba uNkulunkulu weqiniso uzele ukuzonivivinya + ukuze niqhubeke nimesaba, ningoni.” + 21  Abantu babelokhu bemi kude, kodwa uMose wasondela efwini elimnyama lapho uNkulunkulu weqiniso ayekhona. + 22  UJehova wabe esethi kuMose: “Yilokhu ozokusho kuma-Israyeli, ‘Nizibonele ngokwenu ukuthi ngikhulume nani ngisezulwini. + 23  Ningabenzi onkulunkulu besiliva noma begolide + ngoba akumelwe nibe nabanye onkulunkulu ngaphandle kwami. 24  Kufanele ningenzele i-altare lomhlabathi, ninikele phezu kwalo iminikelo yenu eshiswayo, imihlatshelo yenu ehlanganyelwayo nomhlambi wenu. Kuzo zonke izindawo engibangela ukuba igama lami likhunjulwe kuzo + ngiyokuza kini futhi nginibusise. 25  Uma ningenzela i-altare lamatshe, ningalakhi ngamatshe asikwe ngamathuluzi. *+ Ngoba uma nisebenzisa ishizolo kulo, niyolingcolisa. 26  Akumelwe ukhuphukele e-altare lami ngezitebhisi, ukuze izitho zakho zangasese* zingambuleki phezu kwalo.’

Imibhalo yaphansi

Noma, “ungedelele ngokuba nabanye onkulunkulu.”
Noma, “efanekisela into.”
NgesiHebheru, “esingaphakathi emasangweni akho.”
Noma, “aqheshuliwe.”
NgesiHebheru, “ubunqunu bakho.”