Kwabase-Efesu 3:1-21

  • Imfihlo engcwele izohlanganisa nabantu beZizwe (1-13)

    • Abantu beZizwe bayizindlalifa noKristu (6)

    • Injongo engunaphakade kaNkulunkulu (11)

  • Ukuthandazelwa kwabase-Efesu ukuba bathole ukuqonda (14-21)

3  Ngenxa yalesi sizathu mina, Pawulu, isiboshwa + sikaKristu Jesu ngenxa yenu, bantu bezizwe—  uma ngempela nizwile ngokuphathiswa kwami + umusa omkhulu kaNkulunkulu ngenxa yenu,  ukuthi ngambulelwa imfihlo engcwele ngesambulo, njengoba nje ngabhala kafushane ngaphambili.  Ngakho lapho nifunda lokhu, nizokuqaphela ukuqonda kwami le mfihlo engcwele + kaKristu.  Kwezinye izizukulwane, le mfihlo ayizange yambulwe kubantwana babantu njengoba manje yambuliwe ngomoya kubaphostoli bakhe abangcwele nakubaprofethi, +  ewukuthi, abantu bezizwe abamunye noKristu Jesu ngezindaba ezinhle, kufanele babe yizindlalifa kanye nathi namalunga omzimba akanye nathi + nabahlanganyeli kanye nathi esithembisweni.  Ngaba isikhonzi salokhu ngokwesipho samahhala somusa omkhulu* kaNkulunkulu engawunikwa ngokusebenza kwamandla akhe. +  Lo musa omkhulu waphiwa mina, + engingumuntu ongaphansi kunomncane kunabo bonke abangcwele, + ukuze ngimemezele ezizweni izindaba ezinhle zengcebo kaKristu engenakuqondakala  futhi ngenze wonke umuntu abone ukuphathwa kwemfihlo engcwele, + uNkulunkulu owadala zonke izinto abelokhu eyifihlile esikhathini esidlule. 10  Lokhu kwenziwa ukuze manje, kusetshenziswa ibandla, + kwaziswe ohulumeni namagunya asezindaweni zasezulwini ngokuhlakanipha kukaNkulunkulu okubonakaliswa ngezindlela eziningi ezihlukahlukene. + 11  Lokhu kuvumelana nenjongo engunaphakade ayakha mayelana noKristu, + uJesu iNkosi yethu, 12  okungaye sinale nkululeko yokukhuluma neyokusondela + sinokuqiniseka ngokholo lwethu kuye. 13  Ngakho ngiyanicela ukuba ningapheli amandla ngenxa yezinsizi zami ngenxa yenu, ngoba izinsizi zami ziletha udumo kini. + 14  Ngalesi sizathu ngiguqa kuBaba, 15  eqanjwe ngaye yonke imindeni yasezulwini neyasemhlabeni. 16  Ngithandazela ukuba ngokuchichima kwenkazimulo yakhe anenze nibe namandla kumuntu eninguye ngaphakathi, + ngamandla esebenzisa umoya wakhe, 17  nokuba ngokholo lwenu uKristu ahlale ezinhliziyweni zenu ngothando. + Kwangathi ningama niqine + esisekelweni nigxile njengezimpande zesihlahla, + 18  ukuze kanye nabo bonke abangcwele nikwazi kahle ukuqonda ngokugcwele ububanzi nobude nokuphakama nokujula, 19  futhi nilwazi uthando lukaKristu + oludlula ulwazi, ukuze nigcwaliswe ngakho konke ukugcwala uNkulunkulu akunikezayo. 20  Manje kulowo ongenza okungaphezu kakhulu kwazo zonke izinto esizicelayo noma esizicabangayo, + ngokwamandla akhe asebenza kithi, + 21  makube yinkazimulo ngebandla nangoKristu Jesu kuzo zonke izizukulwane kuze kube phakade naphakade. Amen.

Imibhalo yaphansi

Noma, “somusa ongafanelwe.”