Eksodusi 12:1-51

  • Kusungulwa iPhasika (1-28)

    • Kuzobhecwa igazi ezinsikeni zeminyango (7)

  • Inhlupho 10: kubulawa amazibulo (29-32)

  • UFuduko luyaqala (33-42)

    • Iminyaka engu-430 iyaphela (40, 41)

  • Iziyalezo zokugcina iPhasika (43-51)

12  UJehova wathi kuMose no-Aroni ezweni laseGibhithe:  “Le nyanga izoba ngeyokuqala ezinyangeni kini. Izoba ngeyokuqala ezinyangeni zonyaka kini. +  Khuluma nayo yonke inhlangano ka-Israyeli, uthi, ‘Ngosuku lweshumi lwale nyanga yilowo nalowo kufanele athathele indlu kayise imvu, + kube yimvu endlini ngayinye.  Kodwa uma umndeni umncane kakhulu ukuba ungaqeda imvu, kufanele wona nomakhelwane wawo* oseduze bahlukaniselane yona endlini yawo ngokwenani labantu. Lapho nibala, tholani ukuthi umuntu ngamunye uzodla inyama yemvu engakanani.  Leyo mvu kufanele kube ephile kahle, + eyeduna enonyaka owodwa ubudala. Ningakhetha emawundlwini angamaduna noma ezimbuzini.  Kumelwe niyinakekele kuze kube usuku luka-14 lwale nyanga, + lonke ibandla lenhlangano ka-Israyeli kumelwe liyihlabe uma sekuhwalele. *+  Kumelwe lithathe elinye igazi layo lilibhece ezinsikeni zombili zomnyango nasengxenyeni ephezulu yomnyango wezindlu elizoyidlela kuzo. +  “‘Le nyama kumelwe liyidle ngalobu busuku. + Kufanele liyose emlilweni liyidle kanye nesinkwa esingenamvubelo + nemifino ebabayo. +  Ingabi bikho eniyidla iluhlaza noma ibilisiwe, iphekwe ngamanzi, kodwa yoseni emlilweni, inhloko yayo kanye namanqina nengaphakathi layo. 10  Akumelwe kube khona eniyibeka kuze kube sekuseni, kodwa esalayo kuze kube sekuseni kufanele niyishise ngomlilo. + 11  Kufanele niyidle kanje, amabhande enu eboshiwe,* nigqoke izimbadada zenu niphethe nezinduku zenu; futhi kufanele niyidle ngokushesha. YiPhasika likaJehova. 12  Ngizonqamula ezweni laseGibhithe ngalobu busuku ngishaye wonke amazibulo ezweni laseGibhithe, kusukela kumuntu kuya esilwaneni; + ngizokhipha isahlulelo kubo bonke onkulunkulu baseGibhithe. + NginguJehova. 13  Leli gazi lizoba uphawu lwenu ezindlini enikuzo; ngizobona igazi bese ngiyadlula, inhlupho ngeke ifike kini ukuba inibulale lapho ngishaya izwe laseGibhithe. + 14  “‘Lolu suku luyoba isikhumbuzo kini futhi kumelwe nilugubhe njengomkhosi wokuhlonipha uJehova kuzo zonke izizukulwane zenu. Kufanele nilugubhe njengomthetho kuze kube phakade. 15  Kumelwe nidle isinkwa esingenamvubelo + izinsuku eziyisikhombisa. Ngosuku lokuqala kufanele nisuse inhlama ebilisiwe ezindlini zenu, ngoba noma ubani odla okufakwe imvubelo kusukela ngosuku lokuqala kwehle kuze kube ngolwesikhombisa, lowo muntu* kumelwe abulawe* kwa-Israyeli. 16  Ngosuku lokuqala niyoba nomhlangano ongcwele, ngosuku lwesikhombisa kube nomunye umhlangano ongcwele. Akukho msebenzi okumelwe wenziwe ngalezi zinsuku. + Okuwukuphela kwento enivunyelwe ukuba niyenze ukulungiselela ukudla umuntu* ngamunye okudingeka akudle. 