Eksodusi 2:1-25

  • Ukuzalwa kukaMose (1-4)

  • Indodakazi kaFaro ikhulisa uMose (5-10)

  • UMose ubalekela kwaMidiyani, ashade uZiphora (11-22)

  • UNkulunkulu uzwa ukububula kwama-Israyeli (23-25)

2  Cishe ngaleso sikhathi, umuntu othile wendlu kaLevi washada indodakazi kaLevi. +  Lowo wesifazane wakhulelwa wazala indodana. Lapho ebona indlela eyayiyinhle ngayo, wayifihla izinyanga ezintathu. +  Lapho engasakwazi ukuyifihla, + wathatha ubhasikidi* womhlanga* wawuhuqa ngetiyela* wamfaka kuwo umntwana, wawubeka phakathi komhlanga ngasosebeni loMfula iNayile.  Kodwa udadewabo + womntwana wama buqamama ukuze abone ukuthi kwakuzokwenzekani kuye.  Lapho indodakazi kaFaro yehla iyogeza eMfuleni iNayile, izincekukazi zayo zazihamba eceleni kweNayile. Yabona ubhasikidi emhlangeni. Ngokushesha yathumela intombazane eyisigqila sayo ukuba iwulande. +  Lapho iwuvula, yabona umntwana womfana ekhala. Yamzwela, kodwa yathi: “Lo ungomunye wabantwana bamaHebheru.”  Udadewabo womntwana wathi endodakazini kaFaro: “Ngihambe yini ngiyobiza owesifazane oncelisayo kumaHebheru ukuze akuncelisele umntwana?”  Indodakazi kaFaro yathi kuye: “Hamba!” Intombazane yahamba ngaso leso sikhathi yabiza unina womntwana. +  Indodakazi kaFaro yabe seyithi kuye: “Thatha lo mntwana ungincelisele yena, ngizokukhokhela.” Ngakho owesifazane wamthatha umntwana wamncelisa. 10  Lapho esekhulile, wamletha endodakazini kaFaro, waba indodana yayo. + Yamqamba ngokuthi uMose* yathi: “Kungenxa yokuthi ngimkhiphe emanzini.” + 11  Kwathi ngalezo zinsuku, lapho uMose esemdala,* waphuma waya kubafowabo wabona indlela ababegqilazwa ngayo, + wabona nomGibhithe othile eshaya umHebheru, omunye wabafowabo. 12  Ngakho waqalaza ngapha nangapha, wangabona muntu, wayesebulala owaseGibhithe wamfihla esihlabathini. + 13  Waphuma ngosuku olulandelayo futhi kwakunamadoda amabili angamaHebheru ayelwa. Wathi kweyayinephutha: “Umshayelani umuntu wakini?” + 14  Yathi: “Ubani okwenze isikhulu nomahluleli phezu kwethu? Ingabe uhlose ukungibulala njengoba ubulale owaseGibhithe?” + UMose wethuka wathi: “Nakanjani le ndaba isiyaziwa!” 15  Ngemva kwalokho uFaro wezwa ngale ndaba, wazama ukubulala uMose; kodwa uMose wambalekela uFaro wayohlala ezweni lakwaMidiyani, + wafike wahlala phansi ngasemthonjeni. 16  Umpristi wakwaMidiyani + wayenamadodakazi ayisikhombisa, eza ezokha amanzi ukuze agcwalise imikhombe ukuze kuzophuza umhlambi kayise. 17  Njengokujwayelekile, abelusi bafika bawaxosha. UMose wasukuma wasiza* laba besifazane waphuzisa nomhlambi wabo. 18  Lapho befika ekhaya kuyise uRehuweli, *+ wababaza wathi: “Kwenzeke kanjani ukuba nibuye masinyane kangaka namhlanje?” 19  Athi: “Umuntu othile waseGibhithe + usikhululile kubelusi, uze wasikhelela namanzi waphuzisa umhlambi.” 20  Wathi emadodakazini akhe: “Pho uphi? Nimshiyeleni? Mbizeni azodla nathi.” 21  Ngemva kwalokho uMose wavuma ukuhlala nalo muntu, uRehuweli wamganisela uZiphora + indodakazi yakhe. 22  Kamuva wazala indodana, wayiqamba ngokuthi uGereshomu, *+ ngoba wathi: “Ngibe isifiki kwelinye izwe.” + 23  Ngemva kwesikhathi eside,* inkosi yaseGibhithe yafa, + kodwa ama-Israyeli aqhubeka ebubula ngenxa yokugqilazwa, ekhala ekhononda, futhi ukukhalela kwawo usizo ngenxa yokugqilazwa kwaqhubeka kwenyukela kuNkulunkulu weqiniso. + 24  Ngokuhamba kwesikhathi, uNkulunkulu wakuzwa ukububula kwawo, + wakhumbula isivumelwano sakhe asenza no-Abrahama, u-Isaka noJakobe. + 25  Ngakho uNkulunkulu wawabheka ama-Israyeli; wasibona isimo sawo.

Imibhalo yaphansi

Noma, “umkhumbi; ibhokisi.”
Noma, “wephaphirasi.”
NgesiHebheru, “ngebitume.”
Incazelo: “Ukukhishwa,” okuwukuthi, ukusindiswa emanzini.
Noma, “njengoba uMose ayeba namandla.”
Noma, “walwela.”
Okuwukuthi, uJetiro.
Incazelo: “Isihambi Lapho.”
NgesiHebheru, “kwezinsuku eziningi.”