Kwabase-Efesu 6:1-24

  • Iseluleko esiya ezinganeni nakubazali (1-4)

  • Iseluleko esiya ezigqileni nasemakhosini azo (5-9)

  • Zonke izembatho zempi ezivela kuNkulunkulu (10-20)

  • Imikhonzo (21-24)

6  Bantwana, lalelani abazali benu + abanobunye neNkosi, ngoba lokhu kulungile.  “Hlonipha uyihlo nonyoko,” + lona umyalo wokuqala onalesi sithembiso:  “Ukuze kukuhambele kahle* futhi uhlale isikhathi eside emhlabeni.”  Bobaba, ningabacasuli abantwana benu, + kodwa qhubekani nibakhulisa ngokubaqeqesha nangesiyalo *+ sikaJehova. *+  Nina zigqila, lalelani amakhosi enu angabantu, + ngokwesaba nangokuthuthumela ngobuqotho bezinhliziyo zenu, njengokungathi nilalela uKristu,  hhayi kuphela lapho nibhekiwe, ukuze nje nijabulise abantu, *+ kodwa njengezigqila zikaKristu nenza intando kaNkulunkulu ngomphefumulo* wonke. +  Yibani izigqila ezinesimo sengqondo esihle, njengokungathi niyizigqila zikaJehova, *+ hhayi ezabantu,  ngoba niyazi ukuthi noma yini enhle umuntu ayenzayo, uJehova* uyombuyisela ngayo, + kungakhathaliseki ukuthi uyisigqila noma ukhululekile.  Nani makhosi, qhubekani niphatha izigqila zenu ngendlela efanayo, ningazisongeli, ngoba niyazi ukuthi iNkosi yenu neyazo isemazulwini + futhi ayikhethi. 10  Ekugcineni, qhubekani nithola amandla + eNkosini nasemandleni ayo amakhulu. 11  Gqokani zonke izembatho zempi + ezivela kuNkulunkulu ukuze nikwazi ukumelana ngokuqinile namaqhinga* kaDeveli; 12  ngoba asilwi *+ negazi nenyama kodwa silwa nohulumeni, namagunya, nababusi bezwe balobu bumnyama, nebutho lomoya ababi + ezindaweni zasezulwini. 13  Ngenxa yalokhu thathani zonke izembatho zempi ezivela kuNkulunkulu, + ukuze nikwazi ukuzabalaza ngosuku olubi, nokuthi, ngemva kokuba senenze konke, nime niqine. 14  Ngakho-ke yimani niqine, nibophe ibhande leqiniso okhalweni lwenu, + nigqoke isivikelo sesifuba sokulunga, + 15  nezinyawo zenu zigqokiswe izimbadada, nilungele ukushumayela izindaba ezinhle zokuthula. + 16  Ngaphezu kwakho konke lokhu, thathani ihawu elikhulu lokholo, + eniyokwazi ukucima ngalo yonke imicibisholo evuthayo yomubi. + 17  Futhi, yamukelani isigqoko sokuzivikela sensindiso, + nenkemba yomoya, okuwukuthi, izwi likaNkulunkulu, + 18  kuyilapho niqhubeka nithandaza ngazo zonke izinhlobo zomthandazo + nokunxusa ngezikhathi zonke ngokuvumelana nomoya. + Ngenxa yaleyo njongo, hlalani niphapheme, ngaso sonke isikhathi ninxusele bonke abangcwele. 19  Ngithandazeleni nami ukuze ngiphiwe amazwi lapho ngivula umlomo wami, ukuze ngikwazi ukukhuluma ngesibindi ngazise ngemfihlo engcwele yezindaba ezinhle, + 20  engiyinxusa lazo ngisemaketangeni, + nokuba ngikhulume ngesibindi ngazo njengoba kufanele ngikhulume. 21  Manje ukuze nazi ngami nokuthi ngiqhuba kanjani, uThikhiku, + umfowethu othandekayo nesikhonzi esithembekile eNkosini, uzonitshela konke. + 22  Ngimthuma kini ngenxa yayo kanye le njongo, ukuze nazi ukuthi siqhuba kanjani nokuba aniduduze. 23  Kwangathi abazalwane bangaba nokuthula nothando kanye nokholo oluvela kuNkulunkulu uBaba naseNkosini uJesu Kristu. 24  Kwangathi umusa omkhulu ungaba nabo bonke abathanda iNkosi yethu uJesu Kristu ngothando olungapheli.

Imibhalo yaphansi

Noma, “Ukuze uphumelele.”
Noma, “nangesiqondiso.” NgesiGreki, “nangokufaka umqondo.”
Bheka uHlu Lwezincazelo Zamagama, “Umphefumulo.”
NgesiGreki, “kungabi ngokuthenga amehlo njengabajabulisa abantu.”
Noma, “nezenzo zobuqili.”
NgesiGreki, “asibambene.”