17  “‘Kumelwe nigcine uMkhosi Wesinkwa Esingenamvubelo + ngoba ngalo kanye lolu suku ngiyokhipha izixuku* zenu ezweni laseGibhithe. Kumelwe nigcine lolu suku kuzo zonke izizukulwane zenu njengomthetho kuze kube phakade. 18  Ngenyanga yokuqala, ngosuku luka-14 lwenyanga, kusihlwa kumelwe nidle isinkwa esingenamvubelo kuze kube kusihlwa ngosuku luka-21 lwenyanga. + 19  Akukho nhlama ebilisiwe okumelwe itholakale ezindlini zenu izinsuku eziyisikhombisa, ngoba uma noma ubani edla okufakwe imvubelo, kungakhathaliseki ukuthi uyisifiki noma ungowokuzalwa ezweni, + lowo muntu* kumelwe abulawe* kuma-Israyeli. + 20  Akufanele nidle lutho olunemvubelo. Kuyo yonke imizi yenu, kumelwe nidle isinkwa esingenamvubelo.’” 21  Ngokushesha uMose wabiza wonke amadoda amadala akwa-Israyeli + wathi kuwo: “Hambani niyokhethela imindeni yenu izilwane ezisencane,* nihlabe umhlatshelo wePhasika. 22  Ngemva kwalokho kumelwe nigcobhoze isithungo sehisopi egazini elisendishini bese nibheca ingxenye ephezulu yomnyango kanye nezinsika zombili zomnyango ngegazi; akekho kini okufanele aphume endlini yakhe kuze kuse. 23  Kuyothi lapho uJehova edlula eyoshaya abaseGibhithe ngenhlupho bese ebona igazi engxenyeni ephezulu yomnyango nasezinsikeni zombili zomnyango, nakanjani uJehova uzowudlula lowo mnyango, ngeke ayivumele inhlupho yokufa* ukuba ingene ezindlini zenu. + 24  “Lesi senzakalo kumelwe nisigcine njengomthetho ohlala kuze kube phakade kini nasemadodaneni enu. + 25  Lapho nifika ezweni uJehova azoninika lona, njengoba nje eshilo, kumelwe nisigcine lesi senzakalo. + 26  Lapho amadodana enu enibuza, ‘Sisho ukuthini lesi senzakalo kini?’ + 27  anothi, ‘Ngumhlatshelo wePhasika esiwenzela uJehova, owadlula izindlu zama-Israyeli eGibhithe lapho eshaya abaseGibhithe ngenhlupho, kodwa wazisindisa izindlu zethu.’” Abantu baguqa base bekhothama. 28  Ngakho ama-Israyeli ahamba enza njengoba nje uJehova ayeyale uMose no-Aroni. + Benza kanjalo nje. 29  Kwathi phakathi kwamabili uJehova wabulala wonke amazibulo ezweni laseGibhithe, + kusukela ezibulweni likaFaro owayehlezi esihlalweni sakhe sobukhosi kuya ezibulweni lesithunjwa esasisejele,* nawo wonke amazibulo ezilwane. + 30  UFaro wavuka ngalobo busuku, yena nazo zonke izinceku zakhe nabo bonke abanye baseGibhithe, kwaba khona isililo esikhulu kwabaseGibhithe ngoba kwakungekho ndlu okwakungafanga muntu kuyo. + 31  Ngokushesha wabiza uMose no-Aroni + ebusuku wathi: “Sukani, phumani phakathi kwabantu bami, nina kanye namanye ama-Israyeli. Hambani niyokhonza uJehova, njengoba nishilo. + 32  Thathani nemihlambi yenu, njengoba nje nishilo, nihambe. + Kodwa kumelwe ningibusise.” 33  AbaseGibhithe baqala ukuncenga abantu ukuba bahambe masinyane + ezweni labo, “ngoba,” ngokusho kwabo, “sonke sifana nabafile!” + 34  Ngakho abantu bathwala inhlama yabo kafulawa ingakavutshelwa, batshatha izitsha zabo zokuxovela zisongwe ngezingubo zabo. 35  Ama-Israyeli enza lokho uMose ayewatshele kona acela kwabaseGibhithe izinto zesiliva nezegolide nezingubo. + 36  UJehova wenza abaseGibhithe bababonisa umusa abantu bakhe, babanika ababekucela, baphanga impahla yabaseGibhithe. + 37  Ama-Israyeli abe esesuka eRamesesi + aya eSukoti, + kungamadoda angaba ngu-600 000 ahamba ngezinyawo, ngaphandle kwezingane. + 38  Iqembu elikhulu elixubile *+ lahamba nawo, kanye nemihlambi, imfuyo eningi kakhulu. 39  Babhaka inhlama ababephume nayo eGibhithe bayenza izinkwa ezingenamvubelo eziyindilinga. Zazingenamvubelo ngoba babexoshwe ngokushesha eGibhithe kangangokuthi abakwazanga ukuzenzela imiphako. + 40  Isikhathi sokuhlala kwama-Israyeli, ayehlale eGibhithe, + saba iminyaka engu-430. + 41  Ekupheleni kweminyaka engu-430, ngalo kanye lolo suku, zonke izixuku* zabantu bakaJehova zaphuma* ezweni laseGibhithe. 42  Lobu ubusuku ayogubha ngabo ukukhululwa kwawo nguJehova ezweni laseGibhithe. Bonke abantu bakwa-Israyeli kumelwe babugcinele uJehova lobu busuku nazo zonke izizukulwane zabo. + 43  UJehova wathi kuMose no-Aroni: “Nawu umthetho wePhasika: Akukho muntu wesinye isizwe ongalidla. + 44  Kodwa uma othile enomuntu oyisigqila owathengwa ngemali, kufanele nimsoke. + Kulapho kuphela lapho engalidla khona. 45  Isifiki nesisebenzi esiqashiwe abanakulidla. 46  Kumelwe lidlelwe endlini eyodwa. Akumelwe nikhiphele noma iyiphi inyama ngaphandle kwendlu futhi akumelwe nephule thambo kuyo. + 47  Wonke ama-Israyeli kumelwe aligubhe. 48  Uma kukhona owesinye isizwe ohlala nani futhi efuna ukugubhela uJehova iPhasika, bonke abesilisa bakhe kumelwe basokwe. Khona-ke angasondela azoligubha, uzofana nowokuzalwa ezweni. Kodwa akukho muntu ongasokile ongalidla. + 49  Kuyosebenza umthetho owodwa kowokuzalwa nakowesinye isizwe ohlala phakathi kwenu.” + 50  Ngakho wonke ama-Israyeli enza njengoba nje uJehova ayebayalile oMose no-Aroni. Benza kanjalo nje. 51  Ngalo kanye lolu suku, uJehova wawakhipha ama-Israyeli kanye nezixuku* zawo ezweni laseGibhithe.

Imibhalo yaphansi

NgesiHebheru, “inhloko yomndeni nomakhelwane wayo.”
NgesiHebheru, “phakathi kokuhlwa okubili.”
NgesiHebheru, “izinkalo zenu ziboshiwe.”
Noma, “anqunywe.”
Noma, “mphefumulo.”
Noma, “umphefumulo.”
NgesiHebheru, “amabutho enu.”
Noma, “mphefumulo.”
Noma, “anqunywe.”
Okuwukuthi, amawundlu noma amazinyane.
NgesiHebheru, “incithakalo.”
NgesiHebheru, “esasisendlini ewumgodi.”
Okuwukuthi, iqembu elixubile labangewona ama-Israyeli, kuhlanganise nabaseGibhithe.
NgesiHebheru, “amabutho.”
NgesiHebheru, “wonke amabutho kaJehova aphuma.”
NgesiHebheru, “namabutho.”